Games

I USSR Championship, First League
May 1989 Moscow Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1BakhmetyevTalsky0 : 1
Round 1DenisovTroshitsev0 : 1
Round 1ShavarinVoskanyan0 : 1
Round 1NazarovSemyonov0.5 : 0.5
Round 1BethersTerteryan1 : 0
Round 1GevorkyanErofeev0 : 1
Round 1AlexandrovNokhrin0.5 : 0.5
Round 1PiddubnyAndersons0 : 1
Round 1DoroshkevichMikhailov1 : 0
Round 1AlexandrovSobolev1 : 0
Round 1GulyayevIlyin0 : 1
Round 1TeterovskisDzainukov0.5 : 0.5
Round 1DoroninKozhin0 : 1
Round 1VeidemanisTregubov1 : 0
Round 1DegtyarIvanov0 : 1
Round 1SalnikovEibatov1 : 0
Round 1SakhapovMilevsky0.5 : 0.5
Round 1StepanyanMikhailov1 : 0
Round 1FilinovFilippov1 : 0
Round 1NikonovDvoeglazov1 : 0
Round 1KireevReims0 : 1
Round 1PoghosyanBashirov1 : 0
Round 1ZakharianKrasnonosov0 : 1
Round 1PavinichGrigoryan0 : 1
Round 1PodurovZabrodin0 : 1
Round 1KulikovKornilov1 : 0
Round 1ZanchenkoZabrodin0 : 1
Round 1BiryukovBobkov1 : 0
Round 1SuslovMikhailov1 : 0
Round 1KolesnikovSinyov0 : 1
Round 2TalskyAndersons1 : 0
Round 2PavinichEibatov0 : 1
Round 2IvanovAlexandrov0 : 1
Round 2SinyovBethers1 : 0
Round 2PiddubnyBakhmetyev1 : 0
Round 2ZabrodinPoghosyan1 : 0
Round 2TregubovFilippov0.5 : 0.5
Round 2NokhrinVoskanyan0 : 1
Round 2KozhinTeterovskis0.5 : 0.5
Round 2SalnikovGrigoryan1 : 0
Round 2BashirovZanchenko1 : 0
Round 2KulikovErofeev1 : 0
Round 2DzainukovDoronin0.5 : 0.5
Round 2GulyayevNazarov1 : 0
Round 2SemyonovIlyin0.5 : 0.5
Round 2BobkovPodurov1 : 0
Round 2MilevskyKireev0.5 : 0.5
Round 2SobolevDegtyar1 : 0
Round 2MikhailovDenisov1 : 0
Round 2SuslovStepanyan1 : 0
Round 2DvoeglazovZakharian1 : 0
Round 2MikhailovMikhailov0 : 1
Round 2FilinovVeidemanis1 : 0
Round 2TerteryanKolesnikov0 : 1
Round 2TroshitsevDoroshkevich0 : 1
Round 2ShavarinAlexandrov1 : 0
Round 2ReimsSakhapov0.5 : 0.5
Round 2KornilovGevorkyan1 : 0
Round 3TroshitsevIlyin0 : 1
Round 3EibatovSemyonov0 : 1
Round 3BiryukovSinyov0.5 : 0.5
Round 3FilippovTerteryan1 : 0
Round 3SakhapovDzainukov1 : 0
Round 3NokhrinBethers0.5 : 0.5
Round 3TalskyAlexandrov0 : 1
Round 3ShavarinNikonov1 : 0
Round 3VeidemanisBobkov1 : 0
Round 3MikhailovTregubov0.5 : 0.5
Round 3DoroninMikhailov0 : 1
Round 3TeterovskisIvanov1 : 0
Round 3AndersonsKrasnonosov1 : 0
Round 3DoroshkevichSuslov0.5 : 0.5
Round 3AlexandrovGrigoryan1 : 0
Round 3SalnikovZabrodin1 : 0
Round 3NazarovMikhailov1 : 0
Round 3BakhmetyevDegtyar0.5 : 0.5
Round 3KireevDvoeglazov0 : 1
Round 3ZabrodinGulyayev0.5 : 0.5
Round 3StepanyanBashirov1 : 0
Round 3KornilovReims0 : 1
Round 3PodurovZakharian0 : 1
Round 3ErofeevMilevsky0 : 1
Round 3ZanchenkoDenisov0 : 1
Round 3PoghosyanPiddubny1 : 0
Round 3KolesnikovKozhin1 : 0
Round 3KulikovFilinov1 : 0
Round 3SobolevVoskanyan1 : 0
