Games

The 27th Russian Championship, First League
October 2018 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Barykin - Bushkovsky1 : 0
Round 1Salnikov - Salnikova0.5 : 0.5
Round 1Porohina - Filinov0 : 1
Round 1Orlov - Kinelovskiy1 : 0
Round 1Morozov - Lavrik-Karmazin 0 : 1
Round 1Nikonov - Yusupmurzina1 : 0
Round 1Naumov - Metreveli0 : 1
Round 1Tolstoguzova - Katsev0 : 1
Round 1Balabhai - Kachaeva1 : 0
Round 1Radzevelyuk - Mezhenkov1 : 0
Round 1Fedotov - Sadova1 : 0
Round 1Smirnov - Gromov0 : 1
Round 1Knyazeva - Mikryukov0 : 1
Round 1Tolstoguzova - Sonina1 : 0
Round 1Shkarupa - Lisyutin0 : 1
Round 1Metreveli - Gorbachev1 : 0
Round 1Rumyantseva - Kachaev0 : 1
Round 1Sonina - Sirategyan0 : 1
Round 1Volkov - Makhin1 : 0
Round 1Prokopyev - Troitsky0 : 1
Round 1Semyonov - Stoyanov1 : 0
Round 1Mikhailov - Sidorov1 : 0
Round 1Nikonova - Reznik1 : 0
Round 1Yusupmurzin - Arzybov1 : 0
Round 1Kuvaev - Taiblin0 : 1
Round 2Fedotov - Mikhailov0.5 : 0.5
Round 2Lavrik-Karmazin - Semyonov1 : 0
Round 2Salnikov - Smirnov1 : 0
Round 2Katsev - Kachaev1 : 0
Round 2Barykin - Yusupmurzin1 : 0
Round 2Balabhai - Orlov1 : 0
Round 2Kachaeva - Reznik1 : 0
Round 2Nikonov - Sirategyan1 : 0
Round 2Mikryukov - Lisyutin1 : 0
Round 2Tolstoguzova - Rumyantseva0 : 1
Round 2Kuvaev - Gorbachev1 : 0
Round 2Nikonova - Filinov0 : 1
Round 2Salnikova - Prokopyev1 : 0
Round 2Taiblin - Metreveli1 : 0
Round 2Sonina - Bushkovsky0 : 1
Round 2Yusupmurzina - Naumov1 : 0
Round 2Troitsky - Volkov0 : 1
Round 2Metreveli - Gromov0 : 1
Round 2Morozov - Stoyanov1 : 0
Round 2Tolstoguzova - Radzevelyuk0 : 1
Round 2Makhin - Shkarupa0.5 : 0.5
Round 2Porohina - Arzybov1 : 0
Round 2Sadova - Sidorov1 : 0
Round 2Kinelovskiy - Knyazeva1 : 0
Round 2Sonina - Mezhenkov1 : 0
Round 3Metreveli - Rumyantseva1 : 0
Round 3Metreveli - Troitsky1 : 0
Round 3Yusupmurzina - Kinelovskiy1 : 0
Round 3Tolstoguzova - Prokopyev1 : 0
Round 3Mikryukov - Nikonov0 : 1
Round 3Arzybov - Knyazeva1 : 0
Round 3Smirnov - Sonina1 : 0
Round 3Mezhenkov - Shkarupa0 : 1
Round 3Orlov - Kuvaev1 : 0
Round 3Yusupmurzin - Porohina1 : 0
Round 3Sonina - Lisyutin0 : 1
Round 3Sidorov - Reznik0 : 1
Round 3Mikhailov - Kachaev0 : 1
Round 3Filinov - Volkov1 : 0
Round 3Tolstoguzova - Morozov0 : 1
Round 3Fedotov - Salnikov1 : 0
Round 3Lavrik-Karmazin - Radzevelyuk1 : 0
Round 3Bushkovsky - Sirategyan1 : 0
Round 3Katsev - Balabhai0 : 1
Round 3Barykin - Taiblin1 : 0
Round 3Gromov - Salnikova0 : 1
Round 3Nikonova - Kachaeva0 : 1
Round 3Semyonov - Sadova0.5 : 0.5
Round 3Naumov - Gorbachev1 : 0
Round 3Stoyanov - Makhin0.5 : 0.5
