Games

The 20th Open Russian Championship, First League
October 2011 Kolontayevo Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1KarasyovSalnikova1 : 0
Round 1TarasevichVostryakov1 : 0
Round 1BovkonyukPoltaratsky0 : 1
Round 1FilinovKarpov1 : 0
Round 1KurdinaSerdyukov0 : 1
Round 1BerezinProkopets1 : 0
Round 1KachaevaSemyonov0 : 1
Round 1KachaevShabanov1 : 0
Round 1OborinaPonezhin1 : 0
Round 1KryuchokStulova1 : 0
Round 1MikryukovStrezhnev1 : 0
Round 1AntonovSalnikov0 : 1
Round 1FedotovSavrasova0 : 1
Round 1MagdeevVolkov0 : 1
Round 1MakhinaSirategyan0 : 1
Round 1VershininLashko1 : 0
Round 1TaiblinNogovitsin1 : 0
Round 1BalabhaiArefyev1 : 0
Round 1SemyonovMetreveli0 : 1
Round 2BalabhaiSemyonov1 : 0
Round 2OborinaFilinov1 : 0
Round 2SalnikovBerezin0.5 : 0.5
Round 2MakhinaMagdeev0 : 1
Round 2SalnikovaBovkonyuk1 : 0
Round 2TaiblinVershinin1 : 0
Round 2VolkovSirategyan0.5 : 0.5
Round 2TarasevichKachaev0.5 : 0.5
Round 2KryuchokSerdyukov0 : 1
Round 2ArefyevKachaeva0 : 1
Round 2SavrasovaMetreveli0.5 : 0.5
Round 2KarasyovPoltaratsky1 : 0
Round 2ProkopetsAntonov0 : 1
Round 2FedotovMikryukov0 : 1
Round 2VostryakovShabanov1 : 0
Round 2SemyonovStrezhnev1 : 0
Round 2NogovitsinLashko0 : 1
Round 2KurdinaStulova1 : 0
Round 2PonezhinKarpov0 : 1
Round 3KryuchokKarpov1 : 0
Round 3BovkonyukShabanov0 : 1
Round 3MetreveliBerezin0.5 : 0.5
Round 3TaiblinSerdyukov0 : 1
Round 3NogovitsinStrezhnev1 : 0
Round 3FedotovStulova1 : 0
Round 3KarasyovOborina1 : 0
Round 3LashkoSemyonov0 : 1
Round 3PoltaratskyVostryakov1 : 0
Round 3FilinovAntonov1 : 0
Round 3SalnikovVolkov1 : 0
Round 3TarasevichSirategyan1 : 0
Round 3ArefyevPonezhin1 : 0
Round 3SalnikovaKachaeva1 : 0
Round 3ProkopetsMakhina1 : 0
Round 3MagdeevSemyonov1 : 0
Round 3MikryukovBalabhai0 : 1
Round 3KurdinaVershinin0 : 1
Round 3SavrasovaKachaev0.5 : 0.5
Round 4PonezhinShabanov0 : 1
Round 4SemyonovSirategyan0 : 1
Round 4KarpovFedotov1 : 0
Round 4StulovaStrezhnev0 : 1
Round 4BovkonyukMakhina1 : 0
Round 4MetreveliOborina1 : 0
Round 4NogovitsinKurdina1 : 0
Round 4VostryakovSemyonov1 : 0
Round 4MikryukovFilinov0 : 1
Round 4AntonovKachaeva0 : 1
Round 4SerdyukovKarasyov0 : 1
Round 4SalnikovaTaiblin0 : 1
Round 4KryuchokVershinin1 : 0
Round 4ArefyevProkopets0 : 1
Round 4TarasevichBalabhai0 : 1
Round 4BerezinMagdeev1 : 0
Round 4PoltaratskyKachaev1 : 0
Round 4LashkoVolkov0 : 1
Round 4SavrasovaSalnikov0 : 1
Round 5MetreveliTaiblin0.5 : 0.5
Round 5SalnikovSerdyukov0.5 : 0.5
Round 5StulovaPonezhin1 : 0
Round 5SalnikovaShabanov1 : 0
Round 5KachaevKarpov1 : 0
Round 5OborinaProkopets1 : 0
Round 5MikryukovKachaeva1 : 0
Round 5BovkonyukAntonov0 : 1
Round 5SemyonovVostryakov0 : 1
Round 5StrezhnevMakhina0 : 1
Round 5TarasevichVolkov1 : 0
Round 5VershininSirategyan1 : 0
Round 5KarasyovBalabhai1 : 0
Round 5ArefyevLashko0 : 1
Round 5NogovitsinFedotov0 : 1
Round 5KurdinaSemyonov0 : 1
Round 5KryuchokPoltaratsky1 : 0
Round 5FilinovBerezin1 : 0
Round 5MagdeevSavrasova0 : 1
Round 6NogovitsinMagdeev0 : 1
Round 6LashkoProkopets1 : 0
Round 6PonezhinBovkonyuk1 : 0
Round 6ArefyevStrezhnev1 : 0
Round 6KarpovShabanov1 : 0
Round 6SerdyukovMetreveli0.5 : 0.5
Round 6KarasyovSalnikov0.5 : 0.5
Round 6KachaevaStulova1 : 0
Round 6BerezinVostryakov1 : 0
Round 6AntonovSirategyan0 : 1
Round 6MakhinaKurdina0 : 1
