V Podurov (Uzbekistan, Tashkent) prefer positions after 5 moves

All years
542
1
3
2bw
+2 
=  
-  
?  
425
1
3
2bw
+ 1
=  
- 1
?  
542
1
3
2bw
+1 
=  
-1 
?  
425
1
3
2bw
+  
=  
-2 
?  
4
2
1
35
2bw
+  
=  
-11
?  
5
43
2
1
2bw
+  
=  
-2 
?  
245
1
3
1bw
+1 
=  
-  
?  
2
14
35
1bw
+  
=  
- 1
?  
3
524
1
1bw
+ 1
=  
-  
?