Games

Karepa Open Yamaguchi and Mind Sport Triathlon
July 2013 Karepa Estonia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1YusupmurzinMetreveli0 : 1
Round 1LohmusEvdokimova1 : 0
Round 1NovikovaNarva0 : 1
Round 1FedotovNarva1 : 0
Round 1StoyanovSokovoi1 : 0
Round 1ShiryaevskayaTiivel1 : 0
Round 1ZhukovaDyachkov0 : 1
Round 1StulovaKolk0 : 1
Round 1LashkoParjasaar1 : 0
Round 1MikryukovMakhin1 : 0
Round 1KilkStulova0.5 : 0.5
Round 1RahumagiMatushkina0 : 1
Round 1ProkopetsTannebaum0 : 1
Round 1PestovReinik0 : 1
Round 1PonezhinIkla0 : 1
Round 1OborinaHõbemägi1 : 0
Round 1OgnevaHoltsman0 : 1
Round 1KurdinaLillemaa0 : 1
Round 1ShabanovMetreveli1 : 0
Round 1KryuchokOlumets1 : 0
Round 1MahinaVohtomina0 : 1
Round 1VostryakovKiviberg1 : 0
Round 1KuzminaReimand0 : 1
Round 1TiivelPopova1 : 0
Round 2StulovaMahina1 : 0
Round 2PopovaOlumets0 : 1
Round 2KurdinaZhukova1 : 0
Round 2ParjasaarPonezhin0 : 1
Round 2TiivelKuzmina1 : 0
Round 2LohmusFedotov0 : 1
Round 2ProkopetsMakhin1 : 0
Round 2NarvaOborina0 : 1
Round 2ShiryaevskayaTiivel1 : 0
Round 2OgnevaYusupmurzin0 : 1
Round 2SokovoiNovikova0 : 1
Round 2DyachkovMikryukov0 : 1
Round 2HõbemägiStulova1 : 0
Round 2PestovKiviberg0 : 1
Round 2HoltsmanStoyanov1 : 0
Round 2SemyonovIkla1 : 0
Round 2LashkoKolk1 : 0
Round 2MatushkinaReimand1 : 0
Round 2MetreveliKilk0.5 : 0.5
Round 2LillemaaVostryakov1 : 0
Round 2NarvaEvdokimova0 : 1
Round 2KryuchokReinik1 : 0
Round 2VohtominaMetreveli1 : 0
Round 2ShabanovTannebaum0.5 : 0.5
Round 3SemyonovVohtomina0 : 1
Round 3ShiryaevskayaOborina0 : 1
Round 3ShabanovStulova1 : 0
Round 3MetreveliKiviberg1 : 0
Round 3HõbemägiKilk1 : 0
Round 3IklaEvdokimova1 : 0
Round 3MatushkinaLashko0 : 1
Round 3FedotovHoltsman1 : 0
Round 3TiivelYusupmurzin1 : 0
Round 3MahinaKuzmina0 : 1
Round 3StulovaMakhin1 : 0
Round 3DyachkovOlumets1 : 0
Round 3ReimandMetreveli1 : 0
Round 3OgnevaSokovoi1 : 0
Round 3PestovZhukova1 : 0
Round 3LillemaaTannebaum1 : 0
Round 3StoyanovNarva0 : 1
Round 3KolkNovikova1 : 0
Round 3ReinikKurdina0 : 1
Round 3ParjasaarPopova0 : 1
Round 3PonezhinLohmus1 : 0
Round 3TiivelVostryakov1 : 0
Round 3ProkopetsRahumagi0 : 1
Round 3MikryukovKryuchok0 : 1
Round 4LohmusStulova0 : 1
Round 4VohtominaIkla1 : 0
Round 4HõbemägiReimand1 : 0
Round 4VostryakovProkopets0 : 1
Round 4HoltsmanMetreveli0 : 1
Round 4NarvaShiryaevskaya0 : 1
Round 4SokovoiMahina0 : 1
Round 4EvdokimovaStoyanov0 : 1
Round 4YusupmurzinNovikova0 : 1
Round 4DyachkovShabanov0 : 1
Round 4OgnevaKiviberg1 : 0
Round 4KuzminaKilk0 : 1
Round 4MakhinZhukova0 : 1
