Games

Youth European Championship
May 2017 Chania Greece

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlackWhiteResult
Round AB1TopkinFedotov1 : 0
Round AB1YusupmurzinMesila0 : 1
Round AB1PurkShabanov1 : 0
Round AB1SemenovKolk1 : 0
Round AB1Lavrik-KarmazinKolar1 : 0
Round AB1VostryakovLohmus1 : 0
Round AB1KarpovHeidmets1 : 0
Round AB1PonezhinPaizis1 : 0
Round AB2YusupmurzinKolk1 : 0
Round AB2SemenovTopkin0 : 1
Round AB2KarpovLavrik-Karmazin0.5 : 0.5
Round AB2KolarFedotov0 : 1
Round AB2PurkMesila0 : 1
Round AB2VostryakovShabanov0 : 1
Round AB2PaizisLohmus0 : 1
Round AB2ErentrautPonezhin0 : 1
Round AB3PurkFedotov0 : 1
Round AB3HeidmetsShabanov1 : 0
Round AB3TopkinPonezhin1 : 0
Round AB3KarpovMesila0 : 1
Round AB3VostryakovSemenov0 : 1
Round AB3ErentrautLohmus0 : 1
Round AB3PaizisKolk0 : 1
Round AB3YusupmurzinLavrik-Karmazin0 : 1
Round AB4YusupmurzinVostryakov1 : 0
Round AB4KarpovKolk0 : 1
Round AB4PonezhinLavrik-Karmazin0.5 : 0.5
Round AB4SemenovHeidmets1 : 0
Round AB4KolarPurk0 : 1
Round AB4ShabanovErentraut1 : 0
Round AB4MesilaTopkin1 : 0
Round AB4FedotovLohmus1 : 0
Round AB5KarpovPaizis1 : 0
Round AB5KolkPurk1 : 0
Round AB5TopkinShabanov1 : 0
Round AB5YusupmurzinHeidmets0.5 : 0.5
Round AB5LohmusPonezhin1 : 0
Round AB5FedotovLavrik-Karmazin0 : 1
Round AB5SemenovMesila0 : 1
Round AB6KolkTopkin0 : 1
Round AB6KarpovLohmus1 : 0
Round AB6YusupmurzinShabanov0 : 1
Round AB6SemenovFedotov0 : 1
Round AB6Lavrik-KarmazinMesila0 : 1
Round AB6KolarVostryakov0 : 1
Round AB6PonezhinHeidmets1 : 0
Round AB7FedotovMesila1 : 0
Round AB7PurkVostryakov1 : 0
Round AB7LohmusKolk1 : 0
Round AB7Lavrik-KarmazinTopkin1 : 0
Round AB7PonezhinKarpov0 : 1
Round AB7SemenovShabanov1 : 0
Round AB7HeidmetsErentraut1 : 0
Round AB8FedotovShabanov1 : 0
Round AB8HeidmetsPaizis1 : 0
Round AB8ErentrautSemenov0 : 1
Round AB8YusupmurzinKolar1 : 0
Round AB8VostryakovPonezhin0 : 1
Round AB8MesilaLohmus1 : 0
Round AB8PurkLavrik-Karmazin1 : 0
Round AB8TopkinKarpov0 : 1
Round AB9VostryakovPaizis1 : 0
Round AB9KolarMesila0 : 1
Round AB9YusupmurzinErentraut1 : 0
Round AB9HeidmetsLohmus0 : 1
Round AB9FedotovKarpov0.5 : 0.5
Round AB9SemenovLavrik-Karmazin0 : 1
Round AB9KolkPonezhin1 : 0
Round AB9TopkinPurk1 : 0
Round C1DyachkovPestov0 : 1
Round C1NarvaKolar0 : 1
Round C1NarvaMoor0 : 1
Round C1IklaPiik0.5 : 0.5
Round C1EpifanovEfthimakis1 : 0
Round c1GromovMetreveli0 : 1
Round C1PiikEpifanov1 : 0
Round C2NarvaGromov1 : 0
