Photo Viewer

Title: Moskovskaya pravda
Category: Tournament

Comments: "Moskovskaya pravda", No 48 (19768), February 26, 1985, 4th page

Published by Yuriy Tarannikov