Games

The 27th Russian Championship, First League
October 2018 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlackWhiteResult
Round 1BarykinBuszkowski1 : 0
Round 1SalnikovSalnikova0.5 : 0.5
Round 1PorokhinaFilinov0 : 1
Round 1OrlovKinelovskiy1 : 0
Round 1MorozovLavrik-Karmazin0 : 1
Round 1NikonovYusupmurzina1 : 0
Round 1NaumovMetreveli0 : 1
Round 1TolstoguzovaKatsev0 : 1
Round 1BalabhaiKachaeva1 : 0
Round 1RadzevelyukMezhenkov1 : 0
Round 1FedotovSadova1 : 0
Round 1SmirnovGromov0 : 1
Round 1KnyazevaMikryukov0 : 1
Round 1TolstoguzovaSonina1 : 0
Round 1ShkarupaLisyutin0 : 1
Round 1MetreveliGorbachev1 : 0
Round 1RumyantsevaKachaev0 : 1
Round 1SoninaSirategyan0 : 1
Round 1VolkovMakhin1 : 0
Round 1ProkopyevTroitsky0 : 1
Round 1SemyonovStoyanov1 : 0
Round 1MikhailovSidorov1 : 0
Round 1NikonovaReznik1 : 0
Round 1YusupmurzinArzybov1 : 0
Round 1KuvaevTaiblin0 : 1
Round 2FedotovMikhailov0.5 : 0.5
Round 2Lavrik-KarmazinSemyonov1 : 0
Round 2SalnikovSmirnov1 : 0
Round 2KatsevKachaev1 : 0
Round 2BarykinYusupmurzin1 : 0
Round 2BalabhaiOrlov1 : 0
Round 2KachaevaReznik1 : 0
Round 2NikonovSirategyan1 : 0
Round 2MikryukovLisyutin1 : 0
Round 2TolstoguzovaRumyantseva0 : 1
Round 2KuvaevGorbachev1 : 0
Round 2NikonovaFilinov0 : 1
Round 2SalnikovaProkopyev1 : 0
Round 2TaiblinMetreveli1 : 0
Round 2SoninaBuszkowski0 : 1
Round 2YusupmurzinaNaumov1 : 0
Round 2TroitskyVolkov0 : 1
Round 2MetreveliGromov0 : 1
Round 2MorozovStoyanov1 : 0
Round 2TolstoguzovaRadzevelyuk0 : 1
Round 2MakhinShkarupa0.5 : 0.5
Round 2PorokhinaArzybov1 : 0
Round 2SadovaSidorov1 : 0
Round 2KinelovskiyKnyazeva1 : 0
Round 2SoninaMezhenkov1 : 0
Round 3MetreveliRumyantseva1 : 0
Round 3MetreveliTroitsky1 : 0
Round 3YusupmurzinaKinelovskiy1 : 0
Round 3TolstoguzovaProkopyev1 : 0
Round 3MikryukovNikonov0 : 1
Round 3ArzybovKnyazeva1 : 0
Round 3SmirnovSonina1 : 0
Round 3MezhenkovShkarupa0 : 1
Round 3OrlovKuvaev1 : 0
Round 3YusupmurzinPorokhina1 : 0
Round 3SoninaLisyutin0 : 1
Round 3SidorovReznik0 : 1
Round 3MikhailovKachaev0 : 1
Round 3FilinovVolkov1 : 0
Round 3TolstoguzovaMorozov0 : 1
Round 3FedotovSalnikov1 : 0
Round 3Lavrik-KarmazinRadzevelyuk1 : 0
Round 3BuszkowskiSirategyan1 : 0
Round 3KatsevBalabhai0 : 1
Round 3BarykinTaiblin1 : 0
Round 3GromovSalnikova0 : 1
Round 3NikonovaKachaeva0 : 1
Round 3SemyonovSadova0.5 : 0.5
Round 3NaumovGorbachev1 : 0
Round 3StoyanovMakhin0.5 : 0.5