Round C2EpifanovMoor0 : 1
Round C2IklaDyachkov1 : 0
Round C2KolarStoyanov0 : 1
Round C2PiikNarva1 : 0
Round C2PestovVladykin1 : 0
Round C2AbovyanMetreveli0 : 1
Round C3MoorPestov0 : 1
Round C3StoyanovMetreveli0 : 1
Round C3NarvaDyachkov0 : 1
Round C3KolarBinihakis1 : 0
Round C3VladykinIkla0 : 1
Round C3GromovNarva1 : 0
Round C3EpifanovPiik0 : 1
Round C4DyachkovEfthimakis1 : 0
Round C4PestovMetreveli0 : 1
Round C4IklaAbovyan1 : 0
Round C4EpifanovNarva1 : 0
Round C4PiikKolar0.5 : 0.5
Round C4StoyanovMoor0.5 : 0.5
Round C5NarvaBinihakis1 : 0
Round C5IklaMetreveli0 : 1
Round C5ZilinskasStoyanov0 : 1
Round C5AbovyanEpifanov0 : 1
Round C5MoorKolar1 : 0
Round C5DyachkovGromov1 : 0
Round C5PiikPestov0 : 1
Round C6NarvaZilinskas1 : 0
Round C6NarvaAbovyan1 : 0
Round C6VladykinKolar0 : 1
Round C6EpifanovDyachkov0 : 1
Round C6MoorMetreveli1 : 0
Round C6PiikStoyanov1 : 0
Round C6IklaPestov0 : 1
Round C7NarvaNarva0 : 1
Round C7DyachkovMetreveli0 : 1
Round C7IklaKolar1 : 0
Round C7PiikMoor0.5 : 0.5
Round C7StoyanovPestov0 : 1
Round C7EpifanovGromov0 : 1
Round C8KolarEfthimakis1 : 0
Round C8IklaMoor1 : 0
Round C8GromovPestov0 : 1
Round C8ZilinskasNarva1 : 0
Round C8StoyanovAbovyan1 : 0
Round C8PiikMetreveli0 : 1
Round C8DyachkovNarva1 : 0
Round C8EpifanovBinihakis0 : 1
Round C9NarvaPestov0 : 1
Round C9MoorDyachkov0 : 1
Round C9PiikZilinskas1 : 0
Round C9EfthimakisNarva0 : 1
Round C9AbovyanVladykin0 : 1
Round C9KolarMetreveli0 : 1
Round D10StoyanovTolstoguzova0 : 1
Round D10ProkopyevZefi1 : 0
Round D11IbragimGyini1 : 0
Round D11StoyanovLufardaki1 : 0
Round D11ProkopyevJuht1 : 0
Round D11GromovMoisto0 : 1
Round DH1ProkopyevEfthimakis1 : 0
Round DH1NtekaStoyanov0 : 1
Round DH1GyiniTolstoguzova0 : 1
Round DH1ZilinskasYusupmurzina0 : 1
Round DH1PanagasidisGromov1 : 0
Round DH1EpifanovaIbragim1 : 0
Round DH1GyiniMoisto0 : 1
Round DH1YusupmurzinaAbovyan1 : 0
Round DH1PanagasidisKottaridi1 : 0
Round DH2EpifanovaLufardaki1 : 0
Round DH2YusupmurzinaZefi1 : 0
Round DH2MoistoProkopyev1 : 0
Round DH2TolstoguzovaKottaridi1 : 0
Round DH2StoyanovPanagasidis1 : 0
Round DH2GromovGyini1 : 0
Round DH3ProkopyevGromov1 : 0
Round DH3TolstoguzovaMoisto1 : 0
Round DH3PanagasidisYusupmurzina0 : 1
Round DH3EpifanovaStoyanov0 : 1
Round DH4YusupmurzinaTolstoguzova1 : 0
Round DH4GromovKokranis1 : 0
Round DH4StoyanovJuht1 : 0
Round DH4ProkopyevLufardaki1 : 0
Round DH4MoistoEpifanova1 : 0
Round DH5EpifanovaGromov0 : 1
Round DH5YusupmurzinaStoyanov0 : 1
