Games

The 26th Russian Championship, First League
November 2017 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlack vs WhiteResult
Round Shabanov - Mezhenkov0.5 : 0.5
Round Golomaryov - Taiblin0.5 : 0.5
Round 1Golomaryov - Yusupmurzina1 : 0
Round 1Porohina - Kachaev0 : 1
Round 1Smirnov - Stoyanov1 : 0
Round 1Tolstoguzova - Balabhai0 : 1
Round 1Salnikova - Sonina1 : 0
Round 1Filinov - Fedoseyev1 : 0
Round 1Gromov - Yusupmurzin0 : 1
Round 1Kachaeva - Lavrik-Karmazin 0 : 1
Round 1Radzevelyuk - Kuvaev1 : 0
Round 1Fedotov - Ponezhin1 : 0
Round 1Dyachkov - Mezhenkov1 : 0
Round 1Shabanov - Kryuchok0 : 1
Round 1Orlov - Metreveli0.5 : 0.5
Round 1Noskov - Lisyutin0 : 1
Round 1Arzybov - Katsev0 : 1
Round 1Metreveli - Pirozhnikova1 : 0
Round 1Danilin - Sidorov1 : 0
Round 1Semyonov - Glibina1 : 0
Round 1Sadova - Sirategyan0 : 1
Round 1Rumyantseva - Volkov0.5 : 0.5
Round 1Mikhailov - Taiblin0 : 1
Round 2Yusupmurzin - Smirnov0.5 : 0.5
Round 2Rumyantseva - Metreveli0 : 1
Round 2Lavrik-Karmazin - Filinov1 : 0
Round 2Volkov - Salnikova1 : 0
Round 2Semyonov - Lisyutin1 : 0
Round 2Mikhailov - Pirozhnikova1 : 0
Round 2Ponezhin - Orlov1 : 0
Round 2Dyachkov - Kachaev0 : 1
Round 2Arzybov - Fedoseyev0 : 1
Round 2Katsev - Balabhai0 : 1
Round 2Fedotov - Sirategyan1 : 0
Round 2Kryuchok - Radzevelyuk1 : 0
Round 2Porohina - Mezhenkov0 : 1
Round 2Glibina - Noskov1 : 0
Round 2Sidorov - Yusupmurzina0 : 1
Round 2Stoyanov - Gromov1 : 0
Round 2Sonina - Sadova1 : 0
Round 2Tolstoguzova - Kachaeva1 : 0
Round 2Kuvaev - Shabanov0 : 1
Round 2Taiblin - Metreveli0 : 1
Round 2Danilin - Golomaryov1 : 0
Round 3Danilin - Fedotov1 : 0
Round 3Yusupmurzina - Taiblin0 : 1
Round 3Katsev - Glibina1 : 0
Round 3Shabanov - Filinov0 : 1
Round 3Semyonov - Kryuchok0.5 : 0.5
Round 3Lavrik-Karmazin - Kachaev1 : 0
Round 3Smirnov - Metreveli0.5 : 0.5
Round 3Stoyanov - Radzevelyuk0 : 1
Round 3Fedoseyev - Sirategyan0 : 1
Round 3Balabhai - Metreveli0 : 1
Round 3Golomaryov - Ponezhin1 : 0
Round 3Gromov - Sadova0 : 1
Round 3Mikhailov - Dyachkov1 : 0
Round 3Lisyutin - Tolstoguzova1 : 0
Round 3Sidorov - Kachaeva0 : 1
Round 3Rumyantseva - Sonina0 : 1
Round 3Orlov - Porohina1 : 0
Round 3Kuvaev - Pirozhnikova1 : 0
Round 3Noskov - Arzybov0 : 1
Round 3Yusupmurzin - Volkov0 : 1
Round 3Salnikova - Mezhenkov1 : 0
Round 4Stoyanov - Kachaeva1 : 0
Round 4Yusupmurzina - Orlov0 : 1
Round 4Metreveli - Fedotov0.5 : 0.5
Round 4Dyachkov - Glibina1 : 0
Round 4Porohina - Pirozhnikova1 : 0
Round 4Noskov - Gromov0 : 1
Round 4Sidorov - Rumyantseva0 : 1
Round 4Taiblin - Sonina1 : 0
Round 4Kryuchok - Metreveli1 : 0
Round 4Shabanov - Mezhenkov1 : 0
Round 4Balabhai - Salnikova1 : 0
Round 4Kuvaev - Fedoseyev0 : 1
Round 4Mikhailov - Yusupmurzin1 : 0
Round 4Golomaryov - Sirategyan1 : 0
Round 4Radzevelyuk - Kachaev1 : 0
Round 4Katsev - Filinov0 : 1
Round 4Lavrik-Karmazin - Danilin0.5 : 0.5
Round 4Ponezhin - Sadova1 : 0
Round 4Smirnov - Lisyutin1 : 0
Round 4Semyonov - Volkov1 : 0
Round 4Tolstoguzova - Arzybov0.5 : 0.5
Round 5Metreveli - Volkov0.5 : 0.5
Round 5Rumyantseva - Arzybov0.5 : 0.5
Round 5Semyonov - Danilin0.5 : 0.5
Round 5Kachaev - Fedoseyev0.5 : 0.5
Round 5Mikhailov - Smirnov0.5 : 0.5
Round 5Balabhai - Radzevelyuk0.5 : 0.5
Round 5Ponezhin - Salnikova0 : 1
Round 5Golomaryov - Taiblin1 : 0
