Games

Tallinn Open 2018
December 2018 Tallinn Estonia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round A1RahumagiSushkov0 : 1
Round A1OllPurk0.5 : 0.5
Round A1KarlssonMetreveli0 : 1
Round A1FedotovLohmus1 : 0
Round A1TopkinKolk1 : 0
Round A1PiikBalabhai0.5 : 0.5
Round A1MetreveliOrlov0.5 : 0.5
Round A1KatsevYusupmurzina1 : 0
Round A2LohmusRahumagi1 : 0
Round A2SadovaFedotov0 : 1
Round A2PiikOll0 : 1
Round A2SushkovKatsev1 : 0
Round A2TopkinMetreveli1 : 0
Round A2KarlssonKolk1 : 0
Round A2OrlovPurk1 : 0
Round A2MetreveliBalabhai0 : 1
Round A3FedotovSushkov0 : 1
Round A3KolkPiik1 : 0
Round A3BalabhaiOrlov1 : 0
Round A3TopkinOll1 : 0
Round A3PurkMetreveli1 : 0
Round A3MetreveliSadova1 : 0
Round A3KarlssonYusupmurzina1 : 0
Round A3LohmusKatsev0 : 1
Round A4KatsevFedotov0 : 1
Round A4PurkMetreveli0 : 1
Round A4YusupmurzinaLohmus0 : 1
Round A4KolkRahumagi0 : 1
Round A4OllOrlov1 : 0
Round A4SadovaMetreveli0 : 1
Round A4TopkinSushkov1 : 0
Round A4KarlssonBalabhai0.5 : 0.5
Round A5MetreveliPiik1 : 0
Round A5FedotovTopkin0 : 1
Round A5LohmusKarlsson0 : 1
Round A5PurkYusupmurzina1 : 0
Round A5OllSushkov0.5 : 0.5
Round A5MetreveliBalabhai0 : 1
Round A5SadovaOrlov1 : 0
Round A5RahumagiKatsev0 : 1
Round A6LohmusPurk1 : 0
Round A6FedotovMetreveli1 : 0
Round A6KatsevOll0 : 1
Round A6BalabhaiTopkin0 : 1
Round A6PiikYusupmurzina0.5 : 0.5
Round A6RahumagiMetreveli0 : 1
Round A6SadovaKolk0 : 1
Round A6SushkovKarlsson0 : 1
Round A7MetreveliMetreveli0.5 : 0.5
Round A7FedotovOll0 : 1
Round A7LohmusKolk0 : 1
Round A7SadovaYusupmurzina0 : 1
Round A7PiikRahumagi1 : 0
Round A7KarlssonTopkin1 : 0
Round A7KatsevPurk0.5 : 0.5
Round A7BalabhaiSushkov0 : 1
Round A8TopkinMetreveli1 : 0
Round A8RahumagiYusupmurzina0 : 1
Round A8FedotovBalabhai0 : 1
Round A8PurkSadova1 : 0
Round A8KarlssonOll0 : 1
Round A8SushkovKolk1 : 0
Round A8KatsevMetreveli1 : 0
Round B1BurtsevMoor0 : 1
Round B1KolarKollo1 : 0
Round B1KallikormKarlsson1 : 0
Round B1PukkIkla0 : 1
Round B1MummPukk0 : 1
Round B1SoninaOlumets0 : 1
Round B1LillemaaPushkin1 : 0
Round B1SoninaMetreveli1 : 0
Round B1LääneLaanemets1 : 0
Round B1ReimandGorbachev1 : 0
Round B1KoniRoginski0 : 1
Round B1VäljatagaNarva1 : 0
Round B1PorokhinaLääne1 : 0
Round B1MoistoChernyi0 : 1
Round B1SoninRoshtshina1 : 0
Round B1GershmanKolk1 : 0
Round B2PukkGorbachev1 : 0
Round B2LillemaaKallikorm1 : 0
Round B2MummKollo1 : 0
Round B2GershmanKolar0 : 1
Round B2PukkOlumets1 : 0
Round B2KoniSonina1 : 0
Round B2RoshtshinaPushkin0 : 1
Round B2LääneMalyarovskiy1 : 0
Round B2NarvaLääne1 : 0
Round B2MetreveliChernyi1 : 0
