Games

Poduga Cup 2017
November 2017 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1.1KuvaevBezrukov1 : 0
Round 1.1BykovaKulin1 : 0
Round 1.1SimanovskaiaShabanov0 : 1
Round 1.1IvanovAgarkov0 : 1
Round 1.1KurchitskiiVostriakova0 : 1
Round 1.1StartsevSidorov0 : 1
Round 1.1PopovaFokichev0 : 1
Round 1.1TurabovStoyanov0 : 1
Round 1.1NaumovTsehanovich1 : 0
Round 1.1StartsevMezhenkov0 : 1
Round 1.1StulovaPopova0 : 1
Round 1.1ArtemovaShestakova1 : 0
Round 1.1NoskovBarabanov0 : 1
Round 1.1FokichevaMakarova1 : 0
Round 1.1PopovaBykov0 : 1
Round 1.1MartishusProkopyev0 : 1
Round 1.2KuvaevBezrukov1 : 0
Round 1.2KulinBykova1 : 0
Round 1.2ShabanovSimanovskaia1 : 0
Round 1.2AgarkovIvanov0 : 1
Round 1.2KurchitskiiVostriakova0 : 1
Round 1.2SidorovStartsev1 : 0
Round 1.2FokichevPopova1 : 0
Round 1.2StoyanovTurabov1 : 0
Round 1.2NaumovTsehanovich1 : 0
Round 1.2MezhenkovStartsev1 : 0
Round 1.2PopovaStulova1 : 0
Round 1.2ArtemovaShestakova0 : 1
Round 1.2BarabanovNoskov0 : 1
Round 1.2FokichevaMakarova1 : 0
Round 1.2PopovaBykov0 : 1
Round 1.2ProkopyevMartishus1 : 0
Round 1.3BykovaKulin0 : 1
Round 1.3IvanovAgarkov0 : 1
Round 1.3FokichevPopova1 : 0
Round 1.3ArtemovaShestakova0 : 1
Round 1.3NoskovBarabanov1 : 0
Round 2,1YusupmurzinaFokichev1 : 0
Round 2.1PorokhinaKulin1 : 0
Round 2.1MatushkinaShabanov1 : 0
Round 2.1StulovaAgarkov1 : 0
Round 2.1VostriakovaShabanov0 : 1
Round 2.1SidorovTsehanovich0 : 1
Round 2.1StoyanovViatkina0 : 1
Round 2.1MezhenkovStoyanov0 : 1
Round 2.1NovikovaShestakova1 : 0
Round 2.1YusupmurzinNoskov1 : 0
Round 2.1FokichevaShangina0 : 1
Round 2.1VohtominaBykov1 : 0
Round 2.1KuznetsovProkopyev1 : 0
Round 2.1DyachkovNaumov1 : 0
Round 2.1PopovaStulova0 : 1
Round 2.2PorokhinaKulin1 : 0
Round 2.2MatushkinaShabanov1 : 0
Round 2.2StulovaAgarkov1 : 0
Round 2.2ShabanovVostriakova1 : 0
Round 2.2SidorovTsehanovich1 : 0
Round 2.2YusupmurzinaFokichev1 : 0
Round 2.2ViatkinaStoyanov0 : 1
Round 2.2MezhenkovStoyanov0 : 1
Round 2.2ShestakovaNovikova0 : 1
Round 2.2NoskovYusupmurzin0 : 1
Round 2.2ShanginaFokicheva1 : 0
Round 2.2BykovVohtomina0 : 1
Round 2.2KuznetsovProkopyev1 : 0
Round 2.2DyachkovNaumov1 : 0
Round 2.2StulovaPopova1 : 0
Round 2.3SidorovTsehanovich0 : 1
Round 2.3ViatkinaStoyanov0 : 1
Round 3.1FedotovPorokhina0 : 1
Round 3.1MatushkinaStulova1 : 0
Round 3.1ShabanovTsehanovich0 : 1
Round 3.1YusupmurzinaStoyanov1 : 0
Round 3.1DyachkovStoyanov1 : 0
Round 3.1NovikovaStulova0 : 1
Round 3.1ShanginaYusupmurzin0 : 1
Round 3.1KuznetsovVohtomina0 : 1
Round 3.2PorokhinaFedotov0 : 1
Round 3.2MatushkinaStulova1 : 0
Round 3.2ShabanovTsehanovich1 : 0
Round 3.2YusupmurzinaStoyanov1 : 0
Round 3.2DyachkovStoyanov1 : 0
Round 3.2NovikovaStulova0 : 1
Round 3.2YusupmurzinShangina1 : 0
Round 3.2KuznetsovVohtomina1 : 0
Round 3.3ShabanovTsehanovich1 : 0
Round 3.3KuznetsovVohtomina0 : 1
Round 4.1MatushkinaFedotov0 : 1
Round 4.1FedotovMatushkina1 : 0
Round 4.1YusupmurzinaShabanov1 : 0
Round 4.1VohtominaYusupmurzin0.5 : 0.5
Round 4.2ShabanovYusupmurzina1 : 0
Round 4.2StulovaDyachkov0 : 1
Round 4.2StulovaDyachkov1 : 0
Round 4.2VohtominaYusupmurzina1 : 0
Round 4.3ShabanovYusupmurzina1 : 0
Round 4.3StulovaDyachkov0 : 1
Round 5.1ShabanovFedotov0 : 1
Round 5.2ShabanovFedotov0 : 1
Round 5.2FedotovYusupmurzin1 : 0
Round 6.1YusupmurzinFedotov0 : 1
Round 6.1DyachkovShabanov0 : 1
Round 6.2DyachkovShabanov1 : 0
Round 6.3DyachkovShabanov0 : 1

Black: Noskov Pavel0     5 mins

White:

Barabanov Daniil1     4 mins
Round 1.1, i5, -, 5a=-, Soosyrv-8 rule, Info: --

Published by Irina Metreveli.
Created: 2017-12-05 16:43:34