Photo Viewer

Title: Moskovskaya pravda
Category: Tournament

Comments: "Moskovskaya pravda", No 64 (20682), March 19, 1988, 4th page

Published by Yuriy Tarannikov