Games

The Championship of Arkhangelsk region
January 2018 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1KarpovBykov0 : 1
Round 1YusupmurzinMezhenkov1 : 0
Round 1VostryakovPotapov1 : 0
Round 1PorokhinaMuugamae1 : 0
Round 1MatushkinaAgarkov1 : 0
Round 1SumarokovaFokichev1 : 0
Round 1MetreveliFokicheva1 : 0
Round 1LashkoProkopyev1 : 0
Round 1TsehanovichKryuchok0 : 1
Round 1YusupmurzinaTsehanovich1 : 0
Round 1DyachkovPopova1 : 0
Round 1YudinaStulova0 : 1
Round 1OborinaYusupmurzin1 : 0
Round 1MolotovaSimanovskaia1 : 0
Round 1StulovaVostriakova1 : 0
Round 1PopovaNovikova0 : 1
Round 1NaumovFedotov0 : 1
Round 1ShabanovSidorov1 : 0
Round 1KurchitskiiProkopets0 : 1
Round 1MakhinKulin0 : 1
Round 1KulinaVohtomina0 : 1
Round 1StulovaNoskov1 : 0
Round 1ShanginaSemenov1 : 0
Round 1ivanovStoyanov0 : 1
Round 2FedotovStulova1 : 0
Round 2ProkopyevYudina1 : 0
Round 2TsehanovichNaumov0 : 1
Round 2ProkopetsKulin1 : 0
Round 2LashkoStulova1 : 0
Round 2NovikovaMetreveli0 : 1
Round 2DyachkovStulova1 : 0
Round 2SumarokovaPorokhina1 : 0
Round 2YusupmurzinYusupmurzina1 : 0
Round 2VostriakovaYusupmurzin0 : 1
Round 2KryuchokVohtomina1 : 0
Round 2TsehanovichKulina1 : 0
Round 2FokichevaPopova1 : 0
Round 2SimanovskaiaAgarkov0 : 1
Round 2OborinaBykov1 : 0
Round 2MatushkinaMolotova0.5 : 0.5
Round 2VostryakovStoyanov1 : 0
Round 2ShanginaShabanov0 : 1
Round 2Sidorovivanov1 : 0
Round 2MezhenkovSemenov1 : 0
Round 2MuugamaeFokichev1 : 0
Round 2KurchitskiiKarpov0 : 1
Round 2PotapovNoskov1 : 0
Round 2PopovaMakhin0 : 1
Round 3NoskovVostriakova1 : 0
Round 3AgarkovStoyanov0 : 1
Round 3ivanovTsehanovich0 : 1
Round 3VohtominaNaumov1 : 0
Round 3StulovaFokicheva1 : 0
Round 3PorokhinaSidorov1 : 0
Round 3KryuchokMetreveli1 : 0
Round 3MatushkinaLashko0 : 1
Round 3YusupmurzinSumarokova0 : 1
Round 3KulinaSimanovskaia1 : 0
Round 3YudinaPopova0 : 1
Round 3ShabanovOborina0 : 1
Round 3PotapovStulova0 : 1
Round 3MakhinShangina1 : 0
Round 3ShiryaevskayaKurchitskii1 : 0
Round 3StulovaBykov1 : 0
Round 3KarpovProkopyev1 : 0
Round 3YusupmurzinTsehanovich1 : 0
Round 3ProkopetsDyachkov0 : 1
Round 3FedotovVostryakov1 : 0
Round 3MolotovaMuugamae1 : 0
Round 3PopovaFokichev0 : 1
Round 3YusupmurzinaKulin1 : 0
Round 3MezhenkovNovikova1 : 0
Round 4MatushkinaYusupmurzin1 : 0
Round 4YusupmurzinaMakhin1 : 0
Round 4OborinaKryuchok0 : 1
Round 4SumarokovaLashko1 : 0
Round 4StulovaMezhenkov0 : 1
Round 4ShanginaBykov0 : 1
Round 4DyachkovFedotov0 : 1
Round 4ProkopetsMetreveli0 : 1
Round 4PorokhinaKarpov1 : 0
Round 4ProkopyevKulina1 : 0
Round 4VohtominaAgarkov1 : 0
Round 4SemenovNaumov0 : 1
