Games

The 25th Russian Championship, First League
November 2016 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1Lavrik-KarmazinGolomaryov0 : 1
Round 1BalabhaiSalnikova1 : 0
Round 1MetreveliYusupmurzin1 : 0
Round 1MetreveliRadzevelyuk0 : 1
Round 1LapinMikryukov0 : 1
Round 1TaiblinStoyanov1 : 0
Round 1DyachkovPostnikov1 : 0
Round 1SemenovShabanov1 : 0
Round 1BuszkowskiSirategyan0 : 1
Round 1MakarovDanilin1 : 0
Round 1FilinovLisyutin1 : 0
Round 2DyachkovMetreveli0 : 1
Round 2LapinMetreveli0 : 1
Round 2StoyanovLavrik-Karmazin1 : 0
Round 2RadzevelyukRumyantseva0 : 1
Round 2BuszkowskiSalnikova0 : 1
Round 2BalabhaiMikryukov1 : 0
Round 2DanilinYusupmurzin1 : 0
Round 2SemenovFilinov1 : 0
Round 2ShabanovLisyutin0.5 : 0.5
Round 2SirategyanMakarov0 : 1
Round 2TaiblinGolomaryov0.5 : 0.5
Round 3MikryukovPostnikov1 : 0
Round 3DyachkovMetreveli1 : 0
Round 3BuszkowskiYusupmurzin0 : 1
Round 3RumyantsevaBalabhai0 : 1
Round 3MetreveliMakarov0 : 1
Round 3RadzevelyukDanilin0.5 : 0.5
Round 3LisyutinStoyanov1 : 0
Round 3SemenovGolomaryov0 : 1
Round 3TaiblinFilinov1 : 0
Round 3ShabanovLavrik-Karmazin0 : 1
Round 3SalnikovaSirategyan0 : 1
Round 4GolomaryovMetreveli1 : 0
Round 4SirategyanTaiblin0.5 : 0.5
Round 4MikryukovDyachkov1 : 0
Round 4StoyanovRadzevelyuk0 : 1
Round 4PostnikovFilinov0 : 1
Round 4BalabhaiMakarov1 : 0
Round 4ShabanovYusupmurzin0 : 1
Round 4SemenovRumyantseva1 : 0
Round 4SalnikovaMetreveli0 : 1
Round 4Lavrik-KarmazinLapin1 : 0
Round 4LisyutinDanilin0 : 1
Round 5YusupmurzinFilinov0 : 1
Round 5RumyantsevaLavrik-Karmazin0 : 1
Round 5BuszkowskiLapin1 : 0
Round 5SemenovMikryukov1 : 0
Round 5GolomaryovBalabhai0.5 : 0.5
Round 5MakarovTaiblin0 : 1
Round 5DyachkovDanilin0 : 1
Round 5RadzevelyukSirategyan0.5 : 0.5
Round 5PostnikovStoyanov0 : 1
Round 5MetreveliMetreveli0 : 1
Round 5SalnikovaLisyutin1 : 0
Round 6RumyantsevaShabanov0 : 1
Round 6TaiblinBalabhai0 : 1
Round 6DyachkovStoyanov1 : 0
Round 6DanilinGolomaryov1 : 0
Round 6SemenovMetreveli1 : 0
Round 6LapinPostnikov0 : 1
Round 6BuszkowskiMetreveli0 : 1
Round 6FilinovRadzevelyuk1 : 0
Round 6YusupmurzinSalnikova0 : 1
Round 6MakarovMikryukov1 : 0
Round 6Lavrik-KarmazinSirategyan0 : 1
Round 7GolomaryovSirategyan1 : 0
Round 7MetreveliLavrik-Karmazin0 : 1
Round 7MikryukovRadzevelyuk0 : 1
Round 7DanilinTaiblin0 : 1
Round 7PostnikovLisyutin0 : 1
Round 7YusupmurzinLapin1 : 0
Round 7ShabanovMetreveli1 : 0
Round 7SemenovBalabhai0 : 1
Round 7RumyantsevaBuszkowski0 : 1
Round 7MakarovFilinov1 : 0
Round 7SalnikovaDyachkov0 : 1
Round 8MakarovGolomaryov0 : 1
Round 8DanilinBalabhai0.5 : 0.5
Round 8MetreveliShabanov1 : 0
Round 8SemenovTaiblin0.5 : 0.5
Round 8LisyutinRadzevelyuk0 : 1
Round 8MikryukovBuszkowski1 : 0
Round 8StoyanovMetreveli0 : 1
Round 8DyachkovSirategyan0 : 1
Round 8PostnikovSalnikova1 : 0
Round 8LapinRumyantseva0 : 1
Round 8Lavrik-KarmazinFilinov0 : 1
Round 9RumyantsevaStoyanov0 : 1
Round 9RadzevelyukTaiblin0.5 : 0.5
Round 9FilinovGolomaryov0.5 : 0.5
Round 9BalabhaiSirategyan0.5 : 0.5
Round 9Lavrik-KarmazinMetreveli1 : 0
Round 9PostnikovBuszkowski0 : 1
Round 9YusupmurzinDyachkov1 : 0
Round 9LapinShabanov0 : 1
Round 9MetreveliLisyutin0 : 1

Black: Filinov Vladimir1     34 mins

White:

Lisyutin Alexander0     2 mins
Round 1, d13, R, 5a=13,14,i6, Yamasyrv-8 rule, Info: S

Published by Irina Metreveli.
Created: 2016-10-31 14:02:49