Tournaments

17 Nizhny Novgorod championship  |  Games (13)
Russia, Nizhny Novgorod, December 2002 (11-10 - 12-25), RIF rule

<