Games

III Russian Championship, First League
November 1994 Nizhny Novgorod Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Filinov - Krasnonosov1 : 0
Round 1Zharinov - Olyunin1 : 0
Round 1Filippov - Peskov0 : 1
Round 1Mikhailov - Melnikov1 : 0
Round 1Maltsev - Golosov0 : 1
Round 1Degtyar - Yaroslavtsev0 : 1
Round 1Semyonov - Mishin0 : 1
Round 1Barykin - Fedorkin0.5 : 0.5
Round 1Karlsson - Rodikov1 : 0
Round 1Smirnov - Ilyin1 : 0
Round 1Maltsev - Golosov0 : 1
Round 1Klimashin - Mirkin1 : 0
Round 1Kurkuchekov - Khramov1 : 0
Round 1Doroshkevich - Chingin1 : 0
Round 1Pavinich - Radzevelyuk1 : 0
Round 1Makarov - Johannesson1 : 0
Round 1Salnikov - Taiblin1 : 0
Round 2Gorshenkov - Fedorkin1 : 0
Round 2Filinov - Mikhailov0 : 1
Round 2Mirkin - Olyunin0 : 1
Round 2Peskov - Metreveli0.5 : 0.5
Round 2Maltsev - Gruzin1 : 0
Round 2Smirnov - Vodolazsky1 : 0
Round 2Zaitsev - Ses0 : 1
Round 2Mishin - Pavinich1 : 0
Round 2Barykin - Sakhapov1 : 0
Round 2Ilyin - Semyonov0.5 : 0.5
Round 2Kurkuchekov - Karlsson0 : 1
Round 2Salnikova - Kabanov0 : 1
Round 2Klimashin - Golosov1 : 0
Round 2Filippov - Eluferyev1 : 0
Round 2Makarov - Doroshkevich0.5 : 0.5
Round 2Johannesson - Krasnonosov0 : 1
Round 2Volkov - Taiblin0 : 1
Round 2Radzevelyuk - Degtyar0.5 : 0.5
Round 2Melnikov - Khramov0.5 : 0.5
Round 2Yaroslavtsev - Salnikov0 : 1
Round 2Rodikov - Chingin0 : 1
Round 3Salnikov - Gorshenkov0.5 : 0.5
Round 3Ses - Filinov0 : 1
Round 3Krasnonosov - Olyunin1 : 0
Round 3Peskov - Zharinov1 : 0
Round 3Mikhailov - Mishin1 : 0
Round 3Johannesson - Mirkin1 : 0
Round 3Golosov - Barykin0 : 1
Round 3Volkov - Semyonov0 : 1
Round 3Khramov - Sakhapov1 : 0
Round 3Smirnov - Karlsson0 : 1
Round 3Radzevelyuk - Fedorkin0 : 1
Round 3Taiblin - Ilyin0 : 1
Round 3Klimashin - Kabanov0 : 1
Round 3Maltsev - Chingin0.5 : 0.5
Round 3Filippov - Salnikova1 : 0
Round 3Makarov - Lunkin0 : 1
Round 3Metreveli - Doroshkevich1 : 0
Round 3Yaroslavtsev - Pavinich0 : 1
Round 3Melnikov - Degtyar0 : 1
Round 3Rodikov - Gruzin1 : 0
Round 4Filinov - Smirnov1 : 0
Round 4Salnikov - Mikhailov1 : 0
Round 4Mirkin - Zaitsev1 : 0
Round 4Volkov - Gruzin1 : 0
Round 4Maltsev - Khramov0 : 1
Round 4Filippov - Kurkuchekov1 : 0
Round 4Barykin - Peskov0 : 1
Round 4Doroshkevich - Fedorkin0.5 : 0.5
Round 4Karlsson - Kabanov1 : 0
Round 4Lunkin - Metreveli1 : 0
Round 4Klimashin - Pavinich1 : 0
Round 4Semyonov - Makarov1 : 0
Round 4Sakhapov - Golosov0.5 : 0.5
Round 4Johannesson - Eluferyev1 : 0
Round 4Gorshenkov - Taiblin0 : 1
Round 4Radzevelyuk - Melnikov1 : 0
Round 4Degtyar - Chingin1 : 0
Round 4Salnikova - Yaroslavtsev1 : 0
Round 5Ses - Gorshenkov1 : 0
Round 5Filippov - Filinov0 : 1
Round 5Fedorkin - Olyunin0 : 1
Round 5Kabanov - Mishin0 : 1
Round 5Peskov - Lunkin1 : 0
Round 5Mikhailov - Klimashin1 : 0
Round 5Zaitsev - Gruzin0 : 1
Round 5Metreveli - Semyonov0 : 1
Round 5Khramov - Barykin0 : 1
Round 5Degtyar - Ilyin0 : 1
Round 5Karlsson - Salnikov0.5 : 0.5
Round 5Maltsev - Zharinov1 : 0
Round 5Radzevelyuk - Golosov0.5 : 0.5
Round 5Taiblin - Kurkuchekov0 : 1
Round 5Salnikova - Doroshkevich0.5 : 0.5
Round 5Smirnov - Krasnonosov0 : 1
Round 5Pavinich - Johannesson1 : 0
Round 5Sakhapov - Rodikov1 : 0
Round 5Makarov - Chingin0 : 1
Round 5Melnikov - Volkov0.5 : 0.5
Round 6Gorshenkov - Golosov1 : 0
Round 6Salnikov - Filinov0.5 : 0.5
Round 6Olyunin - Pavinich1 : 0
Round 6Peskov - Karlsson1 : 0
Round 6Mikhailov - Semyonov1 : 0
