Denis Mochanov (Russia, Nizhny Novgorod) prefer positions after 5 moves

All yearsLast ten yearsLast three years
2
513
4
1bw
+  
=  
- 1
?  
2
513
4
1bw
+  
=  
- 1
?  
2
513
4
1bw
+  
=  
- 1
?  
542
1
3
1bw
+  
=  
- 1
?  
542
1
3
1bw
+  
=  
- 1
?  
542
1
3
1bw
+  
=  
- 1
?  
5
23
14
1bw
+  
=  
- 1
?  
5
23
14
1bw
+  
=  
- 1
?  
5
23
14
1bw
+  
=  
- 1
?  
423
1
5
1bw
+ 1
=  
-  
?  
423
1
5
1bw
+ 1
=  
-  
?  
423
1
5
1bw
+ 1
=  
-  
?  
25
134
1bw
+ 1
=  
-  
?  
25
134
1bw
+ 1
=  
-  
?  
25
134
1bw
+ 1
=  
-  
?  
5
2
413
1bw
+  
=  
- 1
?  
5
2
413
1bw
+  
=  
- 1
?  
5
2
413
1bw
+  
=  
- 1
?  
2
5413
1bw
+  
=  
-1 
?  
2
5413
1bw
+  
=  
-1 
?  
2
5413
1bw
+  
=  
-1 
?  
5
2
134
1bw
+  
=  
- 1
?  
5
2
134
1bw
+  
=  
- 1
?  
5
2
134
1bw
+  
=  
- 1
?