Games

The Championship of Arkhangelsk region
January 2019 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1BykovOborina0 : 1
Round 1ProkopyevTsehanovich1 : 0
Round 1ShanginaLashko0 : 1
Round 1VostryakovPotapov0 : 1
Round 1StulovaNoskov0 : 1
Round 1StulovaFokichev0.5 : 0.5
Round 1MatushkinaAgarkov1 : 0
Round 1StoyanovMakarova1 : 0
Round 1FokichevaDyachkov0 : 1
Round 1MuugamaeYusupmurzin0 : 1
Round 1StulovaSemenov1 : 0
Round 1ShabanovNaumov0 : 1
Round 1YudinaYudina0 : 1
Round 1MezhenkovYusupmurzina0 : 1
Round 1PorokhinaSimanovskaia1 : 0
Round 1BykovaMolotova0 : 1
Round 1NovikovaPavlovskiy1 : 0
Round 1StoyanovStulova1 : 0
Round 1KuvaevFedotov0 : 1
Round 1BuslakovaProkopets0 : 1
Round 1MetreveliVostriakova1 : 0
Round 1MetreveliBuslakova1 : 0
Round 1SemenovKulin1 : 0
Round 2NaumovStoyanov0.5 : 0.5
Round 2StulovaPotapov1 : 0
Round 2VostryakovStulova1 : 0
Round 2MatushkinaMetreveli1 : 0
Round 2ProkopetsFedotov0 : 1
Round 2MuugamaeBykova1 : 0
Round 2KulinPavlovskiy1 : 0
Round 2LashkoNoskov1 : 0
Round 2StulovaSimanovskaia1 : 0
Round 2KuvaevBuslakova1 : 0
Round 2YudinaMezhenkov1 : 0
Round 2YudinaYusupmurzina0.5 : 0.5
Round 2ShabanovMakarova1 : 0
Round 2ShanginaFokichev0 : 1
Round 2BuslakovaVostriakova0 : 1
Round 2SemenovNovikova1 : 0
Round 2MolotovaYusupmurzin0 : 1
Round 2StoyanovMetreveli0 : 1
Round 2AgarkovSemenov1 : 0
Round 2PorokhinaDyachkov1 : 0
Round 2TsehanovichBykov0 : 1
Round 2FokichevaStulova1 : 0
Round 2ProkopyevOborina0 : 1
Round 3MolotovaProkopyev1 : 0
Round 3OborinaStulova1 : 0
Round 3ShabanovBykov1 : 0
Round 3StulovaTsehanovich1 : 0
Round 3LashkoYusupmurzin1 : 0
Round 3MetreveliFedotov0 : 1
Round 3NaumovYudina0 : 1
Round 3ProkopetsAgarkov1 : 0
Round 3StoyanovYusupmurzina0 : 1
Round 3StulovaKuvaev1 : 0
Round 3PavlovskiyMezhenkov0 : 1
Round 3BuslakovaSemenov1 : 0
Round 3MuugamaeYudina1 : 0
Round 3DyachkovVostriakova1 : 0
Round 3StoyanovKulin1 : 0
Round 3BuslakovaMakarova0 : 1
Round 3NovikovaNoskov1 : 0
Round 3VostryakovFokicheva1 : 0
Round 3ShanginaStulova1 : 0
Round 3MatushkinaSemenov0 : 1
Round 3MetreveliPotapov1 : 0
Round 3BykovaSimanovskaia0 : 1
Round 3FokichevPorokhina0 : 1
Round 4AgarkovVostriakova0 : 1
Round 4PorokhinaLashko0 : 1
Round 4MuugamaeStulova0 : 1
Round 4MezhenkovBuslakova1 : 0
Round 4MetreveliProkopets0 : 1
Round 4FokichevaSimanovskaia1 : 0
Round 4BuslakovaTsehanovich0 : 1
Round 4StulovaBykova1 : 0
Round 4SemenovPavlovskiy1 : 0
Round 4BykovNoskov1 : 0
Round 4ShabanovYusupmurzina0 : 1
Round 4MakarovaKulin1 : 0
