Tournaments

Tieliang Cup 2019 Renju Tournament  |  Games (81)
China, Beijing, August 2019 (08-24 - 08-24), LianHuan-5 rule

Swiss system 5 rounds & final, 30mins+30sec/move.

LianHuan-5 Open Rule: From open, the black stone and white stone be made moves alternately. The opening of a game (first 5 moves), when it is your turn to move, you have two ways of choice, either one move of turn to color or couple moves (a black & a white). If you make one move then your opponent has to turn to another color stone. If you make couple moves, your opponent can swap right (make move(s) or not). From 6th move the Black and White will be finalize, until end the game.

1. Xu Jianxin, 4.5, W, 18.0
2. Li Yi, 4.5, L, 17.5
3. Hao Tianyi, 4, W, 12.5
4. Ma Hongzhou, 4, L, 14.0
5. Ni Zhongxing, 4, W, 11.5
6. Huang Junming, 3.5, L, 15.0
7. Yang Yanxi, 3.5, D, 14.0
8. Yang Tingyu, 3, D, 16.0
9. Cao Dong, 3, W, 12.0
10. Li Zhixin, 3, L, 11.5, 6.5, 3
11. Yang Lin, 3, D, 11.5, 6.5, 3
12. Wu Xiaoning, 3, D, 10.5
13. Wang Shuo, 3, W, 10.0
14. Cao Xueyu, 2.5, L, 14.0
15. Cao Peng, 2.5, W, 10.0
16. Lü Yan, 2, L, 15.5
17. Chen Wei, 2, W, 14.0, 9.0, 2
18. Guo Song, 2, L, 14.0, 9.0, 2
19. Zhu Tianyi, 2, W, 12.0, 7.5, 2
20. Wang Miao, 2, L, 12.5
21. Yue Shenyi, 2, W, 11.5
22. Kong Xiangcheng, 2, L, 12.0, 7.5, 1
23. Deng Xinlu, 2, W, 11.0
24. Tian Hanfa, 1, L, 12.0
25. Wang Hao, 1, W, 9.5, 6.5
26. Guo Xuesong, 1, L, 11.5
27. Hua Guoyu, 0, W, 11.5
28. Cao Yi, 1, L, 9.5, 6.0
29. Qiu Yunfei, 1, -, 6.5
30. Li Yanfei, 0, -, 1.0
31. Zhang Yuyi, 0, -, 0.0