Round 4YusupmurzinStulova1 : 0
Round 4ShabanovStulova0 : 1
Round 4PotapovShiryaevskaya0 : 1
Round 4FokichevaTsehanovich0 : 1
Round 4PopovaNoskov1 : 0
Round 4NovikovaSidorov0 : 1
Round 4MuugamaeVostriakova1 : 0
Round 4StoyanovFokichev0 : 1
Round 4SimanovskaiaYudina0 : 1
Round 4Kurchitskiiivanov0 : 1
Round 4VostryakovMolotova1 : 0
Round 4TsehanovichKulin0 : 1
Round 5VostriakovaSimanovskaia1 : 0
Round 5SidorovProkopets0 : 1
Round 5NovikovaKulina1 : 0
Round 5MuugamaeNaumov0 : 1
Round 5ShiryaevskayaFokichev1 : 0
Round 5BykovStulova1 : 0
Round 5YudinaStoyanov0 : 1
Round 5TsehanovichAgarkov1 : 0
Round 5FokichevaSemenov1 : 0
Round 5StulovaPopova1 : 0
Round 5YusupmurzinaDyachkov0 : 1
Round 5YusupmurzinMetreveli1 : 0
Round 5KulinKarpov0 : 1
Round 5MakhinProkopyev1 : 0
Round 5MatushkinaShabanov0 : 1
Round 5YusupmurzinMolotova1 : 0
Round 5OborinaSumarokova0.5 : 0.5
Round 5ShanginaNoskov1 : 0
Round 5ivanovPotapov0 : 1
Round 5KryuchokFedotov0 : 1
Round 5VostryakovStulova0 : 1
Round 5LashkoVohtomina1 : 0
Round 5PorokhinaMezhenkov1 : 0
Round 6MuugamaeYusupmurzin0 : 1
Round 6YusupmurzinLashko0 : 1
Round 6MolotovaPorokhina0 : 1
Round 6Simanovskaiaivanov0 : 1
Round 6KulinaNoskov1 : 0
Round 6MakhinShiryaevskaya0 : 1
Round 6MatushkinaNovikova1 : 0
Round 6SemenovYudina1 : 0
Round 6NaumovMetreveli0 : 1
Round 6MezhenkovYusupmurzina0 : 1
Round 6SumarokovaFedotov0 : 1
Round 6VohtominaBykov1 : 0
Round 6StulovaTsehanovich1 : 0
Round 6SidorovTsehanovich1 : 0
Round 6StulovaShabanov1 : 0
Round 6OborinaKarpov0 : 1
Round 6PotapovStoyanov0 : 1
Round 6FokichevaProkopyev0 : 1
Round 6ShanginaFokichev1 : 0
Round 6ProkopetsVostryakov0 : 1
Round 6KryuchokDyachkov1 : 0
Round 6PopovaAgarkov0 : 1
Round 6VostriakovaKurchitskii1 : 0
Round 7MakhinYusupmurzin1 : 0
Round 7VohtominaYusupmurzin1 : 0
Round 7ShiryaevskayaSumarokova0 : 1
Round 7VostryakovYusupmurzina0 : 1
Round 7ShanginaSidorov0.5 : 0.5
Round 7KarpovMetreveli1 : 0
Round 7FokichevaFokichev0 : 1
Round 7FedotovLashko1 : 0
Round 7YudinaNoskov0 : 1
Round 7NovikovaVostriakova1 : 0
Round 7ivanovStulova0 : 1
Round 7BykovStoyanov0 : 1
Round 7MatushkinaOborina0 : 1
Round 7DyachkovStulova1 : 0
Round 7KryuchokPorokhina1 : 0
Round 7ShabanovMolotova1 : 0
Round 7ProkopyevProkopets1 : 0
Round 7TsehanovichNaumov0 : 1
Round 7MuugamaeKulina1 : 0
Round 7TsehanovichSimanovskaia1 : 0
Round 7PotapovSemenov1 : 0
Round 7AgarkovMezhenkov0 : 1

Black: Shabanov Ruslan1     3 mins

White:

Sidorov Mikhail0     7 mins
Round 1, d8, -, 5a=7,A,B, Soosyrv-8 rule, Info: +++-+

Published by Irina Metreveli.
Created: 2018-01-07 18:58:03