Round 5Lavrik-Karmazin - Kryuchok0 : 1
Round 5Dyachkov - Lisyutin0 : 1
Round 5Shabanov - Sirategyan0 : 1
Round 5Stoyanov - Tolstoguzova0 : 1
Round 5Yusupmurzin - Glibina1 : 0
Round 5Kachaeva - Yusupmurzina0 : 1
Round 5Katsev - Sonina1 : 0
Round 5Filinov - Metreveli1 : 0
Round 5Fedotov - Orlov1 : 0
Round 5Sadova - Mezhenkov1 : 0
Round 5Gromov - Pirozhnikova1 : 0
Round 5Noskov - Sidorov0 : 1
Round 5Kuvaev - Porohina0 : 1
Round 6Taiblin - Radzevelyuk0.5 : 0.5
Round 6Mezhenkov - Kachaeva0 : 1
Round 6Noskov - Pirozhnikova0 : 1
Round 6Sidorov - Glibina0 : 1
Round 6Sonina - Kuvaev0 : 1
Round 6Semyonov - Filinov0 : 1
Round 6Lisyutin - Metreveli0 : 1
Round 6Balabhai - Lavrik-Karmazin 1 : 0
Round 6Shabanov - Arzybov0.5 : 0.5
Round 6Dyachkov - Stoyanov0.5 : 0.5
Round 6Katsev - Volkov1 : 0
Round 6Golomaryov - Kryuchok0 : 1
Round 6Smirnov - Danilin0 : 1
Round 6Metreveli - Sirategyan1 : 0
Round 6Yusupmurzin - Tolstoguzova0 : 1
Round 6Salnikova - Kachaev0 : 1
Round 6Orlov - Fedoseyev0.5 : 0.5
Round 6Gromov - Porohina0.5 : 0.5
Round 7Shabanov - Gromov0 : 1
Round 7Sonina - Kachaeva0 : 1
Round 7Yusupmurzin - Stoyanov1 : 0
Round 7Fedoseyev - Ponezhin1 : 0
Round 7Tolstoguzova - Volkov0 : 1
Round 7Porohina - Arzybov1 : 0
Round 7Kachaev - Smirnov0.5 : 0.5
Round 7Salnikova - Sirategyan0.5 : 0.5
Round 7Noskov - Mezhenkov1 : 0
Round 7Kuvaev - Yusupmurzina0 : 1
Round 7Pirozhnikova - Sidorov1 : 0
Round 7Kryuchok - Filinov1 : 0
Round 7Danilin - Balabhai0 : 1
Round 7Lisyutin - Sadova1 : 0
Round 7Metreveli - Golomaryov0 : 1
Round 7Fedotov - Semyonov0 : 1
Round 7Lavrik-Karmazin - Taiblin0 : 1
Round 7Mikhailov - Metreveli0 : 1
Round 7Glibina - Rumyantseva0 : 1
Round 7Dyachkov - Orlov0 : 1
Round 7Radzevelyuk - Katsev0.5 : 0.5
Round 8Sadova - Kachaeva0 : 1
Round 8Balabhai - Kryuchok1 : 0
Round 8Lavrik-Karmazin - Mikhailov0 : 1
Round 8Semyonov - Golomaryov0 : 1
Round 8Kachaev - Volkov1 : 0
Round 8Yusupmurzina - Rumyantseva1 : 0
Round 8Glibina - Stoyanov0 : 1
Round 8Ponezhin - Shabanov1 : 0
Round 8Sonina - Pirozhnikova1 : 0
Round 8Metreveli - Radzevelyuk0.5 : 0.5
Round 8Fedotov - Katsev0.5 : 0.5
Round 8Tolstoguzova - Sirategyan1 : 0
Round 8Filinov - Taiblin1 : 0
Round 8Salnikova - Gromov0 : 1
Round 8Dyachkov - Arzybov1 : 0
Round 8Yusupmurzin - Porohina1 : 0
Round 8Metreveli - Danilin0.5 : 0.5
Round 8Sidorov - Mezhenkov0 : 1
Round 8Fedoseyev - Lisyutin1 : 0
Round 8Smirnov - Orlov0.5 : 0.5
Round 8Kuvaev - Noskov1 : 0
Round 9Kachaev - Fedotov1 : 0
Round 9Kachaeva - Salnikova0 : 1
Round 9Ponezhin - Volkov0 : 1
Round 9Smirnov - Gromov1 : 0
Round 9Golomaryov - Metreveli1 : 0
Round 9Lisyutin - Yusupmurzina0 : 1
Round 9Shabanov - Noskov1 : 0
Round 9Radzevelyuk - Semyonov0.5 : 0.5
Round 9Sidorov - Arzybov0 : 1
Round 9Stoyanov - Lavrik-Karmazin 0 : 1
Round 9Yusupmurzin - Orlov0 : 1
Round 9Metreveli - Mikhailov1 : 0
Round 9Tolstoguzova - Taiblin0 : 1
Round 9Balabhai - Filinov0 : 1
Round 9Fedoseyev - Katsev0 : 1
Round 9Sonina - Mezhenkov1 : 0
Round 9Glibina - Pirozhnikova0 : 1
Round 9Kryuchok - Danilin0.5 : 0.5
Round 9Dyachkov - Sirategyan1 : 0
Round 9Sadova - Kuvaev0 : 1
Round 9Rumyantseva - Porohina0 : 1

Black: Fedoseyev Arseniy0     3 mins

White:

Katsev Ilya1     30 mins
Round 9, i9, , 5a=7,10,12,25, Soosyrv-8 rule

Published by Ilona Kachaeva.
Created: 2017-11-09 12:07:57