Round DH5TolstoguzovaProkopyev0 : 1
Round DH5MoistoLufardaki1 : 0
Round DH6GyiniEpifanova0 : 1
Round DH6GromovTolstoguzova1 : 0
Round DH6MoistoStoyanov0 : 1
Round DH6YusupmurzinaProkopyev1 : 0
Round DH7MoistoZefi1 : 0
Round DH7IbragimStoyanov1 : 0
Round DH7EpifanovaKottaridi1 : 0
Round DH7YusupmurzinaGromov1 : 0
Round DH7ProkopyevPanagasidis1 : 0
Round DH8EpifanovaTolstoguzova0 : 1
Round DH8GromovLufardaki1 : 0
Round DH8YusupmurzinaMoisto1 : 0
Round DH8StoyanovProkopyev0 : 1
Round DH9YusupmurzinaLufardaki1 : 0
Round DH9StoyanovGromov1 : 0
Round DH9ProkopyevEpifanova1 : 0
Round EF1StulovaSadova0 : 1
Round EF1KokraniMakhina0 : 1
Round EF1PirozhnikovaStulova0 : 1
Round EF1NovichkovaIbragim1 : 0
Round EF1ProkopetsPirozhnikova1 : 0
Round EF1TolstoguzovaPopova1 : 0
Round EF2PanagasidiStulova0 : 1
Round EF2StulovaIbragim1 : 0
Round EF2SadovaNovichkova1 : 0
Round EF2TolstoguzovaBojga1 : 0
Round EF2PopovaKokrani1 : 0
Round EF2MakhinaVohtomina0 : 1
Round EF3VohtominaStulova1 : 0
Round EF3ProkopetsVohtomina1 : 0
Round EF3SadovaTolstoguzova0 : 1
Round EF3NovichkovaPopova0 : 1
Round EF3StulovaMihailidi1 : 0
Round EF3PanagasidiProkopets1 : 0
Round EF3MakhinaBojga0 : 1
Round EF4ProkopetsSadova0 : 1
Round EF4StulovaBojga1 : 0
Round EF4MihailidiMakhina1 : 0
Round EF4TolstoguzovaVohtomina1 : 0
Round EF4StulovaPopova1 : 0
Round EF5PanagasidiMakhina1 : 0
Round EF5VohtominaIbragim1 : 0
Round EF5PirozhnikovaPopova0.5 : 0.5
Round EF5BojgaProkopets0 : 1
Round EF5SadovaStulova1 : 0
Round EF5StulovaTolstoguzova1 : 0
Round EF6MihailidiPopova0 : 1
Round EF6StulovaStulova1 : 0
Round EF6SadovaVohtomina0.5 : 0.5
Round EF6TolstoguzovaProkopets0 : 1
Round EF7PanagasidiMihailidi0 : 1
Round EF7MakhinaIbragim1 : 0
Round EF7ProkopetsStulova1 : 0
Round EF7StulovaVohtomina1 : 0
Round EF7TolstoguzovaPirozhnikova1 : 0
Round EF7PopovaSadova0 : 1
Round EF8PanagasidiPopova0 : 1
Round EF8StulovaBojga1 : 0
Round EF8NovichkovaTolstoguzova0 : 1
Round EF8ProkopetsStulova0 : 1
Round EF8VohtominaMihailidi1 : 0
Round EF8MakhinaSadova0 : 1
Round EF9ProkopetsKokrani1 : 0
Round EF9PirozhnikovaSadova0 : 1
Round EF9MakhinaStulova0 : 1
Round EF9PanagasidiNovichkova0 : 1
Round EF9TolstoguzovaStulova1 : 0
Round EF9VohtominaBojga1 : 0
Round H11YusupmurzinaEpifanova1 : 0

Black: Epifanova Alisa0     74 mins

White:

Gromov Ivan1     78 mins
Round DH5, i11, -, 5a=-, Taraguchi-7 rule, Info: -++++

Published by Ants Soosõrv.
Created: 2017-04-30 10:11:49