Tournaments

The 1st Beijing Championship (TopKing Tournament)  |  Photos (1)  |  Games (319)
China, Beijing, November 2008 (04-12 - 11-30), RIF rule

The 1st Beijing Championship (TopKing Tournament) preliminary league was hold from April to November. RIF open rule, round robin. Players of top 14 will be high league.

place player      points wins games
===== =========== ====== ==== =====
1. Li Peng       24.5   24   26
2. Ye Dongning   24     23   33
3. Cao Dong      21     21   21
4. Ma Shiwei     18.5   18   33
5. Zhang Hongmei 18     18   27
6. Qiu Yunfei    18     17   22
7. Wang Chen     17     17   26
8. Li Tao        15     15   21
9. Tong Mingyu   14     14   33
10. Li Yi         14     14   15
11. Zeng Yangfeng 13     13   17
12. Wu Gang       11     11   17
13. Tian Hanfa    10     10   25
14. Zhang Yu      10     10   17
---------------------------------
15. Liu Chao      10     10   14


Friendly, Yao Zhiyong