Round 4ArzybovSirategyan0 : 1
Round 4BalabhaiBarykin0 : 1
Round 4Lavrik-KarmazinFedotov0 : 1
Round 4KachaevOrlov1 : 0
Round 4YusupmurzinaVolkov0 : 1
Round 4PorokhinaTolstoguzova0 : 1
Round 4RadzevelyukSalnikova0 : 1
Round 4NaumovSmirnov0 : 1
Round 4RumyantsevaReznik1 : 0
Round 4YusupmurzinKachaeva0 : 1
Round 4SadovaMikhailov0 : 1
Round 4FilinovNikonov0 : 1
Round 4SalnikovMorozov1 : 0
Round 4TroitskyKuvaev1 : 0
Round 4MetreveliBuszkowski1 : 0
Round 4ShkarupaSemyonov0 : 1
Round 4LisyutinTaiblin1 : 0
Round 4SoninaMezhenkov0 : 1
Round 4MetreveliMikryukov1 : 0
Round 4KinelovskiyStoyanov0 : 1
Round 4SidorovProkopyev0 : 1
Round 4KnyazevaGorbachev1 : 0
Round 4NikonovaSonina1 : 0
Round 4TolstoguzovaMakhin1 : 0
Round 4KatsevGromov1 : 0
Round 5TroitskySadova1 : 0
Round 5KnyazevaSonina1 : 0
Round 5KuvaevReznik0 : 1
Round 5StoyanovShkarupa1 : 0
Round 5RadzevelyukMorozov1 : 0
Round 5OrlovSmirnov0.5 : 0.5
Round 5FedotovSalnikova1 : 0
Round 5YusupmurzinaTaiblin1 : 0
Round 5MetreveliKachaeva1 : 0
Round 5SidorovArzybov0 : 1
Round 5GromovNikonova1 : 0
Round 5SoninaGorbachev1 : 0
Round 5NikonovBarykin1 : 0
Round 5MetreveliVolkov1 : 0
Round 5Lavrik-KarmazinKachaev0.5 : 0.5
Round 5MezhenkovKinelovskiy0 : 1
Round 5NaumovPorokhina0 : 1
Round 5KatsevFilinov0 : 1
Round 5ProkopyevMakhin0 : 1
Round 5RumyantsevaSirategyan0 : 1
Round 5SemyonovMikhailov0.5 : 0.5
Round 5MikryukovSalnikov0 : 1
Round 5YusupmurzinBuszkowski0.5 : 0.5
Round 5BalabhaiLisyutin0 : 1
Round 5TolstoguzovaTolstoguzova0 : 1
Round 6FedotovNikonov1 : 0
Round 6FilinovMetreveli1 : 0
Round 6SmirnovKachaeva1 : 0
Round 6Lavrik-KarmazinLisyutin1 : 0
Round 6OrlovBuszkowski1 : 0
Round 6MikhailovYusupmurzina1 : 0
Round 6SalnikovKachaev0.5 : 0.5
Round 6MakhinMikryukov0 : 1
Round 6KatsevRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 6SoninaProkopyev1 : 0
Round 6PorokhinaKinelovskiy0 : 1
Round 6TolstoguzovaTaiblin0 : 1
Round 6StoyanovYusupmurzin0 : 1
Round 6SadovaShkarupa1 : 0
Round 6ArzybovNikonova0 : 1
Round 6KuvaevSonina1 : 0
Round 6NaumovMezhenkov1 : 0
Round 6KnyazevaReznik1 : 0
Round 6TroitskySirategyan0.5 : 0.5
Round 6GorbachevSidorov0 : 1
Round 6MorozovRumyantseva0.5 : 0.5
Round 6MetreveliBarykin0.5 : 0.5
Round 6GromovVolkov0 : 1
Round 6SemyonovSalnikova1 : 0
Round 6TolstoguzovaBalabhai0 : 1
Round 7YusupmurzinaTolstoguzova0.5 : 0.5
Round 7BarykinLavrik-Karmazin0 : 1
Round 7SalnikovVolkov1 : 0
