Games

Youth Championship of Arkhangelsk region
July 2017 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1NogovitsinMakhina1 : 0
Round 1Serebryannikovaivanov1 : 0
Round 1KazantsevMezhenkov0 : 1
Round 1YusupmurzinaProkopyev1 : 0
Round 1ShanginaStulova0 : 1
Round 1VostryakovPopova1 : 0
Round 1StoyanovKuvaev1 : 0
Round 1BykovaPopova0 : 1
Round 1StartsevStartsev0 : 1
Round 1AgarkovStulova0 : 1
Round 1TsehanovichNoskov0 : 1
Round 1DyachkovKuznetsov1 : 0
Round 1LashkoShabanov1 : 0
Round 1KryuchokPorokhina1 : 0
Round 1FokichevaMetreveli0 : 1
Round 1StulovaVostriakova1 : 0
Round 1YusupmurzinTsehanovich1 : 0
Round 1SemenovKachanov1 : 0
Round 1FetiukovSimanovskaia0 : 1
Round 1MatushkinaStulova1 : 0
Round 1PopovaFedotov0 : 1
Round 2OborinaNovikova1 : 0
Round 2NaumovLashko0 : 1
Round 2FedotovNogovitsin1 : 0
Round 2DyachkovSerebryannikova1 : 0
Round 2SimanovskaiaProkopets0 : 1
Round 2KryuchokStulova1 : 0
Round 2SemenovPopova1 : 0
Round 2PopovaMakhina0 : 1
Round 2MatushkinaFokichev1 : 0
Round 2StulovaShabanov1 : 0
Round 2VostryakovStoyanov1 : 0
Round 2MezhenkovYusupmurzin0 : 1
Round 2StulovaBykova0 : 1
Round 2KuznetsovPopova1 : 0
Round 2Shanginaivanov1 : 0
Round 2ShabanovFetiukov1 : 0
Round 2ViatkinaKazantsev1 : 0
Round 2PorokhinaTsehanovich1 : 0
Round 2KachanovProkopyev0 : 1
Round 3YusupmurzinaStulova1 : 0
Round 3YusupmurzinKryuchok0 : 1
Round 3VostriakovaKuznetsov1 : 0
Round 3TsehanovichMakarova1 : 0
Round 3StartsevKazantsev1 : 0
Round 3StartsevNaumov0 : 1
Round 3ShanginaMezhenkov0 : 1
Round 3LashkoStulova1 : 0
Round 3BykovaSimanovskaia1 : 0
Round 3MatushkinaFedotov0 : 1
Round 3SerebryannikovaYusupmurzin0 : 1
Round 3StoyanovPopova1 : 0
Round 3NoskovProkopyev0 : 1
Round 3SemenovMetreveli0 : 1
Round 3PorokhinaFokicheva1 : 0
Round 3ShabanovShabanov0 : 1
Round 3NogovitsinKuvaev0 : 1
Round 3DyachkovStulova1 : 0
Round 3VostryakovProkopets1 : 0
Round 3OborinaFokichev1 : 0
Round 3MakhinaAgarkov1 : 0
Round 4LashkoMetreveli1 : 0
Round 4StulovaVostriakova1 : 0
Round 4ShanginaKachanov1 : 0
Round 4KuvaevProkopets1 : 0
Round 4PopovaStartsev1 : 0
Round 4YusupmurzinaSemenov0 : 1
Round 4NaumovYusupmurzin0 : 1
Round 4StulovaProkopyev1 : 0
Round 4PorokhinaMezhenkov1 : 0
Round 4SimanovskaiaSerebryannikova0 : 1
Round 4ShabanovBykova1 : 0
Round 4YusupmurzinMakhina0 : 1
Round 4StulovaPopova1 : 0
Round 4ShabanovPopova1 : 0
Round 4OborinaStoyanov1 : 0
Round 4MatushkinaTsehanovich1 : 0
Round 4FedotovVostryakov1 : 0
Round 4KryuchokDyachkov1 : 0
Round 4MakarovaNovikova0 : 1
Round 4NogovitsinFetiukov0 : 1
Round 4ivanovKuznetsov0 : 1
Round 4FokichevNoskov1 : 0
Round 5MakhinaStulova0 : 1
Round 5KryuchokLashko1 : 0
Round 5MatushkinaKuvaev1 : 0
Round 5StulovaOborina0 : 1
Round 5FedotovYusupmurzina1 : 0
Round 5SemenovProkopets1 : 0
Round 5KuznetsovShabanov1 : 0
Round 5DyachkovShabanov1 : 0
Round 5PopovaYusupmurzin1 : 0
Round 5MetreveliVostryakov0 : 1
Round 5FokichevaShangina1 : 0
Round 5SerebryannikovaStartsev1 : 0
Round 5YusupmurzinPorokhina1 : 0
