Games

The 29th St. Petersburg Championship
January 2011 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1KachaevZelentsov0 : 1
Round 1RumyantsevaKuleshova1 : 0
Round 1BalabhaiKalnitsky1 : 0
Round 1SalnikovKuleshov1 : 0
Round 1LisyutinSalnikova1 : 0
Round 1FilinovKachaeva1 : 0
Round 2RumyantsevaLisyutin0 : 1
Round 2SalnikovKachaev1 : 0
Round 2KuleshovBalabhai0 : 1
Round 2SalnikovaKalnitsky1 : 0
Round 2KuleshovaKachaeva1 : 0
Round 2ZelentsovFilinov0 : 1
Round 3SalnikovBalabhai1 : 0
Round 3KuleshovSalnikova0 : 1
Round 3ZelentsovKuleshova1 : 0
Round 3LisyutinKachaeva1 : 0
Round 3KalnitskyRumyantseva0.5 : 0.5
Round 3FilinovKachaev1 : 0
Round 4BalabhaiSalnikova1 : 0
Round 4SalnikovFilinov0.5 : 0.5
Round 4KuleshovaKachaev0 : 1
Round 4KachaevaKalnitsky0 : 1
Round 4ZelentsovLisyutin0 : 1
Round 4KuleshovRumyantseva0 : 1
Round 5SalnikovaSalnikov0 : 1
Round 5BalabhaiRumyantseva1 : 0
Round 5FilinovKuleshova1 : 0
Round 5KachaevLisyutin1 : 0
Round 5KalnitskyZelentsov0 : 1
Round 6ZelentsovKuleshov1 : 0
Round 6SalnikovaRumyantseva1 : 0
Round 6KachaevaBalabhai0 : 1
Round 6SalnikovKuleshova1 : 0
Round 6KachaevKalnitsky1 : 0
Round 6LisyutinFilinov0 : 1
Round 7KachaevKuleshov1 : 0
Round 7BalabhaiZelentsov0 : 1
Round 7KachaevaSalnikova0 : 1
Round 7KalnitskyFilinov0 : 1
Round 7KuleshovaLisyutin0 : 1
Round 7RumyantsevaSalnikov0 : 1
Round 8SalnikovaZelentsov0 : 1
Round 8KachaevBalabhai1 : 0
Round 8FilinovKuleshov0.5 : 0.5
Round 8KuleshovaKalnitsky0 : 1
Round 8LisyutinSalnikov0 : 1
Round 9KuleshovaKuleshov1 : 0
Round 9ZelentsovRumyantseva1 : 0
Round 9KachaevSalnikova0 : 1
Round 9KachaevaSalnikov0 : 1
Round 9FilinovBalabhai0 : 1
Round 9KalnitskyLisyutin1 : 0
Round 10FilinovSalnikova1 : 0
Round 10BalabhaiKuleshova1 : 0
Round 10KalnitskySalnikov0 : 1
Round 10KuleshovLisyutin1 : 0
Round 10RumyantsevaKachaev0 : 1
Round 11KuleshovaSalnikova0 : 1
Round 11KalnitskyKuleshov0 : 1
Round 11BalabhaiLisyutin0 : 1

Black: Filinov Vladimir0.5     3 mins

White:

Kuleshov Mikhail0.5     18 mins
Round 8, d3, R, 5a=11;13;14;50, Soosyrv rule, Info: R=4

Published by Viktor Balabhai.
Created: 2011-04-24 10:49:56