Photo Viewer

Title: Moscow Cup. Tournament room
Category: Tournament

Comments: Moscow Cup 2008. Tournament room. From left to right: Victor Golosov, Vyacheslav Tolstoy, Pavel Makarov, Konstantin Nikonov, Karen Sirategyan, Mikhail Kazarin, Vladimir Sinitsyn, Natalya Nikonova.

Published by Yuriy Tarannikov