Games

The 37th St.Petersburg Championship
January 2019 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Balabhai - Filinov0 : 1
Round 1Salnikova - Kalnitsky1 : 0
Round 1Salnikov - Zubashchenko0.5 : 0.5
Round 1Lisyutin - Kachaev0 : 1
Round 1Rumyantseva - Kachaeva0 : 1
Round 2Filinov - Salnikov0 : 1
Round 2Balabhai - Lisyutin1 : 0
Round 2Rumyantseva - Kachaev0 : 1
Round 2Kachaeva - Kalnitsky0.5 : 0.5
Round 2Buszkowski - Zubashchenko0 : 1
Round 3Kalnitsky - Kachaev0 : 1
Round 3Salnikova - Kachaeva0 : 1
Round 3Buszkowski - Filinov0 : 1
Round 3Lisyutin - Salnikov1 : 0
Round 3Balabhai - Rumyantseva1 : 0
Round 4Kalnitsky - Balabhai0 : 1
Round 4Kachaev - Salnikova1 : 0
Round 4Filinov - Zubashchenko1 : 0
Round 4Buszkowski - Lisyutin1 : 0
Round 4Rumyantseva - Salnikov0 : 1
Round 5Balabhai - Salnikova1 : 0
Round 5Rumyantseva - Buszkowski0.5 : 0.5
Round 5Salnikov - Kalnitsky1 : 0
Round 5Lisyutin - Zubashchenko0 : 1
Round 5Kachaev - Kachaeva1 : 0
Round 6Kachaeva - Balabhai0 : 1
Round 6Filinov - Lisyutin1 : 0
Round 6Rumyantseva - Zubashchenko0 : 1
Round 6Kalnitsky - Buszkowski0 : 1
Round 7Balabhai - Kachaev0 : 1
Round 7Salnikov - Kachaeva1 : 0
Round 7Filinov - Rumyantseva1 : 0
Round 7Kalnitsky - Zubashchenko0 : 1
Round 7Buszkowski - Salnikova1 : 0
Round 8Lisyutin - Rumyantseva1 : 0
Round 8Filinov - Kalnitsky1 : 0
Round 8Salnikova - Zubashchenko1 : 0
Round 8Buszkowski - Kachaeva1 : 0
Round 8Kachaev - Salnikov1 : 0
Round 9Filinov - Salnikova1 : 0
Round 9Buszkowski - Kachaev0 : 1
Round 9Lisyutin - Kalnitsky0 : 1
Round 9Balabhai - Salnikov1 : 0
Round 9Zubashchenko - Kachaeva1 : 0
Round 10Lisyutin - Salnikova1 : 0
Round 10Rumyantseva - Kalnitsky0 : 1
Round 10Buszkowski - Balabhai1 : 0
Round 10Filinov - Kachaeva1 : 0
Round 10Zubashchenko - Kachaev0 : 1
Round 11Rumyantseva - Salnikova0 : 1
Round 11Kachaeva - Lisyutin0 : 1
Round 11Balabhai - Zubashchenko0 : 1
Round 11Buszkowski - Salnikov0 : 1
Round 11Filinov - Kachaev1 : 0

Black: Balabhai Viktor0     55 mins

White:

Filinov Vladimir1     79 mins
Round 1, d2, R, 5a=6, 8, 10, f10, j7, j9, j10, Soosyrv-8 rule, Info: B=5

Published by Ekaterina Rumyantseva.
Created: 2019-01-28 04:45:35