Round 3GevorkyanPavinich0 : 1
Round 4MikhailovGrigoryan1 : 0
Round 4PodurovDegtyar1 : 0
Round 4IvanovDenisov0 : 1
Round 4VoskanyanTroshitsev0 : 1
Round 4TalskyPoghosyan1 : 0
Round 4BashirovBethers1 : 0
Round 4GulyayevTeterovskis0.5 : 0.5
Round 4SemyonovZabrodin0 : 1
Round 4BiryukovDvoeglazov1 : 0
Round 4BobkovDoronin1 : 0
Round 4ReimsIlyin0 : 1
Round 4SalnikovAlexandrov1 : 0
Round 4KozhinKireev1 : 0
Round 4MikhailovBakhmetyev0 : 1
Round 4KrasnonosovNazarov1 : 0
Round 4AlexandrovPiddubny1 : 0
Round 4NokhrinNikonov0 : 1
Round 4SobolevSuslov0 : 1
Round 4EibatovErofeev1 : 0
Round 4FilinovMilevsky1 : 0
Round 4SakhapovZabrodin1 : 0
Round 4KolesnikovVeidemanis0 : 1
Round 4DzainukovKornilov1 : 0
Round 4MikhailovAndersons1 : 0
Round 4ShavarinDoroshkevich1 : 0
Round 4FilippovStepanyan1 : 0
Round 4ZakharianGevorkyan0 : 1
Round 4SinyovKulikov1 : 0
Round 4TregubovPavinich0.5 : 0.5
Round 5ErofeevGrigoryan1 : 0
Round 5GevorkyanIvanov0 : 1
Round 5BiryukovTalsky1 : 0
Round 5TregubovZakharian0 : 1
Round 5PoghosyanTroshitsev1 : 0
Round 5ZabrodinDzainukov0.5 : 0.5
Round 5SakhapovKulikov1 : 0
Round 5SinyovIlyin1 : 0
Round 5EibatovMilevsky0.5 : 0.5
Round 5AlexandrovMikhailov1 : 0
Round 5AndersonsSobolev1 : 0
Round 5ErofeevGrigoryan1 : 0
Round 5SuslovSalnikov0 : 1
Round 5StepanyanBobkov0 : 1
Round 5BethersNazarov0 : 1
Round 5DoroshkevichFilippov1 : 0
Round 5VeidemanisZabrodin0 : 1
Round 5AlexandrovKrasnonosov1 : 0
Round 5KireevMikhailov0 : 1
Round 5GulyayevKolesnikov1 : 0
Round 5TerteryanDegtyar0.5 : 0.5
Round 5SemyonovDvoeglazov0 : 1
Round 5ReimsFilinov1 : 0
Round 5MikhailovNikonov0.5 : 0.5
Round 5DenisovBashirov0 : 1
Round 5PodurovPiddubny1 : 0
Round 5KozhinShavarin1 : 0
Round 5BakhmetyevPavinich0 : 1
Round 5KornilovNokhrin0 : 1
Round 6TalskyIlyin1 : 0
Round 6SakhapovVoskanyan0 : 1
Round 6VeidemanisKulikov1 : 0
Round 6ZakharianKolesnikov0 : 1
Round 6PavinichKrasnonosov0 : 1
Round 6TerteryanGevorkyan1 : 0
Round 6TregubovBethers0 : 1
Round 6AlexandrovReims0 : 1
Round 6PiddubnyKornilov0 : 1
Round 6PoghosyanMikhailov0 : 1
Round 6KireevDoronin1 : 0
Round 6ZanchenkoGrigoryan1 : 0
Round 6SinyovSalnikov0.5 : 0.5
Round 6ErofeevPodurov0 : 1
Round 6NokhrinBakhmetyev1 : 0
Round 6SobolevDenisov0.5 : 0.5
Round 6MikhailovDegtyar0 : 1
Round 6IvanovStepanyan0 : 1
Round 6ZabrodinDoroshkevich1 : 0
Round 6FilippovMilevsky0 : 1
Round 6SemyonovTroshitsev1 : 0
Round 6EibatovTeterovskis1 : 0
Round 6DvoeglazovFilinov1 : 0
Round 6SuslovAlexandrov0 : 1
Round 6NazarovZabrodin0.5 : 0.5
Round 6BashirovAndersons1 : 0
Round 6BiryukovKozhin1 : 0
Round 6DzainukovGulyayev0 : 1
Round 6NikonovBobkov1 : 0
Round 6ShavarinMikhailov0.5 : 0.5
Round 7TalskyMikhailov0 : 1
Round 7TeterovskisNokhrin1 : 0
