Games

The 28th St. Petersburg Championship
January 2010 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round f1FilinovBalabhai0 : 1
Round f2FilinovBalabhai1 : 0
Round f3BalabhaiFilinov1 : 0
Round f4BalabhaiFilinov0 : 1
Round f5FilinovBalabhai0 : 1
Round f6BalabhaiFilinov1 : 0
Round 1RumyantsevaKachaev0 : 1
Round 1VodolazskySalnikova0.5 : 0.5
Round 1KuleshovLisyutin1 : 0
Round 1KalnitskyBuszkowski0 : 1
Round 1FilinovArefyev1 : 0
Round 1BalabhaiSalnikov1 : 0
Round 2KuleshovVodolazsky0.5 : 0.5
Round 2KurilovaArefyev0 : 1
Round 2BuszkowskiFilinov0 : 1
Round 2KalnitskySalnikov0 : 1
Round 2RumyantsevaSalnikova0 : 1
Round 2LisyutinBalabhai0 : 1
Round 3KachaevSalnikova1 : 0
Round 3VodolazskyBalabhai0 : 1
Round 3KalnitskyLisyutin0 : 1
Round 3FilinovSalnikov0 : 1
Round 3KuleshovRumyantseva1 : 0
Round 3KurilovaBuszkowski1 : 0
Round 4BuszkowskiArefyev1 : 0
Round 4KuleshovKachaev0 : 1
Round 4RumyantsevaBalabhai0 : 1
Round 4KalnitskyVodolazsky1 : 0
Round 4LisyutinFilinov0 : 1
Round 4SalnikovKurilova0.5 : 0.5
Round 5KuleshovSalnikova0 : 1
Round 5LisyutinKurilova0 : 1
Round 5SalnikovArefyev1 : 0
Round 5VodolazskyFilinov0 : 1
Round 5KalnitskyRumyantseva1 : 0
Round 5BalabhaiKachaev1 : 0
Round 6FilinovRumyantseva1 : 0
Round 6BuszkowskiSalnikov0 : 1
Round 6ArefyevLisyutin0.5 : 0.5
Round 6KurilovaVodolazsky0 : 1
Round 6KalnitskyKachaev0 : 1
Round 7KuleshovBalabhai0 : 1
Round 7FilinovKachaev1 : 0
Round 7KalnitskySalnikova1 : 0
Round 7KurilovaRumyantseva1 : 0
Round 7LisyutinBuszkowski0 : 1
Round 7ArefyevVodolazsky0.5 : 0.5
Round 8SalnikovLisyutin1 : 0
Round 8KuleshovKalnitsky1 : 0
Round 8FilinovSalnikova1 : 0
Round 8ArefyevRumyantseva1 : 0
Round 8KurilovaKachaev0 : 1
Round 9ArefyevKachaev0 : 1
Round 9BuszkowskiRumyantseva0 : 1
Round 9SalnikovaKurilova1 : 0
Round 9KuleshovFilinov0 : 1
Round 9KalnitskyBalabhai0 : 1
Round 9SalnikovVodolazsky1 : 0
Round 10BalabhaiFilinov0 : 1
Round 10ArefyevSalnikova0 : 1
Round 10KurilovaKuleshov0 : 1
Round 10LisyutinVodolazsky0 : 1
Round 10RumyantsevaSalnikov0 : 1
Round 11SalnikovKachaev0.5 : 0.5
Round 11KuleshovArefyev1 : 0
Round 11LisyutinRumyantseva1 : 0
Round 12VodolazskyRumyantseva0 : 1
Round 12KuleshovBuszkowski0 : 1
Round 12KurilovaKalnitsky0 : 1
Round 12SalnikovSalnikova1 : 0
Round 12LisyutinKachaev1 : 0
Round 13KalnitskyArefyev1 : 0
Round 13BuszkowskiBalabhai0 : 1
Round 13VodolazskyKachaev0 : 1
Round 13LisyutinSalnikova0 : 1
Round 13FilinovKurilova1 : 0
Round 13SalnikovKuleshov0.5 : 0.5

Black: Filinov Vladimir1     51 mins

White:

Salnikova Nonna0     25 mins
Round 8, i10, -, 5a=7;h7, Soosyrv rule, Info: R=-

Published by Viktor Balabhai.
Created: 2010-04-03 17:52:27