Round 4MetreveliYusupmurzin0 : 1
Round 4PotapovYudina1 : 0
Round 4ProkopyevNaumov1 : 0
Round 4YudinaSemenov0 : 1
Round 4NovikovaStulova1 : 0
Round 4FedotovOborina0.5 : 0.5
Round 4VostryakovFokichev1 : 0
Round 4StoyanovStulova1 : 0
Round 4KuvaevShangina0 : 1
Round 4MatushkinaMolotova1 : 0
Round 5AgarkovStulova1 : 0
Round 5ShabanovStulova0.5 : 0.5
Round 5PorokhinaMatushkina1 : 0
Round 5YudinaStulova0.5 : 0.5
Round 5VostryakovStoyanov1 : 0
Round 5SemenovLashko1 : 0
Round 5FokichevaMetreveli0 : 1
Round 5FedotovYusupmurzin1 : 0
Round 5StoyanovProkopets1 : 0
Round 5MuugamaeBykov1 : 0
Round 5MetreveliMezhenkov1 : 0
Round 5YudinaNoskov0 : 1
Round 5BuslakovaKulin0 : 1
Round 5FokichevNaumov0 : 1
Round 5YusupmurzinaOborina1 : 0
Round 5NovikovaStulova1 : 0
Round 5PavlovskiyBuslakova0 : 1
Round 5MolotovaPotapov1 : 0
Round 5KuvaevSimanovskaia1 : 0
Round 5ProkopyevMakarova0 : 1
Round 5SemenovTsehanovich0 : 1
Round 5ShanginaVostriakova1 : 0
Round 6PavlovskiyYudina1 : 0
Round 6BuslakovaBuslakova1 : 0
Round 6BykovaSemenov0 : 1
Round 6StulovaSimanovskaia1 : 0
Round 6MezhenkovDyachkov0 : 1
Round 6StulovaKulin1 : 0
Round 6ShabanovStoyanov1 : 0
Round 6FedotovSemenov1 : 0
Round 6PorokhinaNovikova0 : 1
Round 6MetreveliYusupmurzin1 : 0
Round 6TsehanovichFokichev0 : 1
Round 6MakarovaProkopets0 : 1
Round 6VostryakovYusupmurzina0 : 1
Round 6MetreveliOborina1 : 0
Round 6NaumovStulova0 : 1
Round 6PotapovBykov1 : 0
Round 6ShanginaMatushkina0 : 1
Round 6YudinaStulova1 : 0
Round 6MolotovaMuugamae0 : 1
Round 6LashkoStoyanov1 : 0
Round 6FokichevaVostriakova0 : 1
Round 6KuvaevNoskov1 : 0
Round 6AgarkovProkopyev0 : 1
Round 7PorokhinaSemenov0 : 1
Round 7StulovaStulova0.5 : 0.5
Round 7MetreveliYudina1 : 0
Round 7BykovNaumov0 : 1
Round 7DyachkovKuvaev1 : 0
Round 7YusupmurzinaFedotov0 : 1
Round 7NovikovaLashko0 : 1
Round 7MatushkinaProkopets0 : 1
Round 7PotapovProkopyev1 : 0
Round 7MetreveliMuugamae1 : 0
Round 7BykovaBuslakova0 : 1
Round 7ShanginaYusupmurzin0 : 1
Round 7ShabanovOborina1 : 0
Round 7PavlovskiySimanovskaia1 : 0
Round 7StoyanovKulin1 : 0
Round 7FokichevaSemenov0 : 1
Round 7MolotovaMakarova1 : 0
Round 7YudinaBuslakova0 : 1
Round 7MezhenkovFokichev0 : 1
Round 7VostryakovStoyanov0 : 1
Round 7StulovaNoskov1 : 0
Round 7StulovaVostriakova1 : 0
Round 7AgarkovTsehanovich0 : 1

Black: Stulova Kristina0.5     15 mins

White:

Stulova Veronika0.5     22 mins
Round 7, d9, R, 5a=7,8,15, Soosyrv-8 rule, Info: -+

Published by Irina Metreveli.
Created: 2019-01-09 08:16:54