Photo Viewer

Title: Champion Li Yi
Category: Tournament

Comments: 1ST BEIJING CHAMPIONSHIP (TOPKING TOURNAMENT) HIGH LEAGUE
Left: Zhang Tieliang, Center: Li Yi, Right: Yin Licheng

Published by Lijing Sun