Round 6Mishin - Lunkin1 : 0
Round 6Ilyin - Barykin0 : 1
Round 6Taiblin - Fedorkin0 : 1
Round 6Kurkuchekov - Kabanov0 : 1
Round 6Maltsev - Metreveli0 : 1
Round 6Sakhapov - Filippov0 : 1
Round 6Klimashin - Krasnonosov0.5 : 0.5
Round 6Smirnov - Mirkin1 : 0
Round 6Zaitsev - Melnikov0 : 1
Round 6Salnikova - Chingin1 : 0
Round 7Gorshenkov - Chingin0 : 1
Round 7Kabanov - Olyunin0 : 1
Round 7Mikhailov - Peskov0 : 1
Round 7Karlsson - Mishin0.5 : 0.5
Round 7Fedorkin - Smirnov0.5 : 0.5
Round 7Ilyin - Klimashin1 : 0
Round 7Sakhapov - Maltsev0 : 1
Round 7Golosov - Taiblin0.5 : 0.5
Round 7Filippov - Salnikov0 : 1
Round 7Semyonov - Lunkin0 : 1
Round 7Pavinich - Kurkuchekov0 : 1
Round 7Radzevelyuk - Doroshkevich0 : 1
Round 7Krasnonosov - Metreveli0 : 1
Round 7Degtyar - Johannesson0.5 : 0.5
Round 7Zharinov - Makarov0 : 1
Round 7Yaroslavtsev - Volkov0.5 : 0.5
Round 8Gorshenkov - Gruzin0.5 : 0.5
Round 8Lunkin - Filinov0 : 1
Round 8Olyunin - Mikhailov0 : 1
Round 8Peskov - Mishin0.5 : 0.5
Round 8Ilyin - Khramov1 : 0
Round 8Mirkin - Yaroslavtsev0 : 1
Round 8Maltsev - Semyonov1 : 0
Round 8Klimashin - Chingin1 : 0
Round 8Makarov - Taiblin0 : 1
Round 8Barykin - Salnikov1 : 0
Round 8Metreveli - Karlsson0.5 : 0.5
Round 8Johannesson - Fedorkin0 : 1
Round 8Kabanov - Filippov0 : 1
Round 8Doroshkevich - Kurkuchekov0 : 1
Round 8Salnikova - Krasnonosov0 : 1
Round 8Volkov - Pavinich0.5 : 0.5
Round 8Smirnov - Degtyar1 : 0
Round 8Melnikov - Sakhapov0.5 : 0.5
Round 9Ilyin - Filinov0 : 1
Round 9Filippov - Olyunin1 : 0
Round 9Mikhailov - Karlsson1 : 0
Round 9Pavinich - Chingin1 : 0
Round 9Kabanov - Yaroslavtsev1 : 0
Round 9Johannesson - Semyonov1 : 0
Round 9Salnikov - Peskov0 : 1
Round 9Smirnov - Khramov1 : 0
Round 9Klimashin - Fedorkin0 : 1
Round 9Krasnonosov - Maltsev0 : 1
Round 9Volkov - Golosov0 : 1
Round 9Taiblin - Salnikova1 : 0
Round 9Doroshkevich - Lunkin0.5 : 0.5
Round 9Kurkuchekov - Metreveli1 : 0
Round 9Gruzin - Sakhapov0 : 1
Round 9Makarov - Zaitsev1 : 0
Round 9Gorshenkov - Radzevelyuk0 : 1
Round 9Ses - Melnikov0 : 1
Round 9Degtyar - Mirkin1 : 0
Round 10Vodolazsky - Gorshenkov0 : 1
Round 10Peskov - Filinov0.5 : 0.5
Round 10Mirkin - Gruzin0.5 : 0.5
Round 10Barykin - Mikhailov0 : 1
Round 10Filippov - Mishin0 : 1
Round 10Kurkuchekov - Fedorkin0 : 1
Round 10Karlsson - Ilyin0.5 : 0.5
Round 10Kabanov - Degtyar1 : 0
Round 10Maltsev - Smirnov1 : 0
Round 10Johannesson - Golosov0 : 1
Round 10Lunkin - Salnikov0 : 1
Round 10Klimashin - Khramov1 : 0
Round 10Taiblin - Doroshkevich0 : 1
Round 10Salnikova - Semyonov0 : 1
Round 10Krasnonosov - Pavinich0 : 1
Round 10Sakhapov - Radzevelyuk1 : 0
Round 10Makarov - Volkov1 : 0
Round 10Yaroslavtsev - Melnikov0.5 : 0.5
Round 11Gorshenkov - Eluferyev1 : 0
Round 11Filinov - Mishin0 : 1
Round 11Ilyin - Olyunin1 : 0
Round 11Yaroslavtsev - Semyonov0 : 1
Round 11Khramov - Johannesson0 : 1
Round 11Radzevelyuk - Gruzin1 : 0
Round 11Fedorkin - Peskov0.5 : 0.5
Round 11Mikhailov - Maltsev0.5 : 0.5
Round 11Filippov - Karlsson0 : 1
Round 11Smirnov - Lunkin0 : 1
Round 11Doroshkevich - Klimashin0.5 : 0.5
Round 11Salnikov - Kurkuchekov1 : 0
Round 11Chingin - Krasnonosov0 : 1
Round 11Makarov - Degtyar1 : 0
Round 11Zharinov - Mirkin1 : 0
Round 11Salnikova - Zaitsev0 : 1

Black: Radzevelyuk Alexander0     

White:

Fedorkin Oleg1     
Round 3, i1, -, 5a=11, RIF rule

Published by Alexey Skuridin.
Created: 2019-01-18 08:42:09