Game no. 62nd NTU Renju Championship
Taipei Chinese Taipei, June 2016

Black: Ke Fang-Ying1     

White:

Tai Pi-Kuan0     
Round 3, -, RIF rule    Comments (0)

Published by Shu-Hsuan Lin, using Renlib software.
Created: 2016-08-07 15:20:49