Games

The Championship of Arkhangelsk region
January 2016 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1YusupmurzinShabanov0.5 : 0.5
Round 1OborinaShangina1 : 0
Round 1PorokhinaSorokina0 : 1
Round 1PonezhinKokachev1 : 0
Round 1KarpovProkopyev1 : 0
Round 1SerdyukovKozlova1 : 0
Round 1SokolovMetreveli0 : 1
Round 1YusupmurzinPopova1 : 0
Round 1KuznetsovFedotov0 : 1
Round 1StoyanovMezhenkov1 : 0
Round 1SerebryannikovaPestereva0 : 1
Round 1KulinProkopets1 : 0
Round 1ProkopyevKryuchok0 : 1
Round 1PastuhovDyachkov0 : 1
Round 1StoyanovVohtomina0 : 1
Round 1VostriakovaMatushkina0 : 1
Round 1VostryakovNaumov1 : 0
Round 1StulovaFokichev1 : 0
Round 1SemyonovStulova1 : 0
Round 1KutarevRomanov0 : 1
Round 1StulovaTsehanovich1 : 0
Round 1TsehanovichSumarokova0 : 1
Round 1MolotovaKuvaev1 : 0
Round 1MakhinaLashko0 : 1
Round 1KurdinaYusupmurzina0 : 1
Round 1NovikovaShabanov1 : 0
Round 1YusupmurzinShabanov0.5 : 0.5
Round 1ShiryaevskayaSingaevsky1 : 0
Round 2PopovaSerebryannikova0 : 1
Round 2NovikovaKryuchok0 : 1
Round 2OborinaStulova1 : 0
Round 2DyachkovYusupmurzina0 : 1
Round 2ShiryaevskayaFedotov0 : 1
Round 2NaumovMezhenkov1 : 0
Round 2ShanginaFokichev1 : 0
Round 2PorokhinaShabanov1 : 0
Round 2YusupmurzinProkopyev0 : 1
Round 2KuznetsovTsehanovich1 : 0
Round 2KokachevKutarev1 : 0
Round 2StoyanovStulova0 : 1
Round 2ProkopetsSokolov1 : 0
Round 2VostriakovaTsehanovich0 : 1
Round 2VostryakovStoyanov1 : 0
Round 2YusupmurzinSumarokova0 : 1
Round 2RomanovPestereva0 : 1
Round 2LashkoVohtomina1 : 0
Round 2PonezhinKulin1 : 0
Round 2SerdyukovMetreveli1 : 0
Round 2KurdinaShabanov1 : 0
Round 2PastuhovMakhina0 : 1
Round 2SemyonovStulova1 : 0
Round 2MolotovaKarpov0 : 1
Round 2SorokinaMatushkina0.5 : 0.5
Round 2SingaevskyKozlova0 : 1
Round 2ProkopyevKuvaev0 : 1
Round 3RomanovNaumov1 : 0
Round 3ProkopyevKuvaev1 : 0
Round 3SemyonovKarpov1 : 0
Round 3StulovaShangina1 : 0
Round 3PorokhinaMetreveli0 : 1
Round 3YusupmurzinTsehanovich1 : 0
Round 3ShiryaevskayaStulova1 : 0
Round 3MolotovaKulin1 : 0
Round 3NovikovaKozlova1 : 0
Round 3OborinaYusupmurzina1 : 0
Round 3PonezhinFedotov0 : 1
Round 3ShabanovProkopyev1 : 0
Round 3PastuhovYusupmurzin1 : 0
Round 3SerebryannikovaStulova0 : 1
Round 3KokachevStoyanov0 : 1
Round 3TsehanovichShabanov0 : 1
Round 3PopovaSokolov0 : 1
Round 3FokichevStoyanov0 : 1
Round 3ProkopetsMatushkina0 : 1
Round 3MezhenkovVostriakova0 : 1
Round 3DyachkovSorokina0 : 1
Round 3KuznetsovVohtomina1 : 0
Round 3SerdyukovPestereva0.5 : 0.5
Round 3KryuchokSumarokova1 : 0
Round 3KurdinaMakhina1 : 0
Round 3LashkoVostryakov0.5 : 0.5
Round 3KutarevSingaevsky1 : 0
Round 4SemyonovFedotov0 : 1
Round 4KarpovStoyanov1 : 0
Round 4MakhinaStoyanov1 : 0
Round 4NovikovaMolotova0 : 1
Round 4PesterevaMatushkina1 : 0
Round 4StulovaSumarokova0 : 1
Round 4StulovaKuvaev1 : 0
Round 4KulinShangina0 : 1
Round 4KurdinaStulova1 : 0
Round 4VohtominaYusupmurzina0 : 1
Round 4TsehanovichMezhenkov1 : 0
Round 4PonezhinVostryakov0 : 1
Round 4DyachkovShabanov1 : 0
Round 4PastuhovKuznetsov0 : 1
Round 4RomanovShiryaevskaya1 : 0
Round 4YusupmurzinaMetreveli1 : 0
Round 4SerdyukovSorokina1 : 0
Round 4ProkopyevShabanov1 : 0
Round 4FokichevVostriakova1 : 0
Round 4PorokhinaKutarev1 : 0
Round 4ProkopetsKokachev1 : 0
Round 4ProkopyevTsehanovich1 : 0
Round 4KryuchokOborina1 : 0
Round 4NaumovSokolov1 : 0
Round 4SingaevskyYusupmurzin0 : 1
Round 4SerebryannikovaPopova1 : 0
