Games

Poduga Championship, 1 st League
January 2016 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1DyachkovStulova1 : 0
Round 1KuznetsovProkopets0 : 1
Round 1KozlovaNovikova1 : 0
Round 1YusupmurzinaKuzmina1 : 0
Round 1VohtominaStoyanov0 : 1
Round 1ShabanovShiryaevskaya1 : 0
Round 1MatushkinaStulova1 : 0
Round 1YusupmurzinStulova1 : 0
Round 2ProkopetsDyachkov0 : 1
Round 2KuznetsovNovikova0 : 1
Round 2YusupmurzinaKozlova0 : 1
Round 2KuzminaVohtomina1 : 0
Round 2StoyanovShiryaevskaya1 : 0
Round 2ShabanovMatushkina0 : 1
Round 2StulovaStulova1 : 0
Round 2YusupmurzinStulova1 : 0
Round 3NovikovaDyachkov0 : 1
Round 3KuznetsovYusupmurzina0 : 1
Round 3VohtominaKozlova1 : 0
Round 3ShiryaevskayaKuzmina1 : 0
Round 3MatushkinaStoyanov1 : 0
Round 3StulovaShabanov0.5 : 0.5
Round 3YusupmurzinStulova1 : 0
Round 3StulovaProkopets0 : 1
Round 4DyachkovYusupmurzina1 : 0
Round 4NovikovaProkopets0 : 1
Round 4KuznetsovVohtomina0 : 1
Round 4ShiryaevskayaKozlova1 : 0
Round 4KuzminaMatushkina0 : 1
Round 4StoyanovStulova1 : 0
Round 4YusupmurzinShabanov1 : 0
Round 4StulovaStulova0 : 1
Round 5VohtominaDyachkov0 : 1
Round 5ProkopetsYusupmurzina0 : 1
Round 5NovikovaStulova1 : 0
Round 5ShiryaevskayaKuznetsov1 : 0
Round 5KozlovaMatushkina0 : 1
Round 5StulovaKuzmina1 : 0
Round 5StoyanovYusupmurzin1 : 0
Round 5StulovaShabanov1 : 0
Round 6DyachkovShiryaevskaya1 : 0
Round 6ProkopetsVohtomina0 : 1
Round 6YusupmurzinaNovikova1 : 0
Round 6KuznetsovMatushkina0 : 1
Round 6StulovaKozlova0 : 1
Round 6KuzminaYusupmurzin0 : 1
Round 6StoyanovStulova1 : 0
Round 6ShabanovStulova1 : 0
Round 7DyachkovMatushkina1 : 0
Round 7ShiryaevskayaProkopets0.5 : 0.5
Round 7VohtominaNovikova1 : 0
Round 7StulovaYusupmurzina0 : 1
Round 7KuznetsovStulova0 : 1
Round 7YusupmurzinKozlova1 : 0
Round 7StulovaKuzmina1 : 0
Round 7ShabanovStoyanov1 : 0
Round 8DyachkovStulova1 : 0
Round 8MatushkinaProkopets0 : 1
Round 8NovikovaShiryaevskaya0 : 1
Round 8VohtominaYusupmurzina1 : 0
Round 8YusupmurzinKuznetsov1 : 0
Round 8KozlovaStulova1 : 0
Round 8KuzminaShabanov0 : 1
Round 8StulovaStoyanov0 : 1
Round 9StulovaProkopets0 : 1
Round 9MatushkinaNovikova1 : 0
Round 9ShiryaevskayaYusupmurzina1 : 0
Round 9VohtominaStulova1 : 0
Round 9StulovaKuznetsov1 : 0
Round 9ShabanovKozlova1 : 0
Round 9StoyanovKuzmina1 : 0
Round 10DyachkovStulova0 : 1
Round 10YusupmurzinDyachkov0 : 1
Round 10YusupmurzinProkopets0 : 1
Round 10NovikovaStulova0 : 1
Round 10MatushkinaYusupmurzina0 : 1
Round 10ShiryaevskayaVohtomina1 : 0
Round 10ShabanovKuznetsov1 : 0
Round 10KozlovaStoyanov0 : 1
Round 10KuzminaStulova0 : 1
Round 11DyachkovShabanov1 : 0
Round 11ProkopetsStulova0.5 : 0.5
Round 11YusupmurzinNovikova1 : 0
Round 11StulovaYusupmurzina1 : 0
Round 11MatushkinaVohtomina1 : 0
Round 11ShiryaevskayaStulova1 : 0
Round 11KuznetsovStoyanov0 : 1
Round 11KuzminaKozlova0 : 1
Round 12DyachkovStoyanov0 : 1
Round 12ShabanovProkopets1 : 0
Round 12StulovaNovikova0 : 1
Round 12YusupmurzinaYusupmurzin0 : 1
Round 12StulovaVohtomina0 : 1
Round 12ShiryaevskayaMatushkina1 : 0
Round 12KuznetsovKuzmina0 : 1
Round 12KozlovaStulova1 : 0
Round 13DyachkovKuzmina1 : 0
Round 13StoyanovProkopets1 : 0
Round 13ShabanovNovikova1 : 0
Round 13StulovaYusupmurzina1 : 0
Round 13YusupmurzinVohtomina1 : 0
Round 13ShiryaevskayaStulova0 : 1
Round 13KozlovaKuznetsov1 : 0
Round 13MatushkinaStulova1 : 0
Round 14DyachkovKozlova1 : 0
Round 14KuzminaProkopets1 : 0
Round 14NovikovaStoyanov1 : 0
Round 14YusupmurzinaShabanov0 : 1
Round 14StulovaVohtomina1 : 0
Round 14YusupmurzinShiryaevskaya0 : 1
Round 14MatushkinaStulova0 : 1
Round 14KuznetsovStulova0 : 1
Round 15DyachkovKuznetsov1 : 0
Round 15KozlovaProkopets0 : 1
Round 15KuzminaNovikova1 : 0
Round 15StoyanovYusupmurzina1 : 0
Round 15VohtominaShabanov1 : 0
Round 15StulovaShiryaevskaya0 : 1
Round 15MatushkinaYusupmurzin0 : 1
Round 15StulovaStulova1 : 0

Black: Matushkina Ksenia1     40 mins

White:

Stulova Kristina0     9 mins
Round 1, i8, -, 5a=7, Yamaguchi rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2016-01-28 13:35:12