Jinghui Deng (China, Beijing) prefer positions after 5 moves

All years
24
1
35
1bw
+  
=  
- 1
?  
4
2
51
3
1bw
+  
=  
-1 
?  
2
143
5
1bw
+  
=  
- 1
?  
5
2
13
4
1bw
+1 
=  
-  
?  
42
1
5
3
1bw
+  
=  
- 1
?  
425
1
3
1bw
+  
=  
-1 
?  
2
14
5
3
1bw
+  
=  
-1 
?  
3
524
1
1bw
+  
=  
-1 
?