Round 5PastuhovKutarev1 : 0
Round 5ShabanovFokichev0 : 1
Round 5StulovaSerebryannikova1 : 0
Round 5ProkopyevPopova1 : 0
Round 5ProkopyevSumarokova0 : 1
Round 5StulovaStulova0 : 1
Round 5YusupmurzinSemyonov1 : 0
Round 5DyachkovKuznetsov1 : 0
Round 5TsehanovichVohtomina0 : 1
Round 5StoyanovMezhenkov0 : 1
Round 5OborinaMolotova1 : 0
Round 5ShiryaevskayaPorokhina1 : 0
Round 5ShabanovKokachev1 : 0
Round 5KuvaevKulin0 : 1
Round 5NaumovYusupmurzin0.5 : 0.5
Round 5PonezhinStoyanov1 : 0
Round 5KarpovYusupmurzina1 : 0
Round 5ShanginaNovikova0.5 : 0.5
Round 5RomanovSorokina0 : 1
Round 5MatushkinaMetreveli0 : 1
Round 5ProkopetsMakhina1 : 0
Round 5FedotovKryuchok0 : 1
Round 5VostryakovPestereva1 : 0
Round 5SerdyukovKurdina1 : 0
Round 5VostriakovaSingaevsky0 : 1
Round 5SokolovPopova0 : 1
Round 6KulinKuznetsov1 : 0
Round 6MezhenkovProkopyev0 : 1
Round 6KryuchokVostryakov1 : 0
Round 6MakhinaPopova1 : 0
Round 6MolotovaVohtomina1 : 0
Round 6StulovaMetreveli1 : 0
Round 6MatushkinaShangina1 : 0
Round 6TsehanovichStoyanov1 : 0
Round 6YusupmurzinSerebryannikova0 : 1
Round 6RomanovSemyonov0 : 1
Round 6KurdinaShiryaevskaya1 : 0
Round 6KokachevKuvaev1 : 0
Round 6VostriakovaKutarev0 : 1
Round 6TsehanovichFokichev1 : 0
Round 6NovikovaStulova0 : 1
Round 6ShabanovNaumov1 : 0
Round 6PesterevaSorokina0 : 1
Round 6PastuhovStoyanov0 : 1
Round 6YusupmurzinaProkopets0 : 1
Round 6DyachkovStulova1 : 0
Round 6PonezhinProkopyev0 : 1
Round 6SumarokovaKarpov0.5 : 0.5
Round 6FedotovSerdyukov0.5 : 0.5
Round 6KozlovaSokolov1 : 0
Round 6YusupmurzinOborina0 : 1
Round 6PopovaPorokhina0 : 1
Round 6ShabanovSingaevsky0 : 1
Round 7KozlovaFokichev1 : 0
Round 7KuvaevVostriakova1 : 0
Round 7KutarevTsehanovich1 : 0
Round 7PastuhovMezhenkov1 : 0
Round 7TsehanovichStoyanov0 : 1
Round 7StulovaYusupmurzina0 : 1
Round 7PopovaShabanov1 : 0
Round 7StoyanovSokolov0 : 1
Round 7VohtominaSerebryannikova1 : 0
Round 7FedotovVostryakov1 : 0
Round 7MolotovaDyachkov0 : 1
Round 7ShanginaNaumov0.5 : 0.5
Round 7ProkopyevYusupmurzin1 : 0
Round 7ShabanovMatushkina1 : 0
Round 7StulovaPorokhina0 : 1
Round 7StulovaProkopets0 : 1
Round 7SemyonovProkopyev1 : 0
Round 7KurdinaYusupmurzin1 : 0
Round 7RomanovMetreveli1 : 0
Round 7OborinaSumarokova0 : 1
Round 7ShiryaevskayaMakhina1 : 0
Round 7KarpovSorokina0.5 : 0.5
Round 7PonezhinPestereva0 : 1
Round 7KryuchokSerdyukov1 : 0
Round 7NovikovaKulin1 : 0
Round 7KuznetsovSingaevsky1 : 0
Round 8MakhinaKutarev1 : 0
Round 8SumarokovaFedotov0 : 1
Round 8KozlovaSerebryannikova0 : 1
Round 8SemyonovDyachkov0 : 1
Round 8KryuchokKurdina1 : 0
Round 8ShiryaevskayaProkopyev1 : 0
Round 8StoyanovYusupmurzina1 : 0
Round 8RomanovStulova1 : 0
Round 8PopovaKuznetsov0 : 1
Round 8VohtominaPorokhina1 : 0
Round 8StulovaProkopyev1 : 0
Round 8YusupmurzinStoyanov1 : 0
Round 8SokolovFokichev0 : 1
Round 8PastuhovShangina0 : 1
Round 8PonezhinNaumov1 : 0
Round 8MolotovaYusupmurzin0 : 1
Round 8MezhenkovTsehanovich1 : 0
Round 8VostryakovShabanov1 : 0
Round 8KarpovPestereva1 : 0
Round 8StulovaMatushkina1 : 0
Round 8OborinaSorokina0 : 1
Round 8NovikovaMetreveli0 : 1
Round 8SerdyukovProkopets1 : 0
Round 8TsehanovichPopova1 : 0
Round 8SingaevskyKuvaev0 : 1
Round 8ShabanovVostriakova1 : 0

Black: Novikova Daria0     33 mins

White:

Metreveli Maksim1     32 mins
Round 8, i1, R, Yamaguchi rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2016-01-24 16:22:31