Games

The 31th St. Petersburg Championship
January 2013 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1LisyutinSalnikov0 : 1
Round 1BalabhaiFilinov1 : 0
Round 1VodolazskyKalnitsky0 : 1
Round 1RumyantsevaKachaev0 : 1
Round 1SalnikovaZubashchenko0 : 1
Round 2RumyantsevaBalabhai0 : 1
Round 2KalnitskySalnikov0 : 1
Round 2VodolazskyZubashchenko0.5 : 0.5
Round 2FilinovSalnikova0 : 1
Round 2LisyutinKachaev0 : 1
Round 3LisyutinRumyantseva1 : 0
Round 3SalnikovaBalabhai0 : 1
Round 3KachaevKalnitsky1 : 0
Round 3VodolazskyFilinov0.5 : 0.5
Round 3SalnikovZubashchenko1 : 0
Round 4KachaevZubashchenko0 : 1
Round 4LisyutinBalabhai0 : 1
Round 4RumyantsevaKalnitsky0 : 1
Round 4FilinovSalnikov1 : 0
Round 5LisyutinKalnitsky1 : 0
Round 5RumyantsevaZubashchenko0 : 1
Round 5SalnikovSalnikova1 : 0
Round 5KachaevFilinov0 : 1
Round 6VodolazskySalnikov0 : 1
Round 6KalnitskyBalabhai1 : 0
Round 6ZubashchenkoLisyutin0 : 1
Round 6RumyantsevaFilinov0 : 1
Round 6SalnikovaKachaev0 : 1
Round 7LisyutinFilinov0 : 1
Round 7BalabhaiSalnikov0 : 1
Round 7VodolazskyKachaev0 : 1
Round 7SalnikovaRumyantseva1 : 0
Round 7KalnitskyZubashchenko0.5 : 0.5
Round 8LisyutinSalnikova1 : 0
Round 8BalabhaiZubashchenko0 : 1
Round 8KalnitskyFilinov0 : 1
Round 8SalnikovKachaev0.5 : 0.5
Round 9BalabhaiKachaev1 : 0
Round 9KalnitskySalnikova0 : 1
Round 9FilinovZubashchenko0 : 1
Round 9RumyantsevaSalnikov0 : 1
Round 9LisyutinVodolazsky1 : 0

Black: Salnikova Nonna0     6 mins

White:

Balabhai Viktor1     67 mins
Round 3, d7, -, 5a=7;f7;g6, Yamaguchi rule

Published by Viktor Balabhai.
Created: 2013-03-17 16:30:43