Games

Russian open team championship
May 1996 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round Alexandrov - Sushkov1 : 0
Round Smirnov - Makarov1 : 0
Round Filippov - Golosov1 : 0
Round Eibatov - Nyrkov0.5 : 0.5
Round Metreveli - Arefyev1 : 0
Round Doroshkevich - Krasnonosov0 : 1
Round Fedorkin - Degtyar0.5 : 0.5
Round Alexandrov - Semyonov1 : 0
Round Ses - Filinov0 : 1
Round Sokolsky - Salnikov0 : 1
Round Kosintsev - Olyunin1 : 0
Round Makarov - Kosintsev1 : 0
Round Vodolazsky - Degtyar0.5 : 0.5
Round Olyunin - Alexandrov0 : 1
Round Metreveli - Sokolsky1 : 0
Round Smirnov - Semyonov1 : 0
Round Salnikov - Golosov1 : 0
Round Fedorkin - Filinov0 : 1
Round Arefyev - Filippov0 : 1
Round Eibatov - Sushkov0.5 : 0.5
Round Doroshkevich - Nyrkov0.5 : 0.5
Round Ses - Skuridin0 : 1
Round Arefyev - Pavinich0 : 1
Round Filinov - Olyunin1 : 0
Round Filippov - Sokolsky1 : 0
Round Krasnonosov - Nyrkov1 : 0
Round Metreveli - Salnikov0 : 1
Round Fedorkin - Vodolazsky1 : 0
Round Alexandrov - Makarov0.5 : 0.5
Round Sushkov - Doroshkevich1 : 0
Round Degtyar - Ses0.5 : 0.5
Round Skuridin - Klimashin0 : 1
Round Kosintsev - Smirnov1 : 0
Round Doroshkevich - Eibatov0 : 1
Round Ses - Fedorkin0.5 : 0.5
Round Sushkov - Krasnonosov0 : 1
Round Filippov - Metreveli1 : 0
Round Alexandrov - Nyrkov0 : 1
Round Smirnov - Alexandrov1 : 0
Round Makarov - Olyunin1 : 0
Round Skuridin - Degtyar1 : 0
Round Pavinich - Sokolsky1 : 0
Round Arefyev - Salnikov0 : 1
Round Kosintsev - Semyonov0 : 1
Round Klimashin - Vodolazsky1 : 0
Round Metreveli - Pavinich0.5 : 0.5
Round Ses - Fedorkin0.5 : 0.5
Round Moiseyev - Arefyev0 : 1
Round Fedorkin - Skuridin0.5 : 0.5
Round Semyonov - Makarov1 : 0
Round Doroshkevich - Krasnonosov0 : 1
Round Fedorkin - Degtyar1 : 0
Round Salnikov - Moiseyev1 : 0
Round Vodolazsky - Skuridin0 : 1
Round Golosov - Filippov0.5 : 0.5
Round Makarov - Smirnov0 : 1
Round Alexandrov - Krasnonosov0 : 1
Round Nyrkov - Doroshkevich0 : 1
Round Semyonov - Smirnov1 : 0
Round Metreveli - Moiseyev1 : 0
Round Makarov - Moiseyev0 : 1
Round Klimashin - Skuridin1 : 0
Round Eibatov - Doroshkevich0.5 : 0.5
Round Sokolsky - Pavinich1 : 0
Round Vodolazsky - Klimashin0 : 1
Round Sushkov - Krasnonosov0 : 1
Round Moiseyev - Smirnov1 : 0
Round Fedorkin - Skuridin1 : 0
Round Degtyar - Klimashin0 : 1
Round Smirnov - Olyunin1 : 0
Round Kosintsev - Moiseyev0.5 : 0.5
Round Kondratyeva - Sokolsky1 : 0
Round Klimashin - Degtyar1 : 0
Round Vodolazsky - Ses0 : 1
Round Sushkov - Nyrkov1 : 0
Round Filippov - Filinov1 : 0
Round Klimashin - Ses0 : 1
Round Sushkov - Filinov0 : 1
Round Alexandrov - Semyonov0 : 1
Round Kosintsev - Olyunin0 : 1
Round Eibatov - Nyrkov1 : 0
Round Arefyev - Metreveli0.5 : 0.5
Round Skuridin - Ses0.5 : 0.5
Round Pavinich - Salnikov0 : 1
Round Filinov - Fedorkin0 : 1
Round Vodolazsky - Degtyar0 : 1
Round Filippov - Arefyev1 : 0
Round Kosintsev - Makarov0 : 1
Round Skuridin - Vodolazsky1 : 0
Round Vodolazsky - Fedorkin0 : 1
Round Olyunin - Semyonov0.5 : 0.5
Round Sokolsky - Filippov0 : 1
Round Eibatov - Filinov0 : 1
Round Metreveli - Salnikov0 : 1
Round Kosintsev - Golosov0.5 : 0.5
Round Doroshkevich - Sushkov0.5 : 0.5
Round Arefyev - Pavinich0 : 1
Round Olyunin - Makarov1 : 0
Round Kosintsev - Semyonov0 : 1
Round Skuridin - Degtyar1 : 0
Round Metreveli - Filippov0.5 : 0.5
Round Krasnonosov - Eibatov1 : 0
Round Salnikov - Filippov0 : 1
Round Makarov - Semyonov0 : 1
Round Doroshkevich - Filinov0 : 1
Round Metreveli - Golosov0.5 : 0.5

Black: Sokolsky Andrey0     

White:

Filippov Sergey1     
d11, R, 5a=14, RIF rule

Published by Alexey Skuridin.
Created: 2019-09-09 19:33:44