Games played by Koryu Toyo (Kyoto, Japan) as white in this fuseki

42
51
3
3bw
+  
= 1
-11
?  

1Hayashi Shoichi - Toyo Koryu
2Kito Shinichi - Toyo Koryu