Round 4MetreveliReinik0 : 1
Round 4MatushkinaTiivel1 : 0
Round 4KolkPonezhin0 : 1
Round 4PestovOlumets0 : 1
Round 4StulovaTannebaum1 : 0
Round 4KurdinaTiivel1 : 0
Round 4KryuchokOborina1 : 0
Round 4FedotovLashko1 : 0
Round 4MikryukovRahumagi1 : 0
Round 4SemyonovLillemaa1 : 0
Round 4NarvaPopova0 : 1
Round 5OborinaVohtomina0 : 1
Round 5ShiryaevskayaKilk1 : 0
Round 5SemyonovKryuchok0 : 1
Round 5ShabanovFedotov0 : 1
Round 5LillemaaPonezhin0 : 1
Round 5StulovaReimand1 : 0
Round 5MikryukovKurdina0 : 1
Round 5NarvaStulova1 : 0
Round 5KolkOgneva1 : 0
Round 5MahinaParjasaar0 : 1
Round 5TiivelDyachkov1 : 0
Round 5HoltsmanNovikova1 : 0
Round 5NarvaYusupmurzin1 : 0
Round 5TiivelVostryakov1 : 0
Round 5ZhukovaKuzmina1 : 0
Round 5TannebaumPestov0 : 1
Round 5IklaPopova1 : 0
Round 5MakhinMetreveli0 : 1
Round 5KivibergEvdokimova0 : 1
Round 5ReinikStoyanov1 : 0
Round 5ProkopetsLohmus1 : 0
Round 5LashkoHõbemägi0 : 1
Round 5OlumetsRahumagi1 : 0
Round 5MetreveliMatushkina1 : 0
Round 6IklaMatushkina1 : 0
Round 6ReinikStulova1 : 0
Round 6TiivelNovikova0 : 1
Round 6VostryakovMikryukov0 : 1
Round 6YusupmurzinKiviberg1 : 0
Round 6KuzminaTiivel0 : 1
Round 6LillemaaDyachkov1 : 0
Round 6LohmusSokovoi1 : 0
Round 6RahumagiEvdokimova1 : 0
Round 6KurdinaPonezhin1 : 0
Round 6KolkVohtomina1 : 0
Round 6ProkopetsReimand1 : 0
Round 6HõbemägiShabanov1 : 0
Round 6StulovaStoyanov0 : 1
Round 6PestovNarva1 : 0
Round 6OgnevaParjasaar1 : 0
Round 6ZhukovaMahina1 : 0
Round 6ShiryaevskayaOlumets0 : 1
Round 6PopovaKilk0 : 1
Round 6MetreveliTannebaum0.5 : 0.5
Round 6HoltsmanLashko0 : 1
Round 6KryuchokFedotov1 : 0
Round 6OborinaSemyonov0.5 : 0.5
Round 6MetreveliNarva1 : 0
Round 7HoltsmanDyachkov0 : 1
Round 7SemyonovHõbemägi0 : 1
Round 7LillemaaIkla1 : 0
Round 7ShiryaevskayaProkopets0 : 1
Round 7NarvaZhukova1 : 0
Round 7StulovaOlumets0 : 1
Round 7LohmusMahina1 : 0
Round 7KuzminaParjasaar1 : 0
Round 7VohtominaStoyanov0 : 1
Round 7NovikovaRahumagi0 : 1
Round 7ReimandEvdokimova0 : 1
Round 7PestovTiivel1 : 0
Round 7TannebaumYusupmurzin0 : 1
Round 7LashkoOborina0 : 1
Round 7MikryukovKolk1 : 0
Round 7KilkMatushkina0.5 : 0.5
Round 7PopovaTiivel1 : 0
Round 7PonezhinNarva1 : 0
Round 7OgnevaReinik0 : 1
Round 7KurdinaKryuchok0.5 : 0.5
Round 7VostryakovShabanov0 : 1
Round 7MetreveliFedotov1 : 0
Round 7MetreveliStulova0.5 : 0.5
Round 7SokovoiMakhin1 : 0

Black: Stulova Kristina0     31 mins

White:

Stoyanov Kirill1     36 mins
Round 6, d7, -, 5a=7, Yamaguchi rule

Published by Ants Soosõrv.
Created: 2013-07-10 08:56:05