Round 6MikryukovVershinin0 : 1
Round 6VolkovSemyonov1 : 0
Round 6FedotovSemyonov1 : 0
Round 6KryuchokTaiblin0 : 1
Round 6SavrasovaOborina1 : 0
Round 6BalabhaiFilinov0.5 : 0.5
Round 6TarasevichPoltaratsky0 : 1
Round 6SalnikovaKachaev0.5 : 0.5
Round 7BovkonyukProkopets1 : 0
Round 7SemyonovKurdina0 : 1
Round 7PonezhinStrezhnev1 : 0
Round 7VostryakovMikryukov0 : 1
Round 7AntonovShabanov1 : 0
Round 7MagdeevArefyev1 : 0
Round 7NogovitsinSemyonov0 : 1
Round 7FilinovSalnikov1 : 0
Round 7FedotovKachaeva1 : 0
Round 7KachaevSirategyan1 : 0
Round 7StulovaMakhina1 : 0
Round 7KryuchokBerezin1 : 0
Round 7KarpovLashko0 : 1
Round 7SalnikovaVolkov0 : 1
Round 7PoltaratskySerdyukov0 : 1
Round 7MetreveliVershinin1 : 0
Round 7KarasyovTaiblin0.5 : 0.5
Round 7TarasevichOborina0 : 1
Round 7SavrasovaBalabhai0 : 1
Round 8NogovitsinPonezhin1 : 0
Round 8ProkopetsStrezhnev1 : 0
Round 8KryuchokMetreveli0.5 : 0.5
Round 8StulovaBovkonyuk1 : 0
Round 8KurdinaKachaeva1 : 0
Round 8FedotovVershinin0 : 1
Round 8MikryukovSavrasova0 : 1
Round 8ArefyevShabanov1 : 0
Round 8MagdeevPoltaratsky0 : 1
Round 8LashkoBerezin0 : 1
Round 8SalnikovaTarasevich0 : 1
Round 8OborinaSirategyan1 : 0
Round 8SalnikovKachaev0.5 : 0.5
Round 8SerdyukovBalabhai0 : 1
Round 8SemyonovMakhina1 : 0
Round 8KarasyovFilinov1 : 0
Round 8AntonovVostryakov0 : 1
Round 8VolkovTaiblin0.5 : 0.5
Round 8SemyonovKarpov1 : 0
Round 9SalnikovOborina1 : 0
Round 9KachaevSerdyukov0 : 1
Round 9SalnikovaSemyonov1 : 0
Round 9TaiblinBalabhai0.5 : 0.5
Round 9ArefyevNogovitsin0 : 1
Round 9KryuchokKarasyov0 : 1
Round 9SavrasovaVolkov1 : 0
Round 9FilinovMetreveli0.5 : 0.5
Round 9PonezhinMakhina0 : 1
Round 9MikryukovMagdeev1 : 0
Round 9BovkonyukStrezhnev1 : 0
Round 9KachaevaShabanov1 : 0
Round 9ProkopetsKarpov1 : 0
Round 9FedotovVostryakov1 : 0
Round 9StulovaAntonov0 : 1
Round 9LashkoSemyonov1 : 0
Round 9KurdinaSirategyan1 : 0
Round 9VershininPoltaratsky1 : 0
Round 9BerezinTarasevich1 : 0
Round 10NogovitsinAntonov0 : 1
Round 10PoltaratskyFedotov1 : 0
Round 10StulovaSirategyan0 : 1
Round 10PonezhinSemyonov0 : 1
Round 10StrezhnevShabanov0 : 1
Round 10SavrasovaKarasyov0.5 : 0.5
Round 10SalnikovTaiblin1 : 0
Round 10TarasevichSemyonov1 : 0
Round 10SalnikovaLashko1 : 0
Round 10KachaevaMagdeev0 : 1
Round 10VostryakovProkopets1 : 0
Round 10KarpovBovkonyuk1 : 0
Round 10ArefyevMakhina1 : 0
Round 10OborinaKurdina0.5 : 0.5
Round 10SerdyukovFilinov1 : 0
Round 10KryuchokKachaev1 : 0
Round 10MetreveliBalabhai1 : 0
Round 10BerezinVershinin0 : 1
Round 10MikryukovVolkov0 : 1
Round 11ArefyevStulova0 : 1
Round 11KarasyovMetreveli1 : 0
Round 11BalabhaiSalnikov0.5 : 0.5
Round 11TaiblinTarasevich0 : 1
Round 11BerezinVolkov1 : 0
Round 11OborinaFedotov1 : 0
Round 11KachaevVostryakov1 : 0
Round 11SerdyukovVershinin0 : 1
Round 11KarpovMakhina0 : 1
Round 11KurdinaSalnikova1 : 0
Round 11MikryukovLashko0 : 1
Round 11BovkonyukSirategyan0 : 1
Round 11PonezhinSemyonov0 : 1
Round 11KachaevaStrezhnev1 : 0
Round 11FilinovPoltaratsky0.5 : 0.5
Round 11SavrasovaKryuchok0.5 : 0.5
Round 11ProkopetsNogovitsin0 : 1
Round 11ShabanovSemyonov0 : 1

Black: Karpov Fyodor0     43 mins

White:

Lashko Kira1     19 mins
Round 7, d3, R, 5a=30,i10, Soosyrv rule, Info: TY, ---+-

Published by Natalya Nikonova.
Created: 2011-11-03 12:50:29