Games

The 28th Russian Championship, First League
October 2019 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1BurtsevFedotov1 : 0
Round 1YusupmurzinSavvateev1 : 0
Round 1KinelovskiyKarasyov0 : 1
Round 1ProkopyevBalabhai0 : 1
Round 1KuvaevMetreveli0 : 1
Round 1ShkarupaGromov0 : 1
Round 1SoninaOrlov0 : 1
Round 1MikryukovSidorov1 : 0
Round 1TolstoguzovaKomarov1 : 0
Round 1ArtemyevSalnikova1 : 0
Round 1RadzevelyukStulova1 : 0
Round 1FilinovKachaeva1 : 0
Round 1TolstoguzovaYusupmurzina0 : 1
Round 1KatsevKondakov1 : 0
Round 1MakhinRizvanov0 : 1
Round 1MorozovSalnikov0 : 1
Round 1DyachkovGorbachev0 : 1
Round 1BuszkowskiDanilin0 : 1
Round 1ChernyiVolkov0 : 1
Round 1PorohinaMikhailov0 : 1
Round 1BarykinSadova1 : 0
Round 1GershmanLisyutin0 : 1
Round 1SirategyanArzybov0 : 1
Round 1RumyantsevaSemyonov0 : 1
Round 1TroitskyTaiblin0 : 1
Round 2TaiblinGorbachev1 : 0
Round 2SidorovDyachkov0 : 1
Round 2KinelovskiyMakhin1 : 0
Round 2SemyonovBurtsev0.5 : 0.5
Round 2KachaevaTolstoguzova0 : 1
Round 2GromovMikhailov0 : 1
Round 2SadovaGershman1 : 0
Round 2RizvanovArtemyev1 : 0
Round 2SavvateevSalnikova0 : 1
Round 2MetreveliKarasyov0.5 : 0.5
Round 2SoninaBuszkowski0 : 1
Round 2FedotovChernyi1 : 0
Round 2MorozovTroitsky0 : 1
Round 2KomarovRumyantseva0 : 1
Round 2KondakovStulova0 : 1
Round 2TolstoguzovaDanilin0 : 1
Round 2YusupmurzinaSalnikov0 : 1
Round 2KuvaevSirategyan0 : 1
Round 2OrlovRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 2FilinovKatsev1 : 0
Round 2BarykinYusupmurzin1 : 0
Round 2ArzybovVolkov0 : 1
Round 2MikryukovNaumov1 : 0
Round 2LisyutinBalabhai0 : 1
Round 2ProkopyevShkarupa0.5 : 0.5
Round 3RadzevelyukBurtsev0 : 1
Round 3ProkopyevMorozov0 : 1
Round 3SavvateevSidorov1 : 0
Round 3TolstoguzovaGorbachev1 : 0
Round 3KatsevTroitsky1 : 0
Round 3OrlovMetreveli1 : 0
Round 3RizvanovBalabhai1 : 0
Round 3ArzybovNaumov1 : 0
Round 3StulovaSirategyan0 : 1
Round 3ChernyiSonina0 : 1
Round 3MikryukovFilinov0 : 1
Round 3FedotovKinelovskiy1 : 0
Round 3BuszkowskiYusupmurzin1 : 0
Round 3PorohinaLisyutin0 : 1
Round 3ShkarupaKachaeva0 : 1
Round 3KarasyovSemyonov0.5 : 0.5
Round 3SalnikovMikhailov0.5 : 0.5
Round 3YusupmurzinaSalnikova0 : 1
Round 3GershmanKondakov0.5 : 0.5
Round 3SadovaArtemyev0 : 1
Round 3TolstoguzovaDyachkov0 : 1
Round 3KomarovKuvaev1 : 0
Round 3TaiblinDanilin0.5 : 0.5
