Games

Podyuga Sbory
July 2011 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1OborinaRachitsky1 : 0
Round 1KurdinaDynin1 : 0
Round 1VostryakovNovikova1 : 0
Round 1ProkopetsPonezhin1 : 0
Round 1MerkulovSpirichev1 : 0
Round 1MikryukovShabanov1 : 0
Round 1RachitskayaShiryaevskaya1 : 0
Round 1FedotovSerebryannikova1 : 0
Round 1LitvinovaSerebryannikova1 : 0
Round 1SumarokovaBovkonyuk1 : 0
Round 1LashkoKinozerov1 : 0
Round 1KryuchokMikryukova1 : 0
Round 1PesterevaChernenko1 : 0
Round 1StulovaKrayeva0 : 1
Round 2RachitskyDynin1 : 0
Round 2NovikovaSpirichev0 : 1
Round 2ShabanovPonezhin0.5 : 0.5
Round 2LashkoVohtomina1 : 0
Round 2ChernenkoSerebryannikova1 : 0
Round 2KarpovVostryakov0 : 1
Round 2MikryukovaStulova0 : 1
Round 2SemenovKrayeva0 : 1
Round 2LitvinovaPestereva0 : 1
Round 2MikryukovProkopets1 : 0
Round 2OborinaKurdina1 : 0
Round 2NogovitsinRachitskaya0 : 1
Round 2KryuchokKaspirovich1 : 0
Round 2FedotovMerkulov0 : 1
Round 3ChernenkoLitvinova0 : 1
Round 3PonezhinSpirichev0 : 1
Round 3KaspirovichNogovitsin0 : 1
Round 3SemenovBovkonyuk0 : 1
Round 3KryuchokLashko1 : 0
Round 3StulovaVohtomina0.5 : 0.5
Round 3StulovaFedotov0 : 1
Round 3KurdinaRachitsky1 : 0
Round 3OborinaVostryakov1 : 0
Round 3MikryukovPestereva1 : 0
Round 3KarpovShiryaevskaya0 : 1
Round 3KinozerovProkopets0 : 1
Round 3MerkulovKrayeva1 : 0
Round 4SumarokovaSpirichev1 : 0
Round 4SemenovVohtomina0.5 : 0.5
Round 4SerebryannikovaPonezhin1 : 0
Round 4KinozerovKaspirovich1 : 0
Round 4PesterevaKurdina0 : 1
Round 4KarpovStulova1 : 0
Round 4StulovaMikryukov0 : 1
Round 4SerebryannikovaChernenko1 : 0
Round 4MikryukovaNovikova1 : 0
Round 4KryuchokRachitskaya1 : 0
Round 4BovkonyukLitvinova1 : 0
Round 4ShabanovDynin0 : 1
Round 4FedotovNovozhilova1 : 0
Round 4KrayevaProkopets1 : 0
Round 4MerkulovOborina1 : 0
Round 4NogovitsinLashko0 : 1
Round 5ChernenkoPonezhin1 : 0
Round 5PesterevaKinozerov1 : 0
Round 5LitvinovaMikryukov1 : 0
Round 5ShiryaevskayaProkopets0 : 1
Round 5StulovaSerebryannikova1 : 0
Round 5KarpovDynin1 : 0
Round 5RachitskayaBovkonyuk1 : 0
Round 5SpirichevVohtomina0 : 1
Round 5MerkulovMikryukov1 : 0
Round 5KryuchokOborina1 : 0
Round 5VostryakovKrayeva0 : 1
Round 5LashkoKurdina0 : 1
Round 5NogovitsinSerebryannikova1 : 0
Round 5StulovaSemenov0 : 1
Round 6KurdinaMikryukov0.5 : 0.5
Round 6LitvinovaKarpov1 : 0
Round 6OborinaNovozhilova1 : 0
Round 6NogovitsinVostryakov1 : 0
Round 6StulovaSpirichev0 : 1
Round 6NovikovaShabanov1 : 0
Round 6FedotovVohtomina1 : 0
Round 6PesterevaProkopets1 : 0
Round 6DyninKinozerov0 : 1
Round 6ChernenkoShiryaevskaya0 : 1
Round 6MerkulovKryuchok1 : 0
Round 6LashkoBovkonyuk1 : 0
Round 6SumarokovaStulova1 : 0
Round 6KrayevaRachitskaya1 : 0
Round 6KozhemjakinaSemenov0 : 1
Round 6MikryukovaSerebryannikova1 : 0
Round 7VohtominaKaspirovich1 : 0
Round 7VohtominaKaspirovich1 : 0
Round 7LitvinovaRachitskaya0 : 1
Round 7SpirichevDynin1 : 0
Round 7SemenovOborina0 : 1
Round 7ChernenkoStulova1 : 0
Round 7KinozerovVostryakov0 : 1
Round 7NovikovaProkopets0 : 1
Round 7PesterevaNogovitsin1 : 0
Round 7KarpovSerebryannikova1 : 0
Round 7MerkulovKurdina1 : 0
Round 7StulovaShiryaevskaya0 : 1
Round 7SumarokovaLashko0 : 1
Round 7KryuchokKrayeva1 : 0
Round 7PonezhinRachitsky0 : 1
Round 7MikryukovFedotov1 : 0
Round 8KrayevaLashko0 : 1
Round 8LitvinovaVostryakov0 : 1
Round 8ChernenkoRachitsky1 : 0
Round 8RachitskayaKurdina0 : 1
Round 8NovikovaShiryaevskaya0 : 1
Round 8PesterevaMerkulov0 : 1
Round 8FedotovOborina1 : 0
Round 8KryuchokMikryukov1 : 0
Round 8ShabanovProkopets0 : 1
Round 8NogovitsinSumarokova0 : 1
Round 8MikryukovaKaspirovich0 : 1
Round 8StulovaSerebryannikova0 : 1
Round 8SpirichevKinozerov1 : 0
Round 8KarpovVohtomina1 : 0
Round 9KryuchokFedotov1 : 0
Round 9LitvinovaSpirichev1 : 0
Round 9LashkoMerkulov0 : 1
Round 9NogovitsinVohtomina1 : 0
Round 9KrayevaKurdina1 : 0
Round 9MikryukovRachitskaya0.5 : 0.5
Round 9KaspirovichSerebryannikova0 : 1
Round 9KarpovSumarokova0 : 1
Round 9VostryakovPestereva0 : 1
Round 9StulovaPonezhin0 : 1
Round 9ShiryaevskayaOborina0 : 1
Round 9RachitskyKinozerov0 : 1
Round 9ProkopetsSerebryannikova0 : 1
Round 9MikryukovaShabanov1 : 0
Round 9ChernenkoSemenov0 : 1

Black: Novikova Daria0     19 mins

White:

Shiryaevskaya Daria1     18 mins
Round 8, i1, , Taraguchi rule, Info: +,+,+,+,+

Published by Irina Metreveli.
Created: 2011-07-11 17:12:21