Round B2IklaReimand1 : 0
Round B2KolkLaanemets1 : 0
Round B2PorokhinaRoginski1 : 0
Round B2MoistoBurtsev0 : 1
Round B2VäljatagaSonin1 : 0
Round B2SoninaMoor1 : 0
Round B3PukkKolar0 : 1
Round B3LääneMoisto0 : 1
Round B3PushkinOlumets0 : 1
Round B3MoorPukk1 : 0
Round B3SoninaLaanemets1 : 0
Round B3RoshtshinaKollo0 : 1
Round B3GershmanMumm1 : 0
Round B3IklaSonina1 : 0
Round B3SoninRoginski0 : 1
Round B3KolkKarlsson1 : 0
Round B3NarvaMetreveli0 : 1
Round B3VäljatagaLääne1 : 0
Round B3KallikormChernyi1 : 0
Round B3BurtsevKoni0 : 1
Round B3PorokhinaLillemaa0.5 : 0.5
Round B3ReimandMalyarovskiy0 : 1
Round B4KolloNarva0.5 : 0.5
Round B4LääneLaanemets0 : 1
Round B4PukkKarlsson0 : 1
Round B4IklaVäljataga1 : 0
Round B4MetreveliKallikorm1 : 0
Round B4OlumetsGershman1 : 0
Round B4PushkinChernyi0 : 1
Round B4LillemaaMoor1 : 0
Round B4SoninaGorbachev0 : 1
Round B4PukkKolk0 : 1
Round B4PorokhinaKolar0 : 1
Round B4SoninaKoni0 : 1
Round B4MoistoReimand0 : 1
Round B4LääneRoginski0.5 : 0.5
Round B4MalyarovskiyMumm1 : 0
Round B4BurtsevSonin0.5 : 0.5
Round B5MoorGorbachev1 : 0
Round B5KolloBurtsev0 : 1
Round B5KallikormGershman1 : 0
Round B5PukkRoshtshina0 : 1
Round B5RoginskiKolk1 : 0
Round B5MetreveliLillemaa0 : 1
Round B5NarvaMoisto0 : 1
Round B5LäänePushkin0 : 1
Round B5SoninaMumm0 : 1
Round B5SoninChernyi1 : 0
Round B5MalyarovskiyOlumets0 : 1
Round B5SoninaKarlsson1 : 0
Round B5ReimandPukk1 : 0
Round B5IklaKolar1 : 0
Round B5PorokhinaLääne1 : 0
Round B5KoniVäljataga0 : 1
Round B6GershmanMoisto0 : 1
Round B6PukkKollo1 : 0
Round B6MoorMalyarovskiy1 : 0
Round B6SoninaKallikorm1 : 0
Round B6KolarVäljataga1 : 0
Round B6IklaLillemaa1 : 0
Round B6PukkChernyi0 : 1
Round B6BurtsevLääne1 : 0
Round B6SoninaNarva0 : 1
Round B6RoginskiReimand0 : 1
Round B6MetreveliKolk1 : 0
Round B6PorokhinaOlumets0 : 1
Round B6PushkinGorbachev0 : 1
Round B6SoninKoni0 : 1
Round B6KarlssonLaanemets0 : 1
Round B6RoshtshinaMumm0 : 1
Round B7LääneKollo0 : 1
Round B7KallikormGorbachev1 : 0
Round B7IklaOlumets0 : 1
Round B7VäljatagaSonina1 : 0
Round B7RoginskiBurtsev1 : 0
Round B7RoshtshinaGershman0 : 1
Round B7PorokhinaMumm1 : 0
Round B7PushkinKarlsson1 : 0
Round B7MoorReimand1 : 0
Round B7MoistoLaanemets0 : 1
Round B7KolkChernyi0 : 1
Round B7MalyarovskiyNarva0 : 1
Round B7PukkPukk1 : 0
Round B7LillemaaKolar1 : 0
Round B7KoniMetreveli1 : 0
Round B7LääneSonin0 : 1
Round BexSoosõrvMalyarovskiy1 : 0

Black: Sonin Sergey1     48 mins

White:

Roshtshina Dilyara0     54 mins
Round B1, i9, R, Soosyrv-8 rule, Info: -+-++

Published by Erko Olumets.
Created: 2018-12-27 10:20:55