Photo Viewer

Title: Zhang Jinyu vs Li Shih Wen
Category: Tournament

Comments: A game between Zhang Jinyu and Li Shih Wen at the World Championship, Beijing 1999.

Published by Ando Meritee