Games

European Championship
September 2006 Havlickuv Brod Czech Republic

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlackWhiteResult
Round 1LentsPestereva1 : 0
Round 1SoosõrvNeuman1 : 0
Round 1SumarokovNikonov0 : 1
Round 1EgedNowak0 : 1
Round 1ArtemyevJonsson1 : 0
Round 1OblikasSemyonov0 : 1
Round 1KryuchokKarasyov0 : 1
Round 1NyklLind0 : 1
Round 1KolouchovaMeritee0 : 1
Round 1KrayevaMetreveli0.5 : 0.5
Round 1SavrasovaDrozd1 : 0
Round 1NemecBalabhai0 : 1
Round 1OkatovaKarlsson0 : 1
Round 1LaubePiddubny1 : 0
Round 1NowakowskiKadulin0.5 : 0.5
Round 1DzainukovSerdyukov1 : 0
Round 2DzainukovArtemyev0 : 1
Round 2SemyonovMeritee0 : 1
Round 2KryuchokNykl0 : 1
Round 2JonssonNeuman1 : 0
Round 2BalabhaiLents0 : 1
Round 2NowakLind1 : 0
Round 2EgedPiddubny1 : 0
Round 2NemecSumarokov0 : 1
Round 2PesterevaKolouchova1 : 0
Round 2DrozdOkatova1 : 0
Round 2SerdyukovOblikas1 : 0
Round 2KrayevaKadulin0 : 1
Round 2MetreveliNowakowski0 : 1
Round 2LaubeKarlsson0 : 1
Round 2SoosõrvSavrasova1 : 0
Round 2NikonovKarasyov0 : 1
Round 3MeriteeArtemyev1 : 0
Round 3KarlssonSoosõrv0 : 1
Round 3OblikasNemec1 : 0
Round 3KarasyovKadulin0 : 1
Round 3SerdyukovNowakowski0 : 1
Round 3SumarokovLind1 : 0
Round 3NyklMetreveli1 : 0
Round 3KolouchovaPiddubny0 : 1
Round 3OkatovaNeuman1 : 0
Round 3KryuchokKrayeva0 : 1
Round 3DzainukovNikonov0 : 1
Round 3SemyonovPestereva0.5 : 0.5
Round 3SavrasovaJonsson1 : 0
Round 3LentsNowak0.5 : 0.5
Round 3LaubeDrozd1 : 0
Round 3EgedBalabhai0.5 : 0.5
Round 4KadulinNowak0.5 : 0.5
Round 4SoosõrvMeritee0 : 1
Round 4NowakowskiLents0 : 1
Round 4NyklKarlsson0 : 1
Round 4NemecNeuman1 : 0
Round 4KrayevaEged1 : 0
Round 4KarasyovArtemyev0 : 1
Round 4DrozdJonsson1 : 0
Round 4KolouchovaKryuchok0 : 1
Round 4LindDzainukov1 : 0
Round 4SumarokovLaube1 : 0
Round 4SerdyukovPiddubny0 : 1
Round 4PesterevaOkatova0.5 : 0.5
Round 4OblikasMetreveli1 : 0
Round 4BalabhaiSemyonov1 : 0
Round 4SavrasovaNikonov0.5 : 0.5
Round 5MeriteeLents1 : 0
Round 5NowakArtemyev0 : 1
Round 5SumarokovKarlsson0 : 1
Round 5KolouchovaNeuman0 : 1
Round 5KadulinSoosõrv1 : 0
Round 5NikonovNowakowski1 : 0
Round 5PesterevaNykl0 : 1
Round 5LaubeKarasyov1 : 0
Round 5OkatovaEged0 : 1
Round 5BalabhaiOblikas1 : 0
Round 5MetreveliSerdyukov0 : 1
Round 5KrayevaSavrasova0.5 : 0.5
Round 5PiddubnySemyonov0 : 1
Round 5KryuchokNemec0 : 1
Round 5LindDrozd0 : 1
Round 5DzainukovJonsson0.5 : 0.5
Round 6KarlssonMeritee0 : 1
Round 6ArtemyevKadulin0 : 1
Round 6NikonovBalabhai0.5 : 0.5
Round 6LentsNykl0 : 1
Round 6OblikasPestereva1 : 0
Round 6DrozdSumarokov1 : 0
Round 6MetreveliKolouchova1 : 0
Round 6KryuchokNeuman0 : 1
Round 6DzainukovOkatova0 : 1
Round 6KrayevaLaube1 : 0
Round 6NowakSavrasova0.5 : 0.5
Round 6NowakowskiSoosõrv0 : 1
Round 6LindPiddubny1 : 0
Round 6SerdyukovKarasyov0 : 1
Round 6NemecJonsson0 : 1
Round 6EgedSemyonov0 : 1
Round 7EgedLind0 : 1
Round 7SerdyukovNemec1 : 0
Round 7LaubeOblikas1 : 0
Round 7KrayevaSoosõrv0 : 1
Round 7BalabhaiKarlsson0 : 1
Round 7SavrasovaLents0 : 1
Round 7NowakSemyonov0 : 1
Round 7MeriteeKadulin0 : 1
Round 7ArtemyevNikonov1 : 0
Round 7MetreveliKryuchok1 : 0
Round 7KolouchovaDzainukov0 : 1
Round 7NyklDrozd0 : 1
Round 7OkatovaPiddubny0.5 : 0.5
Round 7PesterevaNeuman1 : 0
Round 7SumarokovKarasyov0.5 : 0.5
Round 7NowakowskiJonsson0.5 : 0.5
Round 8KolouchovaNemec1 : 0
Round 8BalabhaiLind1 : 0
Round 8DrozdMeritee0 : 1
Round 8ArtemyevSoosõrv0.5 : 0.5
Round 8KadulinKarlsson1 : 0
Round 8LentsSemyonov1 : 0
Round 8NowakowskiOblikas1 : 0
Round 8KrayevaNykl1 : 0
Round 8KryuchokEged1 : 0
Round 8PesterevaJonsson1 : 0
Round 8NowakSumarokov1 : 0
Round 8NikonovLaube0 : 1
Round 8SavrasovaKarasyov1 : 0
Round 8PiddubnyDzainukov0.5 : 0.5
Round 8OkatovaSerdyukov0 : 1
Round 8MetreveliNeuman0 : 1
Round 9BalabhaiMeritee0 : 1
Round 9PiddubnyKarasyov0 : 1
Round 9DzainukovNeuman1 : 0
Round 9NyklOblikas1 : 0
Round 9KrayevaKarlsson0 : 1
Round 9KryuchokNowakowski0 : 1
Round 9PesterevaNowak0 : 1
Round 9LentsKadulin1 : 0
Round 9SavrasovaSemyonov1 : 0
Round 9NikonovLind1 : 0
Round 9SoosõrvDrozd1 : 0
Round 9OkatovaJonsson0 : 1
Round 9LaubeArtemyev0 : 1
Round 9SerdyukovSumarokov1 : 0
Round 9EgedKolouchova1 : 0

Black: Laube Pavel1     98 mins

White:

Drozd Olexandr0     97 mins
Round 3, i3, R, 5a=h7, RIF rule

Published by Jan Rejsek.
Created: 2006-09-26 11:23:13