Round 7NaumovArzybov0 : 1
Round 7BuszkowskiMorozov1 : 0
Round 7YusupmurzinSmirnov0 : 1
Round 7TolstoguzovaKuvaev1 : 0
Round 7SemyonovLisyutin1 : 0
Round 7FedotovFilinov1 : 0
Round 7SadovaStoyanov1 : 0
Round 7MikryukovGromov1 : 0
Round 7KachaevaTaiblin0 : 1
Round 7TroitskyRadzevelyuk0 : 1
Round 7MetreveliKachaev0.5 : 0.5
Round 7SirategyanSalnikova0.5 : 0.5
Round 7SoninaMakhin1 : 0
Round 7ProkopyevMezhenkov1 : 0
Round 7PorokhinaReznik1 : 0
Round 7SoninaGorbachev1 : 0
Round 7SidorovShkarupa1 : 0
Round 7NikonovaKinelovskiy0.5 : 0.5
Round 7MetreveliNikonov0 : 1
Round 7KnyazevaRumyantseva0 : 1
Round 7BalabhaiMikhailov0.5 : 0.5
Round 7OrlovKatsev1 : 0
Round 8MezhenkovGorbachev0 : 1
Round 8Lavrik-KarmazinNikonov0.5 : 0.5
Round 8YusupmurzinSadova1 : 0
Round 8ShkarupaReznik0 : 1
Round 8MikhailovSmirnov0.5 : 0.5
Round 8FilinovSalnikov0.5 : 0.5
Round 8MorozovProkopyev1 : 0
Round 8BarykinMetreveli0.5 : 0.5
Round 8OrlovMikryukov0 : 1
Round 8YusupmurzinaTroitsky0.5 : 0.5
Round 8LisyutinVolkov0 : 1
Round 8SemyonovFedotov0.5 : 0.5
Round 8MakhinNaumov0.5 : 0.5
Round 8KatsevSirategyan1 : 0
Round 8RumyantsevaNikonova0 : 1
Round 8TaiblinSalnikova1 : 0
Round 8SoninaKinelovskiy1 : 0
Round 8KachaevaArzybov0 : 1
Round 8PorokhinaKnyazeva1 : 0
Round 8StoyanovSonina0 : 1
Round 8MetreveliBalabhai1 : 0
Round 8TolstoguzovaGromov0 : 1
Round 8SidorovKuvaev0 : 1
Round 8BuszkowskiTolstoguzova0 : 1
Round 8RadzevelyukKachaev0.5 : 0.5
Round 9BarykinVolkov0.5 : 0.5
Round 9MikryukovMikhailov0 : 1
Round 9SmirnovMetreveli1 : 0
Round 9SidorovNaumov1 : 0
Round 9KinelovskiyMorozov0 : 1
Round 9SemyonovNikonov0 : 1
Round 9TolstoguzovaKnyazeva0 : 1
Round 9YusupmurzinaSalnikova0.5 : 0.5
Round 9PorokhinaTroitsky1 : 0
Round 9FilinovKachaev0.5 : 0.5
Round 9GorbachevMakhin0 : 1
Round 9SoninaReznik1 : 0
Round 9MezhenkovStoyanov0 : 1
Round 9YusupmurzinOrlov0 : 1
Round 9NikonovaBalabhai0 : 1
Round 9TaiblinRadzevelyuk0 : 1
Round 9TolstoguzovaKatsev1 : 0
Round 9RumyantsevaSadova0 : 1
Round 9ArzybovBuszkowski1 : 0
Round 9KuvaevKachaeva1 : 0
Round 9GromovSirategyan1 : 0
Round 9ProkopyevShkarupa0 : 1
Round 9SoninaLisyutin0 : 1
Round 9MetreveliFedotov0.5 : 0.5
Round 9Lavrik-KarmazinSalnikov0.5 : 0.5

Black: Rumyantseva Ekaterina0     42 mins

White:

Sirategyan Karen1     15 mins
Round 5, d8, R, 5a=6, 33, 35, Soosyrv-8 rule, Info: R 4

Published by Alexey Mikhailov.
Created: 2018-11-06 12:56:28