Games

The Championship of Arkhangelsk region
January 2017 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1NovikovaMuugamae0 : 1
Round 1PorokhinaPopova0.5 : 0.5
Round 1VostryakovNaumov1 : 0
Round 1MikryukovKuznetsov1 : 0
Round 1MaximovProkopyev1 : 0
Round 1GrigorievLashko0 : 1
Round 1SemyonovShangina1 : 0
Round 1MetreveliKulin0 : 1
Round 1ProkopyevFedotov0 : 1
Round 1MakhinaKurdina0 : 1
Round 1KryuchokMolotova1 : 0
Round 1StoyanovMakarova1 : 0
Round 1VohtominShiryaevskaya0 : 1
Round 1DyachkovTsehanovich1 : 0
Round 1KarpovSerebryannikova1 : 0
Round 1MatushkinaMartishus1 : 0
Round 1ShabanovAgarkov1 : 0
Round 1OborinaStulova1 : 0
Round 1YusupmurzinShabanov1 : 0
Round 1KozlovaMezhenkov1 : 0
Round 1ProkopetsKuvaev1 : 0
Round 1StulovaTurabov1 : 0
Round 1FokichevYusupmurzina0 : 1
Round 1FokichevaVohtomina0 : 1
Round 2MuugamaeMetreveli0 : 1
Round 2MaximovStoyanov1 : 0
Round 2LashkoProkopets1 : 0
Round 2MatushkinaKarpov1 : 0
Round 2KryuchokYusupmurzin1 : 0
Round 2OborinaStulova1 : 0
Round 2DyachkovStulova1 : 0
Round 2TsehanovichBykov1 : 0
Round 2VostryakovShabanov1 : 0
Round 2MartishusProkopyev0 : 1
Round 2MikryukovVohtomina1 : 0
Round 2StulovaFokichev1 : 0
Round 2PopovaProkopyev0 : 1
Round 2GrigorievKuvaev1 : 0
Round 2KuznetsovFokicheva1 : 0
Round 2VohtominShangina1 : 0
Round 2KozlovaFedotov0 : 1
Round 2TurabovSerebryannikova0 : 1
Round 2KurdinaYusupmurzin0 : 1
Round 2KulinMakarova1 : 0
Round 2SemyonovShiryaevskaya1 : 0
Round 2PorokhinaNovikova1 : 0
Round 2NaumovAgarkov1 : 0
Round 2MolotovaShabanov1 : 0
Round 2MakhinaMezhenkov1 : 0
Round 3ShabanovBykov0 : 1
Round 3MakhinaProkopets0 : 1
Round 3MikryukovMatushkina0.5 : 0.5
Round 3KryuchokDyachkov1 : 0
Round 3KurdinaPorokhina0 : 1
Round 3YusupmurzinGrigoriev1 : 0
Round 3SemyonovMetreveli0 : 1
Round 3PopovaMuugamae0 : 1
Round 3ShiryaevskayaStulova0 : 1
Round 3ProkopyevKarpov0 : 1
Round 3LashkoMaximov1 : 0
Round 3AgarkovMezhenkov0 : 1
Round 3OborinaYusupmurzin1 : 0
Round 3KozlovaShangina1 : 0
Round 3MolotovaProkopyev1 : 0
Round 3VostryakovFedotov0 : 1
Round 3TsehanovichVohtomina0 : 1
Round 3FokichevMakarova0 : 1
Round 3KuznetsovStulova0 : 1
Round 3StoyanovKulin1 : 0
Round 3VohtominMartishus1 : 0
Round 3ShabanovBykov0 : 1
Round 3ShabanovSerebryannikova1 : 0
Round 3NovikovaFokicheva1 : 0
Round 3StulovaNaumov1 : 0
Round 3KuvaevTurabov1 : 0
Round 4FedotovLashko0 : 1
Round 4YusupmurzinShabanov0 : 1
Round 4GrigorievMolotova1 : 0
Round 4VohtominKuznetsov0 : 1
Round 4ShanginaKuvaev1 : 0
Round 4KarpovStulova1 : 0
Round 4NovikovaNaumov1 : 0
Round 4ShiryaevskayaProkopyev1 : 0
