Photo Viewer

Title: Li Yi vs Yu Manjiang
Category: Tournament

Comments: 2007 Beijing-Shanghai Arena Match, 4th round, Beijing.
Li Yi from Beijing draw with Yu Manjiang from Shanghai, By rule, Mr. Yu was arena-man success.

Published by Lijing Sun