Round 7DenisovDzainukov0 : 1
Round 7ShavarinNazarov0 : 1
Round 7DoroninGevorkyan1 : 0
Round 7BobkovPoghosyan1 : 0
Round 7DoroshkevichVoskanyan1 : 0
Round 7KulikovAndersons1 : 0
Round 7BiryukovSalnikov0.5 : 0.5
Round 7StepanyanSemyonov1 : 0
Round 7BethersSobolev1 : 0
Round 7VeidemanisAlexandrov0 : 1
Round 7SuslovIlyin0 : 1
Round 7ReimsNikonov0 : 1
Round 7ZakharianTerteryan1 : 0
Round 7PavinichFilippov0 : 1
Round 7MikhailovGulyayev1 : 0
Round 7SakhapovAlexandrov0 : 1
Round 7DvoeglazovBashirov0 : 1
Round 7KornilovIvanov1 : 0
Round 7SinyovZabrodin0.5 : 0.5
Round 7ZabrodinFilinov0 : 1
Round 7KrasnonosovMilevsky1 : 0
Round 7TroshitsevDegtyar0 : 1
Round 7KozhinEibatov1 : 0
Round 7PiddubnyMikhailov0 : 1
Round 7KireevGrigoryan1 : 0
Round 7TregubovBakhmetyev1 : 0
Round 7ZanchenkoErofeev0 : 1
Round 7KolesnikovPodurov1 : 0
Round 8GulyayevKozhin0 : 1
Round 8FilippovKolesnikov0.5 : 0.5
Round 8TalskyVoskanyan0 : 1
Round 8IvanovTroshitsev1 : 0
Round 8ZakharianNokhrin0.5 : 0.5
Round 8BethersPoghosyan1 : 0
Round 8SalnikovAlexandrov1 : 0
Round 8BobkovTeterovskis1 : 0
Round 8EibatovVeidemanis1 : 0
Round 8GulyayevKozhin0 : 1
Round 8FilippovKolesnikov0.5 : 0.5
Round 8SakhapovIlyin1 : 0
Round 8NikonovAlexandrov1 : 0
Round 8BakhmetyevGrigoryan0 : 1
Round 8SuslovShavarin1 : 0
Round 8DzainukovMilevsky0.5 : 0.5
Round 8FilinovStepanyan1 : 0
Round 8MikhailovSinyov1 : 0
Round 8MikhailovDvoeglazov1 : 0
Round 8SemyonovDenisov0.5 : 0.5
Round 8DoroninTerteryan0 : 1
Round 8PodurovAndersons0 : 1
Round 8KrasnonosovReims1 : 0
Round 8BashirovDoroshkevich1 : 0
Round 8SobolevPavinich1 : 0
Round 8TregubovKireev0 : 1
Round 8MikhailovZanchenko0 : 1
Round 8KulikovNazarov0.5 : 0.5
Round 8KornilovDegtyar0 : 1
Round 8GevorkyanPiddubny1 : 0
Round 8ErofeevZabrodin0.5 : 0.5
Round 9DzainukovAndersons1 : 0
Round 9VoskanyanFilinov1 : 0
Round 9DenisovPoghosyan0 : 1
Round 9PavinichDoronin1 : 0
Round 9GevorkyanBakhmetyev0 : 1
Round 9FilippovTalsky0 : 1
Round 9PiddubnyGrigoryan1 : 0
Round 9TeterovskisSobolev0 : 1
Round 9SuslovKulikov1 : 0
Round 9VoskanyanFilinov1 : 0
Round 9BethersEibatov0.5 : 0.5
Round 9VeidemanisMilevsky0 : 1
Round 9KolesnikovReims0 : 1
Round 9DvoeglazovStepanyan1 : 0
Round 9ZabrodinBashirov0.5 : 0.5
Round 9ZakharianGulyayev0 : 1
Round 9KornilovTregubov0 : 1
Round 9IvanovTerteryan0 : 1
Round 9SinyovBobkov0 : 1
Round 9TroshitsevMikhailov0 : 1
Round 9KozhinAlexandrov1 : 0
Round 9KrasnonosovMikhailov1 : 0
Round 9AlexandrovSakhapov1 : 0
Round 9DenisovPoghosyan0 : 1
Round 9DegtyarDoroshkevich0 : 1
Round 9NazarovIlyin1 : 0

Black: Mikhailov Andrey0     

White:

Zanchenko Sergey1     
Round 8, i12, R, 5a=33, RIF rule

Published by Mikhail Shavarin.
Created: 2019-09-05 17:55:25