Tournaments

Meijin-sen Qual, Kansai area 1st round  |  Games (19)
Japan, Kyoto, May 2006 (05-14 - 05-14), RIF rule

Top 2 will go to the final round.

PlParticipant1234Pts
1Iio Yoshihiro7 12 14 15 14
2Hata Masayuki6 11 08 14 13
3Sakamoto Hiroshi4 09 110 18 13
4Takagawa Teiji3 18 11 02 02
5Matsui Tsunehiro -10 17 11 02
6Miyagawa Jumzo2 07 09 110 12
7Okuda Shingo1 06 15 09 01
8Koiso Shigemasa9 14 02 03 01
9Miyagawa So8 03 06 07 11
10Hayashi Koji -5 03 06 00