Games

Championship of Konoshsky region
February 2018 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Fedotov - Stulova1 : 0
Round 1Dyachkov - Lashko0 : 1
Round 1Mikryukov - Yusupmurzin1 : 0
Round 1Shabanov - Semyonov1 : 0
Round 1Stulova - Yusupmurzina0 : 1
Round 1Vohtomina - Stoyanov1 : 0
Round 2Dyachkov - Fedotov0 : 1
Round 2Vohtomina - Stulova1 : 0
Round 2Yusupmurzin - Lashko0 : 1
Round 2Mikryukov - Shabanov0.5 : 0.5
Round 2Semyonov - Stulova1 : 0
Round 2Stoyanov - Yusupmurzina0 : 1
Round 3Fedotov - Yusupmurzin1 : 0
Round 3Dyachkov - Stulova1 : 0
Round 3Shabanov - Lashko0 : 1
Round 3Mikryukov - Stulova1 : 0
Round 3Stoyanov - Semyonov0 : 1
Round 3Vohtomina - Yusupmurzina0 : 1
Round 4Shabanov - Fedotov1 : 0
Round 4Dyachkov - Yusupmurzin0 : 1
Round 4Stulova - Lashko0 : 1
Round 4Mikryukov - Stoyanov1 : 0
Round 4Semyonov - Vohtomina1 : 0
Round 4Yusupmurzina - Stulova0 : 1
Round 5Dyachkov - Shabanov1 : 0
Round 5Yusupmurzin - Stulova1 : 0
Round 5Stoyanov - Lashko0 : 1
Round 5Vohtomina - Mikryukov0 : 1
Round 5Yusupmurzina - Semyonov0 : 1
Round 6Fedotov - Stoyanov1 : 0
Round 6Dyachkov - Stulova1 : 0
Round 6Yusupmurzin - Shabanov1 : 0
Round 6Lashko - Vohtomina1 : 0
Round 6Mikryukov - Yusupmurzina1 : 0
Round 6Semyonov - Stulova1 : 0
Round 7Fedotov - Vohtomina1 : 0
Round 7Stoyanov - Dyachkov1 : 0
Round 7Stulova - Yusupmurzin0 : 1
Round 7Shabanov - Stulova0 : 1
Round 7Yusupmurzina - Lashko0 : 1
Round 7Semyonov - Mikryukov0 : 1
Round 8Dyachkov - Vohtomina1 : 0
Round 8Stoyanov - Yusupmurzin0 : 1
Round 8Stulova - Shabanov0 : 1
Round 8Mikryukov - Stulova0 : 1
Round 9Mikryukov - Lashko1 : 0
Round 9Semyonov - Fedotov1 : 0
Round 9Dyachkov - Yusupmurzina1 : 0
Round 9Yusupmurzin - Vohtomina0.5 : 0.5
Round 9Stulova - Stulova1 : 0
Round 9Stoyanov - Shabanov0 : 1
Round 10Fedotov - Mikryukov1 : 0
Round 10Dyachkov - Semyonov0 : 1
Round 10Yusupmurzina - Yusupmurzin0 : 1
Round 10Stulova - Stoyanov1 : 0
Round 10Lashko - Stulova1 : 0
Round 10Vohtomina - Shabanov0 : 1
Round 11Fedotov - Lashko1 : 0
Round 11Dyachkov - Mikryukov0 : 1
Round 11Semyonov - Yusupmurzin0 : 1
Round 11Shabanov - Yusupmurzina1 : 0
Round 11Stoyanov - Stulova1 : 0
Round 11Stulova - Vohtomina0 : 1

Black: Fedotov Denis1     3 mins

White:

Stulova Veronika0     8 mins
Round 1, d12, -, 5a=6,7, Soosyrv-8 rule, Info: ++

Published by Irina Metreveli.
Created: 2018-02-15 12:33:44