Round 3GromovRumyantseva1 : 0
Round 4BurtsevKarasyov0 : 1
Round 4TaiblinSalnikov0 : 1
Round 4MorozovMakhin1 : 0
Round 4SavvateevSadova0 : 1
Round 4GorbachevStulova0 : 1
Round 4NaumovTroitsky0 : 1
Round 4SidorovKuvaev1 : 0
Round 4KomarovPorohina1 : 0
Round 4RizvanovMikhailov1 : 0
Round 4RadzevelyukArzybov1 : 0
Round 4ProkopyevGershman1 : 0
Round 4BalabhaiGromov1 : 0
Round 4SoninaKachaeva0 : 1
Round 4RumyantsevaYusupmurzin1 : 0
Round 4SalnikovaMikryukov1 : 0
Round 4LinichChernyi0 : 1
Round 4TolstoguzovaSemyonov1 : 0
Round 4FilinovVolkov1 : 0
Round 4KinelovskiyTolstoguzova0 : 1
Round 4FedotovKatsev1 : 0
Round 4ShkarupaKondakov0 : 1
Round 4BarykinDyachkov0.5 : 0.5
Round 4BuszkowskiSirategyan0 : 1
Round 4YusupmurzinaMetreveli0 : 1
Round 4OrlovDanilin0 : 1
Round 4LisyutinArtemyev0 : 1
Round 5DanilinSalnikov1 : 0
Round 5StulovaSemyonov1 : 0
Round 5DyachkovRadzevelyuk1 : 0
Round 5BuszkowskiLisyutin0 : 1
Round 5ArtemyevSirategyan0.5 : 0.5
Round 5BarykinOrlov0 : 1
Round 5FilinovRizvanov1 : 0
Round 5YusupmurzinaMakhin1 : 0
Round 5SoninaSidorov0 : 1
Round 5BurtsevTaiblin0 : 1
Round 5GromovArzybov0 : 1
Round 5SadovaKatsev0 : 1
Round 5RumyantsevaKachaeva0.5 : 0.5
Round 5SalnikovaBalabhai1 : 0
Round 5KuvaevLinich0 : 1
Round 5MetreveliMikhailov0 : 1
Round 5PorohinaGorbachev1 : 0
Round 5KinelovskiySavvateev1 : 0
Round 5KondakovNaumov1 : 0
Round 5ChernyiYusupmurzin1 : 0
Round 5VolkovFedotov0 : 1
Round 5TolstoguzovaMorozov0 : 1
Round 5TroitskyMikryukov0 : 1
Round 5KomarovProkopyev0 : 1
Round 5GershmanShkarupa0 : 1
Round 5TolstoguzovaKarasyov0 : 1
Round 6MetreveliRumyantseva1 : 0
Round 6DyachkovBalabhai0 : 1
Round 6KatsevStulova1 : 0
Round 6BurtsevKondakov1 : 0
Round 6SavvateevMakhin1 : 0
Round 6SidorovYusupmurzina0 : 1
Round 6RadzevelyukProkopyev1 : 0
Round 6YusupmurzinShkarupa1 : 0
Round 6LisyutinArzybov1 : 0
Round 6KuvaevGershman1 : 0
Round 6BarykinKachaeva1 : 0
Round 6FedotovRizvanov1 : 0
Round 6TaiblinArtemyev0 : 1
Round 6NaumovGorbachev0 : 1
Round 6PorohinaSemyonov0.5 : 0.5
Round 6KomarovBuszkowski0 : 1
Round 6KinelovskiyTroitsky1 : 0
Round 6OrlovSalnikov0 : 1
Round 6MikryukovTolstoguzova0.5 : 0.5
Round 6SoninaLinich1 : 0
Round 6ChernyiGromov1 : 0
Round 6TolstoguzovaSadova0 : 1
Round 6MorozovVolkov0.5 : 0.5
Round 6SirategyanMikhailov0.5 : 0.5
Round 6SalnikovaKarasyov0 : 1
