Games

Nizhny Novgorod region open on-line tournament
July 2020 Nizhny Novgorod Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1PinskyJonsson0 : 1
Round 1PestovRybakov1 : 0
Round 1SemjonovTonchilo0 : 1
Round 1TroitskyKaravaeva1 : 0
Round 1TolstoguzovaLinich1 : 0
Round 1GromovVislovich1 : 0
Round 1SadovaShkarupa0.5 : 0.5
Round 1BarinovIvanov0 : 1
Round 1TolstoguzovaBelova1 : 0
Round 2SinjavskyBarinov1 : 0
Round 2LinichRybakov1 : 0
Round 2BelovaSemjonov0 : 1
Round 2TroitskyJonsson0 : 1
Round 2PestovTolstoguzova0 : 1
Round 2GromovKomin1 : 0
Round 2SadovaStrakulia1 : 0
Round 2IvanovSonina1 : 0
Round 2AlexejevTonchilo1 : 0
Round 2ShkarupaSaik1 : 0
Round 2TolstoguzovaEliseev1 : 0
Round 3KominPestov1 : 0
Round 3IvanovJonsson1 : 0
Round 3VislovichTroitsky0.5 : 0.5
Round 3GromovTolstoguzova0 : 1
Round 3PinskyTonchilo0 : 1
Round 3TolstoguzovaSadova0 : 1
Round 3SemjonovLinich1 : 0
Round 3ShkarupaAlexejev1 : 0
Round 4TolstoguzovaIvanov1 : 0
Round 4GromovShkarupa1 : 0
Round 4TroitskyAlexejev1 : 0
Round 4VislovichPestov0 : 1
Round 4LinichSonina1 : 0
Round 4JonssonSadova0.5 : 0.5
Round 4KaravaevaSaik1 : 0
Round 4TolstoguzovaSinjavsky1 : 0
Round 5SadovaTolstoguzova0 : 1
Round 5SemjonovGromov1 : 0
Round 5TonchiloTroitsky0 : 1
Round 5KaravaevaPestov0 : 1
Round 5KominLinich1 : 0
Round 5TolstoguzovaIvanov0 : 1
Round 5ShkarupaJonsson1 : 0
Round 6PestovGromov0 : 1
Round 6TolstoguzovaSemjonov1 : 0
Round 6TolstoguzovaTroitsky1 : 0
Round 6AlexejevJonsson1 : 0
Round 6TonchiloSadova1 : 0
Round 6KaravaevaLinich0.5 : 0.5
Round 6IvanovShkarupa0 : 1
Round 7TroitskyPestov1 : 0
Round 7PinskySemjonov1 : 0
Round 7JonssonKaravaeva1 : 0
Round 7AlexejevVislovich1 : 0
Round 7ShkarupaTolstoguzova1 : 0
Round 7KominSadova0 : 1
Round 7TolstoguzovaGromov1 : 0
Round 8GromovTonchilo1 : 0
Round 8TroitskySemjonov0 : 1
Round 8VislovichJonsson0 : 1
Round 8IvanovAlexejev1 : 0
Round 8TolstoguzovaTolstoguzova1 : 0
Round 8ShkarupaPinsky0 : 1
Round 9GromovSadova1 : 0
Round 9SoninaTroitsky1 : 0
Round 9IvanovSemjonov0 : 1
Round 9AlexejevPestov0 : 1
Round 9TolstoguzovaPinsky0 : 1
Round 9ShkarupaTolstoguzova1 : 0

Black: Tolstoguzova Sofia1     

White:

Linich Anastasia0     
Round 1, d1, -, Tarannikov rule

Published by Sofia Tolstoguzova.
Created: 2020-07-25 13:21:02