Tournaments

Volga regional tournament - 1986  |  Photos (1)  |  Games (43)
Russia, Samara, August 1986 (08-21 - 08-25), RIF rule

Swiss system, 9 rounds. 35 players.

1. Albert Poghosyan, (Erevan) - 7,5 points.
2. Dmitry Azov (Chelyabisk) - 7.
3. Erzhan Baisalov (Novosibirsk) - 6,5.
4. Mikhail Sobolev (Samara) - 6.
5. Albert Sakhapov (Tomsk) - 6.
6. Vladimir Talsky (Vilnus) - 6.
7. Alexey Skuridin (Gorky) - 6.
8. Vladimir Dvoeglazov (Tomsk) - 5,5.
9. Eduard Voskanyan (Erevan) - 5,5.
10 Alexander Terteryan (Voronezh) - 5,5.
11 Gennady Yakovlev (Moscow Region) - 5,5.