Tournaments

Nizhny Novgorod Open  |  Games (35)
Russia, Nizhny Novgorod, March 2002 (03-15 - 03-17), RIF rule

THE RESULTS OF NIZHNY NOVGOROD OPEN TOURNAMENT
(March 15-17, 24 players, Swiss system):

1. Mikhailov Alexander (Moscow)        VI dan - 6,5 points
2. Kareev Vladislav    (Nizhny Novgorod)  VI dan - 6,5
3. Makarov Pavel     (Moscow)       VII dan - 5,5
4. Shevelev Sergey     (Nizhny Novgorod)  IV dan - 5,5
5. Chizhkina Elena     (Nizhny Novgorod)  IV dan - 5,5
6. Skuridin Alexey     (Nizhny Novgorod)  IV dan -  5
7. Provorov Yury     (Nizhny Novgorod) 1 kju -  5
8. Karasjov Maxim     (Nizhny Novgorod) V dan - 4,5
9. Berezin Roman     (Nizhny Novgorod) 4 kju - 4,5
10. Grishnin Stepan     (Nizhny Novgorod) I dan - 4,5
11. Petrovsky Dmitry    (Nizhny Novgorod)  IV dan -  4

Tournament was devoted to 18th anniversary of Nizhny Novgorod renju
club.

Friendly yours, A. Skuridin