Round 4Arzybov - Sirategyan0 : 1
Round 4Balabhai - Barykin0 : 1
Round 4Lavrik-Karmazin - Fedotov0 : 1
Round 4Kachaev - Orlov1 : 0
Round 4Yusupmurzina - Volkov0 : 1
Round 4Porohina - Tolstoguzova0 : 1
Round 4Radzevelyuk - Salnikova0 : 1
Round 4Naumov - Smirnov0 : 1
Round 4Rumyantseva - Reznik1 : 0
Round 4Yusupmurzin - Kachaeva0 : 1
Round 4Sadova - Mikhailov0 : 1
Round 4Filinov - Nikonov0 : 1
Round 4Salnikov - Morozov1 : 0
Round 4Troitsky - Kuvaev1 : 0
Round 4Metreveli - Bushkovsky1 : 0
Round 4Shkarupa - Semyonov0 : 1
Round 4Lisyutin - Taiblin1 : 0
Round 4Sonina - Mezhenkov0 : 1
Round 4Metreveli - Mikryukov1 : 0
Round 4Kinelovskiy - Stoyanov0 : 1
Round 4Sidorov - Prokopyev0 : 1
Round 4Knyazeva - Gorbachev1 : 0
Round 4Nikonova - Sonina1 : 0
Round 4Tolstoguzova - Makhin1 : 0
Round 4Katsev - Gromov1 : 0
Round 5Troitsky - Sadova1 : 0
Round 5Knyazeva - Sonina1 : 0
Round 5Kuvaev - Reznik0 : 1
Round 5Stoyanov - Shkarupa1 : 0
Round 5Radzevelyuk - Morozov1 : 0
Round 5Orlov - Smirnov0.5 : 0.5
Round 5Fedotov - Salnikova1 : 0
Round 5Yusupmurzina - Taiblin1 : 0
Round 5Metreveli - Kachaeva1 : 0
Round 5Sidorov - Arzybov0 : 1
Round 5Gromov - Nikonova1 : 0
Round 5Sonina - Gorbachev1 : 0
Round 5Nikonov - Barykin1 : 0
Round 5Metreveli - Volkov1 : 0
Round 5Lavrik-Karmazin - Kachaev0.5 : 0.5
Round 5Mezhenkov - Kinelovskiy0 : 1
Round 5Naumov - Porohina0 : 1
Round 5Katsev - Filinov0 : 1
Round 5Prokopyev - Makhin0 : 1
Round 5Rumyantseva - Sirategyan0 : 1
Round 5Semyonov - Mikhailov0.5 : 0.5
Round 5Mikryukov - Salnikov0 : 1
Round 5Yusupmurzin - Bushkovsky0.5 : 0.5
Round 5Balabhai - Lisyutin0 : 1
Round 5Tolstoguzova - Tolstoguzova0 : 1
Round 6Fedotov - Nikonov1 : 0
Round 6Filinov - Metreveli1 : 0
Round 6Smirnov - Kachaeva1 : 0
Round 6Lavrik-Karmazin - Lisyutin1 : 0
Round 6Orlov - Bushkovsky1 : 0
Round 6Mikhailov - Yusupmurzina1 : 0
Round 6Salnikov - Kachaev0.5 : 0.5
Round 6Makhin - Mikryukov0 : 1
Round 6Katsev - Radzevelyuk0.5 : 0.5
Round 6Sonina - Prokopyev1 : 0
Round 6Porohina - Kinelovskiy0 : 1
Round 6Tolstoguzova - Taiblin0 : 1
Round 6Stoyanov - Yusupmurzin0 : 1
Round 6Sadova - Shkarupa1 : 0
Round 6Arzybov - Nikonova0 : 1
Round 6Kuvaev - Sonina1 : 0
Round 6Naumov - Mezhenkov1 : 0
Round 6Knyazeva - Reznik1 : 0
Round 6Troitsky - Sirategyan0.5 : 0.5
Round 6Gorbachev - Sidorov0 : 1
Round 6Morozov - Rumyantseva0.5 : 0.5
Round 6Metreveli - Barykin0.5 : 0.5
Round 6Gromov - Volkov0 : 1
Round 6Semyonov - Salnikova1 : 0
Round 6Tolstoguzova - Balabhai0 : 1
Round 7Yusupmurzina - Tolstoguzova0.5 : 0.5
Round 7Barykin - Lavrik-Karmazin 0 : 1
Round 7Salnikov - Volkov1 : 0
