Tournaments

Volga regional tournament  |  Games (71)
Russia, Nizhny Novgorod, August 1991 (08-12 - 08-17), RIF rule

42 players, 11 rounds.

1. Ando Meritee (Tallinn), 9 points.
2. Ants Soosyrv (Tallinn), 8,5 points.
3. Victor Alexandrov (S-Petersburg), 7,5 points.
4. Alexey Skuridin (N. Novgorod), 7,5 points.
5. Pavel Makarov (Moscow), 7,5 points.
6. Leonid Kurkuchekov (Krasnoyarsk), 7 points.
7. Andrey Antonov (N. Novgorod), 7 points.
8. Pavel Salnikov (S-Petersburg), 7 points.
9. Alexey Varavin (Zhigulyovsk), 6,5 points.
10. And. Hergauk (Tallinn), 6,5 points.
11. Orglaan (Tallinn), 6,5 points.
12. Stepan Peskov (Zhigulyovsk),6 points.
13. Vladimir Filinov (N. Novgorod), 6 points.
14. Dmitry Kabanov (Zhigulyovsk), 6 points.
15. Dmitry Salnikov (Zhigulyovsk), 6 points.
16. Yaroslav Yaroslavtsev (S-Petersburg), 6 points.
17. Vitaly Chadov (Abakan), 6 points.
18. Alexey Kovalev (Konakovo), 6 points.
19. Vladimir Semyonov (S-Petersburg)5,5 points.
20. Sergey Gruzin (Zhigulyovsk), 5,5 points.