Round 6FilinovDanilin0.5 : 0.5
Round 7SidorovTolstoguzova0 : 1
Round 7PorohinaKachaeva1 : 0
Round 7ArtemyevSalnikov0.5 : 0.5
Round 7ProkopyevRumyantseva1 : 0
Round 7DanilinFedotov1 : 0
Round 7LinichMakhin1 : 0
Round 7SadovaArzybov1 : 0
Round 7SemyonovKondakov1 : 0
Round 7NaumovKuvaev1 : 0
Round 7RizvanovSirategyan1 : 0
Round 7MorozovMetreveli1 : 0
Round 7KinelovskiyChernyi1 : 0
Round 7BuszkowskiYusupmurzina0 : 1
Round 7KarasyovFilinov1 : 0
Round 7LisyutinMikhailov0 : 1
Round 7OrlovVolkov1 : 0
Round 7KomarovTroitsky0 : 1
Round 7DyachkovTaiblin0 : 1
Round 7BurtsevMikryukov0 : 1
Round 7RadzevelyukTolstoguzova1 : 0
Round 7KatsevBalabhai0.5 : 0.5
Round 7BarykinSalnikova1 : 0
Round 7GromovSavvateev1 : 0
Round 7ShkarupaGorbachev0 : 1
Round 7YusupmurzinSonina1 : 0
Round 8BurtsevDyachkov1 : 0
Round 8RizvanovSalnikov1 : 0
Round 8RadzevelyukKatsev0 : 1
Round 8YusupmurzinTroitsky1 : 0
Round 8TaiblinBarykin0.5 : 0.5
Round 8SemyonovProkopyev1 : 0
Round 8FedotovMikhailov0 : 1
Round 8OrlovBalabhai0 : 1
Round 8RumyantsevaKondakov1 : 0
Round 8TolstoguzovaVolkov0 : 1
Round 8DanilinKarasyov0 : 1
Round 8GershmanMakhin1 : 0
Round 8PorohinaMetreveli1 : 0
Round 8KinelovskiySirategyan1 : 0
Round 8SoninaSavvateev0 : 1
Round 8ChernyiGorbachev1 : 0
Round 8KomarovShkarupa0.5 : 0.5
Round 8SalnikovaLisyutin1 : 0
Round 8FilinovArtemyev0.5 : 0.5
Round 8LinichSidorov0 : 1
Round 8NaumovKachaeva1 : 0
Round 8MikryukovMorozov0 : 1
Round 8YusupmurzinaSadova0.5 : 0.5
Round 8GromovTolstoguzova0.5 : 0.5
Round 8BuszkowskiArzybov0 : 1
Round 9ArtemyevKatsev0.5 : 0.5
Round 9TolstoguzovaRumyantseva0 : 1
Round 9MakhinSonina1 : 0
Round 9KinelovskiyTaiblin0 : 1
Round 9SemyonovOrlov0 : 1
Round 9FedotovMorozov0 : 1
Round 9GershmanKachaeva0 : 1
Round 9KomarovKondakov0 : 1
Round 9GromovDyachkov1 : 0
Round 9PorohinaVolkov0 : 1
Round 9SadovaMikryukov0 : 1
Round 9BurtsevYusupmurzina0 : 1
Round 9SalnikovSalnikova1 : 0
Round 9LisyutinSirategyan1 : 0
Round 9ChernyiMetreveli0 : 1
Round 9TolstoguzovaProkopyev1 : 0
Round 9ShkarupaKuvaev0.5 : 0.5
Round 9TroitskyGorbachev1 : 0
Round 9RizvanovKarasyov1 : 0
Round 9RadzevelyukBarykin1 : 0
Round 9ArzybovYusupmurzin0.5 : 0.5
Round 9FilinovMikhailov0.5 : 0.5
Round 9BalabhaiDanilin0.5 : 0.5
Round 9NaumovSidorov0.5 : 0.5
Round 9SavvateevBuszkowski0 : 1

Black:      

White:

     

Published by .
Created: