Games

Youth Championship of Arkhangelsk region
July 2015 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1TsehanovichVostriakova1 : 0
Round 1ShiryaevskayaSokolov1 : 0
Round 1KurdinaKuznetsov1 : 0
Round 1TsehanovichPorokhina0 : 1
Round 1VostryakovUtkin1 : 0
Round 1KozlovaYusupmurzin1 : 0
Round 1GlebovNovikova0 : 1
Round 1KryuchokLapin1 : 0
Round 1ProkopetsKokachev1 : 0
Round 1PopovaLashko0 : 1
Round 1SemenovStulova1 : 0
Round 1KulinaYusupmurzin0 : 1
Round 1NaumovVohtomin1 : 0
Round 1ShabanovSmirnov1 : 0
Round 1DyachkovShabanov1 : 0
Round 1GrigorievVasilieva1 : 0
Round 1OborinaVorobjev1 : 0
Round 1BezukladichniiYusupmurzina0 : 1
Round 1StoyanovShangina1 : 0
Round 1FedotovViatkina1 : 0
Round 1PastuhovVohtomina0 : 1
Round 1MatushkinaStoyanov1 : 0
Round 1MakhinaPopova1 : 0
Round 1KuzminaFokichev1 : 0
Round 1KulinStulova0 : 1
Round 1StulovaProkopyev1 : 0
Round 2VostriakovaProkopyev0 : 1
Round 2UtkinFokichev1 : 0
Round 2VasilievaPastuhov0 : 1
Round 2SokolovVohtomin1 : 0
Round 2ShiryaevskayaNaumov0 : 1
Round 2KokachevTsehanovich1 : 0
Round 2StulovaTsehanovich0 : 1
Round 2VorobjevGlebov1 : 0
Round 2ShanginaBezukladichnii0 : 1
Round 2PopovaSmirnov1 : 0
Round 2ViatkinaKulina1 : 0
Round 2StulovaPopova1 : 0
Round 2LapinShabanov1 : 0
Round 2KryuchokDyachkov1 : 0
Round 2YusupmurzinaStoyanov1 : 0
Round 2StulovaKozlova1 : 0
Round 2StoyanovKuznetsov0 : 1
Round 2VostryakovKuzmina1 : 0
Round 2OborinaNovikova1 : 0
Round 2KurdinaMatushkina1 : 0
Round 2LashkoShabanov1 : 0
Round 2FedotovYusupmurzin0 : 1
Round 2ProkopetsPorokhina0 : 1
Round 2SemenovMakhina1 : 0
Round 2GrigorievVohtomina1 : 0
Round 2YusupmurzinKulin0 : 1
Round 3ShiryaevskayaVorobjev0 : 1
Round 3VostryakovYusupmurzina1 : 0
Round 3LashkoGrigoriev1 : 0
Round 3MakhinaKokachev0 : 1
Round 3StulovaPopova1 : 0
Round 3KryuchokStulova1 : 0
Round 3KuznetsovVohtomina0 : 1
Round 3ShabanovVasilieva0 : 1
Round 3ProkopetsLapin1 : 0
Round 3BezukladichniiStoyanov0 : 1
Round 3DyachkovStulova1 : 0
Round 3KulinNovikova0 : 1
Round 3YusupmurzinKulina0 : 1
Round 3MatushkinaUtkin1 : 0
Round 3PorokhinaOborina0 : 1
Round 3FokichevShangina0 : 1
Round 3TsehanovichSmirnov1 : 0
Round 3VohtominPopova0 : 1
Round 3ShabanovSokolov1 : 0
Round 3KuzminaKozlova0 : 1
Round 3StoyanovViatkina1 : 0
Round 3GlebovVostriakova1 : 0
Round 3FedotovNaumov1 : 0
Round 3SemenovTsehanovich1 : 0
Round 3PastuhovProkopyev0 : 1
Round 3YusupmurzinKurdina0 : 1
Round 4VostryakovLashko0 : 1
Round 4SemenovKryuchok0 : 1
Round 4YusupmurzinTsehanovich1 : 0
Round 4UtkinBezukladichnii1 : 0
Round 4VasilievaStulova0 : 1
Round 4VostriakovaShabanov0 : 1
Round 4YusupmurzinKokachev1 : 0
Round 4DyachkovTsehanovich1 : 0
Round 4YusupmurzinKokachev1 : 0
Round 4ViatkinaGlebov1 : 0
Round 4PastuhovStoyanov1 : 0
Round 4SmirnovFokichev1 : 0
Round 4PopovaKuznetsov0 : 1
Round 4FedotovNovikova1 : 0
Round 4LapinKulina1 : 0
Round 4ShiryaevskayaShangina1 : 0
Round 4KuzminaKulin1 : 0
Round 4PorokhinaVohtomina0 : 1
Round 4ShabanovProkopyev1 : 0
Round 4StulovaGrigoriev1 : 0
Round 4OborinaKurdina0 : 1
Round 4KozlovaStulova1 : 0
Round 4ProkopetsYusupmurzina0 : 1
Round 4VorobjevMatushkina0 : 1
Round 4NaumovStoyanov1 : 0
Round 4SokolovMakhina0 : 1
Round 5ShabanovYusupmurzin1 : 0
Round 5VasilievaFokichev0 : 1
Round 5KryuchokKurdina1 : 0
Round 5FedotovYusupmurzina1 : 0
Round 5VohtominKulina0 : 1
Round 5ShiryaevskayaNovikova1 : 0
Round 5SemenovMatushkina1 : 0
Round 5StulovaShabanov0 : 1
Round 5YusupmurzinVohtomina0.5 : 0.5
Round 5MakhinaVorobjev1 : 0
Round 5StulovaUtkin0 : 1
Round 5GrigorievKokachev1 : 0
Round 5PastuhovKuzmina0 : 1
Round 5LashkoOborina0.5 : 0.5
Round 5DyachkovKozlova0 : 1
Round 5PopovaKulin0 : 1
Round 5LapinStoyanov1 : 0
Round 5SmirnovViatkina0 : 1
Round 5GlebovShangina0 : 1
Round 5TsehanovichProkopets0 : 1
Round 5BezukladichniiSokolov0 : 1
Round 5TsehanovichStoyanov0 : 1
Round 5KuznetsovStulova1 : 0
Round 5ProkopyevPorokhina0 : 1
Round 5VostryakovNaumov1 : 0
Round 6VostryakovNaumov1 : 0
Round 6StulovaYusupmurzin0 : 1
Round 6ShabanovFedotov0 : 1
Round 6KryuchokLashko1 : 0
Round 6SemenovKozlova1 : 0
Round 6GrigorievDyachkov1 : 0
Round 6NovikovaShangina0 : 1
Round 6KurdinaVostryakov1 : 0
Round 6ProkopetsNaumov1 : 0
Round 6OborinaVohtomina1 : 0
Round 6PastuhovSokolov0 : 1
Round 6LapinMakhina1 : 0
Round 6YusupmurzinSmirnov1 : 0
Round 6PopovaTsehanovich1 : 0
Round 6VohtominFokichev0 : 1
Round 6MatushkinaYusupmurzina1 : 0
Round 6StulovaKulin1 : 0
Round 6UtkinStoyanov0 : 1
Round 6PorokhinaShiryaevskaya0 : 1
Round 6VorobjevKulina1 : 0
Round 6ViatkinaShabanov1 : 0
Round 6KuznetsovKuzmina0 : 1
Round 6KokachevGlebov1 : 0
Round 6VasilievaVostriakova0 : 1
Round 6TsehanovichStulova0 : 1
Round 6StoyanovProkopyev0 : 1
Round 7ProkopyevSokolov1 : 0
Round 7StulovaVohtomina0.5 : 0.5
Round 7NaumovShangina0 : 1
Round 7FedotovKryuchok0.5 : 0.5
Round 7StoyanovVorobjev1 : 0
Round 7YusupmurzinLashko0 : 1
Round 7PorokhinaStulova1 : 0
Round 7LapinMatushkina0 : 1
Round 7MakhinaUtkin1 : 0
Round 7PastuhovYusupmurzin1 : 0
Round 7KulinaNovikova0 : 1
Round 7StulovaKuznetsov1 : 0
Round 7KuzminaProkopets0 : 1
Round 7FokichevTsehanovich0 : 1
Round 7KokachevYusupmurzina0 : 1
Round 7ShabanovPopova1 : 0
Round 7ShabanovKozlova1 : 0
Round 7GrigorievShiryaevskaya0 : 1
Round 7DyachkovViatkina1 : 0
