Photo Viewer

Title: KOR and CHN Team
Category: Tournament

Comments: From Left

-- Kim Hong-Soon, Wu Di, Kim Gyu-Hyeon, Zhu Jian Feng

, Kim Byoung-Jun, Cao Dong, Choi Yun-Seok,

Feng Hua-Sheng

Published by Eol Park