Round 4KryuchokOborina0 : 1
Round 4KurdinaSerebryannikova1 : 0
Round 4ProkopetsStulova1 : 0
Round 4MaximovStulova0.5 : 0.5
Round 4TurabovMakarova0 : 1
Round 4PopovaBykov1 : 0
Round 4KozlovaMuugamae1 : 0
Round 4VostryakovStoyanov1 : 0
Round 4PorokhinaMatushkina0 : 1
Round 4MikryukovMetreveli1 : 0
Round 4YusupmurzinaDyachkov0 : 1
Round 4TsehanovichMezhenkov0.5 : 0.5
Round 4SemyonovVohtomina1 : 0
Round 4ShabanovAgarkov1 : 0
Round 4MakhinaFokichev1 : 0
Round 5KozlovaDyachkov0 : 1
Round 5FedotovMikryukov1 : 0
Round 5MolotovaYusupmurzina1 : 0
Round 5MakarovaAgarkov1 : 0
Round 5PorokhinaMaximov0 : 1
Round 5PopovaMezhenkov0 : 1
Round 5NovikovaShangina1 : 0
Round 5KuvaevNaumov1 : 0
Round 5ProkopyevKurdina0 : 1
Round 5SerebryannikovaFokichev1 : 0
Round 5FokichevaShabanov0 : 1
Round 5KuznetsovTsehanovich0 : 1
Round 5ShiryaevskayaGrigoriev0 : 1
Round 5ShabanovKarpov1 : 0
Round 5MatushkinaKryuchok0 : 1
Round 5StulovaStoyanov0 : 1
Round 5BykovProkopyev0 : 1
Round 5MuugamaeStulova0 : 1
Round 5PopovaTurabov1 : 0
Round 5SemyonovProkopets1 : 0
Round 5YusupmurzinStulova0.5 : 0.5
Round 5MakhinaVohtomina0.5 : 0.5
Round 5VostryakovMetreveli1 : 0
Round 5OborinaLashko0.5 : 0.5
Round 6LashkoDyachkov0.5 : 0.5
Round 6GrigorievProkopets0.5 : 0.5
Round 6MetreveliNovikova0.5 : 0.5
Round 6VostryakovOborina1 : 0
Round 6VohtominaMezhenkov1 : 0
Round 6MatushkinaKurdina0 : 1
Round 6MuugamaeProkopyev1 : 0
Round 6YusupmurzinMakhina1 : 0
Round 6MikryukovMaximov1 : 0
Round 6KuznetsovKozlova1 : 0
Round 6ShanginaShabanov1 : 0
Round 6SemyonovFedotov0 : 1
Round 6MolotovaStulova0 : 1
Round 6KarpovStulova1 : 0
Round 6NaumovProkopyev1 : 0
Round 6ShiryaevskayaSerebryannikova0 : 1
Round 6StulovaYusupmurzina0 : 1
Round 6TsehanovichKuvaev1 : 0
Round 6PorokhinaStoyanov1 : 0
Round 6KryuchokShabanov1 : 0
Round 7MikryukovOborina0.5 : 0.5
Round 7KryuchokFedotov0 : 1
Round 7YusupmurzinaShangina0 : 1
Round 7ShabanovStulova0 : 1
Round 7TsehanovichMakhina0 : 1
Round 7KuvaevStulova0 : 1
Round 7StulovaMuugamae0.5 : 0.5
Round 7GrigorievMetreveli0 : 1
Round 7SerebryannikovaStoyanov1 : 0
Round 7YusupmurzinMatushkina0 : 1
Round 7SemyonovDyachkov1 : 0
Round 7ProkopyevNaumov1 : 0
Round 7KurdinaKuznetsov1 : 0
Round 7VostryakovLashko0 : 1
Round 7ProkopetsNovikova1 : 0
Round 7MaximovKarpov1 : 0
Round 7PorokhinaVohtomina0 : 1
Round 7ProkopyevShabanov0 : 1
Round 7ShiryaevskayaMezhenkov1 : 0
Round 7KozlovaMolotova1 : 0

Black: Oborina Anastasja0.5     18 mins

White:

Lashko Kira0.5     13 mins
Round 5, i11, R, 5a=47,i10, Yamaguchi rule

Published by Ants Soosõrv.
Created: 2017-01-03 16:01:10