Round 5TsehanovichVostriakova1 : 0
Round 5ivanovNoskov0 : 1
Round 5PopovaSimanovskaia1 : 0
Round 5NovikovaMezhenkov1 : 0
Round 5StulovaFokichev1 : 0
Round 5AgarkovNaumov0 : 1
Round 5StoyanovBykova1 : 0
Round 5ProkopyevFetiukov1 : 0
Round 6ShanginaYusupmurzin0 : 1
Round 6StoyanovMetreveli0 : 1
Round 6YusupmurzinaNaumov1 : 0
Round 6SemenovYusupmurzin1 : 0
Round 6KuvaevKuznetsov1 : 0
Round 6DyachkovStulova0 : 1
Round 6KryuchokFedotov0 : 1
Round 6ShabanovSerebryannikova1 : 0
Round 6FokichevaMakhina1 : 0
Round 6MatushkinaOborina0 : 1
Round 6NogovitsinTsehanovich1 : 0
Round 6TsehanovichStulova0 : 1
Round 6ProkopetsPopova1 : 0
Round 6MetreveliFetiukov1 : 0
Round 6BykovaFokichev0 : 1
Round 6StulovaMakarova1 : 0
Round 6StartsevKazantsev1 : 0
Round 6VostryakovLashko0 : 1
Round 6PorokhinaProkopyev0 : 1
Round 6StartsevPopova1 : 0
Round 6PopovaNovikova0 : 1
Round 7YusupmurzinYusupmurzina0 : 1
Round 7VostryakovStulova1 : 0
Round 7SemenovLashko1 : 0
Round 7FedotovOborina1 : 0
Round 7StartsevMakhina0 : 1
Round 7MatushkinaProkopyev1 : 0
Round 7TsehanovichFetiukov1 : 0
Round 7KryuchokStulova0 : 1
Round 7KuvaevMetreveli0 : 1
Round 7StulovaNogovitsin1 : 0
Round 7PopovaProkopets0 : 1
Round 7ShanginaBykova1 : 0
Round 7PopovaNoskov1 : 0
Round 7DyachkovNovikova1 : 0
Round 7VohtominaStartsev1 : 0
Round 7StulovaShabanov1 : 0
Round 7FokichevaShabanov0 : 1
Round 7VostriakovaNaumov0 : 1
Round 7StoyanovYusupmurzin1 : 0
Round 7KazantsevMakarova0 : 1
Round 7MezhenkovKuznetsov0 : 1
Round 8PorokhinaStulova1 : 0
Round 8ShabanovNoskov0 : 1
Round 8ShanginaTsehanovich1 : 0
Round 8StulovaStulova0 : 1
Round 8KuvaevNovikova1 : 0
Round 8ProkopetsStoyanov1 : 0
Round 8LashkoDyachkov1 : 0
Round 8FokichevaTsehanovich0 : 1
Round 8SimanovskaiaStartsev0 : 1
Round 8SerebryannikovaYusupmurzin0 : 1
Round 8ShabanovOborina0 : 1
Round 8KryuchokSemenov1 : 0
Round 8YusupmurzinaVostryakov0 : 1
Round 8MatushkinaMetreveli0 : 1
Round 8FedotovStulova1 : 0
Round 8VohtominaStartsev1 : 0
Round 8BykovaPopova0 : 1
Round 8KuznetsovNaumov1 : 0
Round 8ProkopyevMakhina0 : 1
Round 8AgarkovVostriakova1 : 0
Round 8NogovitsinPopova1 : 0
Round 9StulovaMetreveli0 : 1
Round 9ShabanovMakhina1 : 0
Round 9LashkoOborina1 : 0
Round 9YusupmurzinKuznetsov1 : 0
Round 9MatushkinaStulova1 : 0
Round 9PopovaNaumov0.5 : 0.5
Round 9KuvaevTsehanovich1 : 0
Round 9VostryakovKryuchok1 : 0
Round 9SemenovFedotov0 : 1
Round 9YusupmurzinaDyachkov0 : 1
Round 9StoyanovNogovitsin0 : 1
Round 9FokichevaProkopyev0 : 1
Round 9StulovaProkopets1 : 0
Round 9VohtominaMezhenkov1 : 0
Round 9SerebryannikovaAgarkov1 : 0
Round 9VostryakovStulova0 : 1
Round 9PorokhinaNovikova1 : 0
Round 9ivanovBykova1 : 0
Round 9YusupmurzinStartsev1 : 0
Round 9PopovaTsehanovich0 : 1
Round 9KazantsevShabanov0 : 1
Round 9ShanginaFokichev1 : 0

Black: Shangina Alexandra1     57 mins

White:

Kachanov Danila0     56 mins
Round 4, i11, R, 5a=12, Soosyrv-8 rule, Info: +-

Published by Irina Metreveli.
Created: 2017-07-27 06:30:56