Round 7Naumov - Arzybov0 : 1
Round 7Bushkovsky - Morozov1 : 0
Round 7Yusupmurzin - Smirnov0 : 1
Round 7Tolstoguzova - Kuvaev1 : 0
Round 7Semyonov - Lisyutin1 : 0
Round 7Fedotov - Filinov1 : 0
Round 7Sadova - Stoyanov1 : 0
Round 7Mikryukov - Gromov1 : 0
Round 7Kachaeva - Taiblin0 : 1
Round 7Troitsky - Radzevelyuk0 : 1
Round 7Metreveli - Kachaev0.5 : 0.5
Round 7Sirategyan - Salnikova0.5 : 0.5
Round 7Sonina - Makhin1 : 0
Round 7Prokopyev - Mezhenkov1 : 0
Round 7Porohina - Reznik1 : 0
Round 7Sonina - Gorbachev1 : 0
Round 7Sidorov - Shkarupa1 : 0
Round 7Nikonova - Kinelovskiy0.5 : 0.5
Round 7Metreveli - Nikonov0 : 1
Round 7Knyazeva - Rumyantseva0 : 1
Round 7Balabhai - Mikhailov0.5 : 0.5
Round 7Orlov - Katsev1 : 0
Round 8Mezhenkov - Gorbachev0 : 1
Round 8Lavrik-Karmazin - Nikonov0.5 : 0.5
Round 8Yusupmurzin - Sadova1 : 0
Round 8Shkarupa - Reznik0 : 1
Round 8Mikhailov - Smirnov0.5 : 0.5
Round 8Filinov - Salnikov0.5 : 0.5
Round 8Morozov - Prokopyev1 : 0
Round 8Barykin - Metreveli0.5 : 0.5
Round 8Orlov - Mikryukov0 : 1
Round 8Yusupmurzina - Troitsky0.5 : 0.5
Round 8Lisyutin - Volkov0 : 1
Round 8Semyonov - Fedotov0.5 : 0.5
Round 8Makhin - Naumov0.5 : 0.5
Round 8Katsev - Sirategyan1 : 0
Round 8Rumyantseva - Nikonova0 : 1
Round 8Taiblin - Salnikova1 : 0
Round 8Sonina - Kinelovskiy1 : 0
Round 8Kachaeva - Arzybov0 : 1
Round 8Porohina - Knyazeva1 : 0
Round 8Stoyanov - Sonina0 : 1
Round 8Metreveli - Balabhai1 : 0
Round 8Tolstoguzova - Gromov0 : 1
Round 8Sidorov - Kuvaev0 : 1
Round 8Bushkovsky - Tolstoguzova0 : 1
Round 8Radzevelyuk - Kachaev0.5 : 0.5
Round 9Barykin - Volkov0.5 : 0.5
Round 9Mikryukov - Mikhailov0 : 1
Round 9Smirnov - Metreveli1 : 0
Round 9Sidorov - Naumov1 : 0
Round 9Kinelovskiy - Morozov0 : 1
Round 9Semyonov - Nikonov0 : 1
Round 9Tolstoguzova - Knyazeva0 : 1
Round 9Yusupmurzina - Salnikova0.5 : 0.5
Round 9Porohina - Troitsky1 : 0
Round 9Filinov - Kachaev0.5 : 0.5
Round 9Gorbachev - Makhin0 : 1
Round 9Sonina - Reznik1 : 0
Round 9Mezhenkov - Stoyanov0 : 1
Round 9Yusupmurzin - Orlov0 : 1
Round 9Nikonova - Balabhai0 : 1
Round 9Taiblin - Radzevelyuk0 : 1
Round 9Tolstoguzova - Katsev1 : 0
Round 9Rumyantseva - Sadova0 : 1
Round 9Arzybov - Bushkovsky1 : 0
Round 9Kuvaev - Kachaeva1 : 0
Round 9Gromov - Sirategyan1 : 0
Round 9Prokopyev - Shkarupa0 : 1
Round 9Sonina - Lisyutin0 : 1
Round 9Metreveli - Fedotov0.5 : 0.5
Round 9Lavrik-Karmazin - Salnikov0.5 : 0.5

Black: Makhin Matvei0.5     22 mins

White:

Naumov Egor0.5     24 mins
Round 8, d1, R, 5a=7, 8, 10, 13, Soosyrv-8 rule, Info: R 4

Published by Alexey Mikhailov.
Created: 2018-11-09 10:04:56