Round 7TsehanovichGlebov1 : 0
Round 7SmirnovVohtomin1 : 0
Round 7StoyanovVostriakova0 : 1
Round 7KulinBezukladichnii1 : 0
Round 7KurdinaSemenov0 : 1
Round 7VostryakovOborina0 : 1
Round 8MatushkinaShiryaevskaya0 : 1
Round 8LashkoProkopets1 : 0
Round 8KryuchokOborina0.5 : 0.5
Round 8SemenovFedotov0 : 1
Round 8PastuhovNovikova0 : 1
Round 8KurdinaShabanov1 : 0
Round 8PopovaVasilieva0 : 1
Round 8TsehanovichKokachev0 : 1
Round 8StulovaYusupmurzina1 : 0
Round 8KuznetsovUtkin1 : 0
Round 8VostriakovaStulova0 : 1
Round 8SmirnovBezukladichnii1 : 0
Round 8KozlovaVohtomina1 : 0
Round 8KulinaTsehanovich1 : 0
Round 8ShabanovVorobjev0 : 1
Round 8YusupmurzinGlebov1 : 0
Round 8VostryakovPorokhina1 : 0
Round 8StoyanovFokichev1 : 0
Round 8LapinStulova0 : 1
Round 8SokolovViatkina0 : 1
Round 8DyachkovYusupmurzin0.5 : 0.5
Round 8ShanginaMakhina0 : 1
Round 8NaumovKulin0 : 1
Round 8GrigorievStoyanov0 : 1
Round 9FokichevPopova0 : 1
Round 9ShabanovStoyanov1 : 0
Round 9ProkopyevTsehanovich0 : 1
Round 9VasilievaSokolov0 : 1
Round 9PorokhinaVorobjev1 : 0
Round 9GrigorievStulova0 : 1
Round 9StulovaNovikova0 : 1
Round 9SmirnovUtkin0 : 1
Round 9YusupmurzinaKulin1 : 0
Round 9KuznetsovShangina0 : 1
Round 9MakhinaStulova0 : 1
Round 9YusupmurzinPopova0 : 1
Round 9KryuchokShiryaevskaya1 : 0
Round 9KulinaNaumov1 : 0
Round 9MatushkinaProkopets0 : 1
Round 9ShabanovDyachkov1 : 0
Round 9PastuhovVostriakova1 : 0
Round 9LapinKokachev0 : 1
Round 9VostryakovKozlova1 : 0
Round 9OborinaSemenov0 : 1
Round 9YusupmurzinKuzmina0 : 1
Round 9FedotovLashko0.5 : 0.5
Round 9VohtominaViatkina1 : 0
Round 9KurdinaStoyanov0 : 1
Round 9VohtominBezukladichnii0 : 1
Round 9GlebovTsehanovich1 : 0
Round 10ProkopyevKulina1 : 0
Round 10TsehanovichShabanov1 : 0
Round 10LashkoSemenov0 : 1
Round 10ShiryaevskayaProkopets0 : 1
Round 10PopovaPopova1 : 0
Round 10SokolovNaumov0 : 1
Round 10UtkinViatkina0 : 1
Round 10YusupmurzinShangina1 : 0
Round 10PorokhinaKokachev1 : 0
Round 10BezukladichniiFokichev1 : 0
Round 10YusupmurzinVasilieva0 : 1
Round 10OborinaKuzmina1 : 0
Round 10DyachkovStulova1 : 0
Round 10NovikovaStulova1 : 0
Round 10GrigorievVorobjev0 : 1
Round 10LapinPastuhov1 : 0
Round 10VostriakovaTsehanovich0 : 1
Round 10KuznetsovKulin1 : 0
Round 10VohtominaShabanov1 : 0
Round 10StoyanovSmirnov0 : 1
Round 10VohtominGlebov0 : 1
Round 10KozlovaMatushkina0 : 1
Round 10FedotovKurdina0 : 1
Round 10KryuchokVostryakov1 : 0
Round 10YusupmurzinaMakhina1 : 0

Black: Smirnov Aleksandr0     7 mins

White:

Viatkina Maria1     5 mins
Round 5, i1, -, Yamaguchi rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2015-07-24 08:53:06