Games

Poduga Cup 2018
November 2018 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1.1PopovaTsehanovich0 : 1
Round 1.1Buslakovaivanov1 : 0
Round 1.1NoskovVolskaya1 : 0
Round 1.1KazantsevSimanovskaia1 : 0
Round 1.1StartsevVereshagin1 : 0
Round 1.1StulovaKulina1 : 0
Round 1.1BykovaPavlovskiy1 : 0
Round 1.1SemenovYudina1 : 0
Round 1.2TsehanovichPopova1 : 0
Round 1.2ivanovBuslakova1 : 0
Round 1.2VolskayaNoskov0 : 1
Round 1.2SimanovskaiaKazantsev1 : 0
Round 1.2VereshaginStartsev0 : 1
Round 1.2KulinaStulova0 : 1
Round 1.2PavlovskiyBykova0 : 1
Round 1.2YudinaSemenov1 : 0
Round 1.3Buslakovaivanov1 : 0
Round 1.3KazantsevSimanovskaia0 : 1
Round 1.3YudinaSemenov1 : 0
Round 2.1FokichevaTsehanovich1 : 0
Round 2.1BuslakovaAgarkov0 : 1
Round 2.1NoskovShestakova0 : 1
Round 2.1ShabanovSimanovskaia1 : 0
Round 2.1StulovaVostriakova0 : 1
Round 2.1ShevliakovaYudina1 : 0
Round 2.1BykovaMakarova0 : 1
Round 2.1StartsevBarabanov1 : 0
Round 2.2FokichevaTsehanovich1 : 0
Round 2.2AgarkovBuslakova0 : 1
Round 2.2ShestakovaNoskov0 : 1
Round 2.2ShabanovSimanovskaia0 : 1
Round 2.2StulovaVostriakova0 : 1
Round 2.2ShevliakovaYudina0 : 1
Round 2.2BykovaMakarova0 : 1
Round 2.2BarabanovStartsev0 : 1
Round 2.3BuslakovaAgarkov1 : 0
Round 2.3NoskovShestakova1 : 0
Round 2.3ShabanovSimanovskaia1 : 0
Round 2.3ShevliakovaYudina1 : 0
Round 3.1FokichevaBykov0 : 1
Round 3.1BuslakovaNaumov1 : 0
Round 3.1NoskovMezhenkov0 : 1
Round 3.1SidorovStartsev1 : 0
Round 3.1FokichevVostriakova1 : 0
Round 3.1KuvaevShevliakova1 : 0
Round 3.1KulinMakarova1 : 0
Round 3.1ShabanovPopova0 : 1
Round 3.2FokichevaBykov1 : 0
Round 3.2NaumovBuslakova1 : 0
Round 3.2NoskovMezhenkov0 : 1
Round 3.2SidorovStartsev1 : 0
Round 3.2VostriakovaFokichev0 : 1
Round 3.2KuvaevShevliakova1 : 0
Round 3.2KulinMakarova0 : 1
Round 3.2PopovaShabanov1 : 0
Round 3.3FokichevaBykov0 : 1
Round 3.3NaumovBuslakova1 : 0
Round 3.3KulinMakarova1 : 0
Round 4.1StoyanovBykov1 : 0
Round 4.1ProkopyevNaumov0 : 1
Round 4.1NovikovaMezhenkov1 : 0
Round 4.1SidorovPorokhina0 : 1
Round 4.1FokichevShangina0 : 1
Round 4.1PopovaViatkina0 : 1
Round 4.1KulinTsehanovich1 : 0
Round 4.1KuvaevLapin1 : 0
Round 4.2StoyanovBykov0 : 1
Round 4.2NaumovProkopyev0 : 1
Round 4.2MezhenkovNovikova0 : 1
Round 4.2SidorovPorokhina1 : 0
Round 4.2ShanginaFokichev0 : 1
Round 4.2ViatkinaPopova1 : 0
Round 4.2TsehanovichKulin0 : 1
Round 4.3StoyanovBykov1 : 0
Round 4.3NaumovProkopyev1 : 0
Round 4.3PorokhinaSidorov1 : 0
Round 4.3ShanginaFokichev1 : 0
Round 5.1DyachkovStoyanov0 : 1
Round 5.1NaumovStulova0 : 1
Round 5.1ShabanovNovikova0 : 1
Round 5.1StulovaViatkina1 : 0
Round 5.1YusupmurzinPorokhina1 : 0
Round 5.1ShanginaMatushkina0.5 : 0.5
Round 5.1KuvaevYusupmurzina0 : 1
Round 5.1KulinStoyanov0 : 1
Round 5.2StoyanovDyachkov0 : 1
Round 5.2NaumovStulova1 : 0
Round 5.2NovikovaShabanov0 : 1
Round 5.2StulovaViatkina1 : 0
Round 5.2PorokhinaYusupmurzin0 : 1
Round 5.2MatushkinaShangina1 : 0
Round 5.2YusupmurzinaKuvaev1 : 0
Round 5.2StoyanovKulin1 : 0
Round 5.2LapinKuvaev1 : 0
Round 5.3StoyanovDyachkov0 : 1
Round 5.3NaumovStulova0 : 1
Round 5.3ShabanovNovikova1 : 0
Round 5.3MatushkinaShangina1 : 0
Round 5.3KuvaevLapin1 : 0
Round 6.1StulovaDyachkov0 : 1
Round 6.1ShabanovStulova0 : 1
Round 6.1YusupmurzinMatushkina1 : 0
Round 6.1StoyanovYusupmurzina0 : 1
Round 6.2StulovaDyachkov1 : 0
Round 6.2ShabanovStulova0 : 1
Round 6.2YusupmurzinMatushkina1 : 0
Round 6.2YusupmurzinaStoyanov1 : 0
Round 6.3StulovaDyachkov1 : 0
Round 7.1StulovaStulova0.5 : 0.5
Round 7.1YusupmurzinaYusupmurzin1 : 0
Round 7.2StulovaStulova1 : 0
Round 7.2YusupmurzinaYusupmurzin1 : 0
Round 7.3StulovaStulova0.5 : 0.5
Round 8.1YusupmurzinaStulova0 : 1
Round 8.2StulovaYusupmurzina0 : 1
Round 8.3StulovaYusupmurzina0 : 1
Round 9.1YusupmurzinaFedotov0 : 1
Round 9.2YusupmurzinaFedotov0 : 1

Black: Bykova Ylia0     11 mins

White:

Makarova Daria1     14 mins
Round 2.2, d4, R, 5a=6,9, Soosyrv-8 rule, Info: -+

Published by Irina Metreveli.
Created: 2018-11-21 12:24:40