Tournaments

Nizhny Novgorod region open championship  |  Games (61)
Russia, Nizhny Novgorod, July 2019 (07-22 - 07-24), Soosyrv-8 rule