Games tied by Koryu Toyo (Kyoto, Japan) in this fuseki

42
51
3
3bw
+  
= 1
-11
?  

1Kito Shinichi - Toyo Koryu